מבזק מס שבועי

בחודש יוני 2016 ערכה רשות המסים מבצע ניהול ספרים בקרב משכירי דירות, עם דגש על השכרה לטווח קצר, באמצעות אתרי אינטרנט כדוגמת Airbnb, Booking וכיוצ"ב. ממצאי המבצע הראו כי למעלה משליש ממשכירי הדירות לא דווחו כלל על הכנסותיהם מדמ"ש.
לאחרונה פורסם פסק דינה של כב' השופטת ירדנה סרוסי בעניין דויד קניג (ע"מ 13807-01-17), המהווה "סיבוב שני" של ערכאת ערעור מחוזי, לאחר שהתיק הוחזר לשלב ההשגה בפסק הדין הראשון בעניין (ע"מ 31489-01-13, ראה מבזקנו מספר 613).
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 21403-06-17) דחה ביום 10 במאי 2018 את תביעתה של רינה יהודה (להלן: המבוטחת) וקבע כי תמריצים ששולמו לה בחודשים בהם שהתה בחופשת לידה אינם בבחינת "תשלום נוסף" ולכן בנסיבות האירוע לא נכללו בחישוב השכר הקובע לתשלום דמי לידה.
ביום 6 במאי 2018 ניתן בביהמ"ש העליון פסק דין בעניין אור שרה בע"מ ואח' (ע"א 1038/17) (להלן - "המערערים"). המערערים הינם בני משפחה המחזיקים בחברות משפחתיות ומדווחים לצרכי מס בהתאם להוראות סעיף 64א לפקודה. שתי סוגיות עמדו לדיון בפני ביהמ"ש העליון:
רקע כללי כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב- 1982 ("הכללים"), קבעו הוראות מיסוי מיוחדות לשכירים ישראלים של מעביד ישראלי העובדים מחוץ לישראל, בין היתר, בכל הנוגע לשיעורי המס החלים (נקבעו מדרגות מס דולריות ולא שקליות), פטורים (שנקבעו לפי גובה המשכורת), הוצאות מותרות בניכוי (לרבות דיור, חינוך ובריאות) וכן הוראות בדבר זיכוי ממס זר.
ביום 6 במאי 2018 ניתן פס"ד של ועדת הערר בעניין סקי דרופ ואחרים (ו"ע 20650-07-16), אשר קבע כי בהעברת מניות איגוד מקרקעין, אשר אין לו זכויות במקרקעין בעצמו, אלא הוא מחזיק באיגוד מקרקעין אחר, לפי סעיף 104א לפקודה, ישולם מס רכישה בשיעור 0.5% על שווי המקרקעין באיגוד האחר.
ביה"ד הארצי לעבודה (עב"ל 33996-12-17) דחה ביום 30.4.2018 את ערעורו של עמוס לבן (להלן: "המבוטח") לקבלת דמי פגיעה, מאחר ולא עשה את המוטל עליו כדי להירשם כעובד עצמאי טרם התאונה.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה