מבזק מס שבועי

שאלה ארוכת שנים הובאה לפתחו של ביהמ"ש המחוזי - האם כאשר חברה ישראלית מוכרת חברה זרה, בה צבורים רווחים, יש להכיר ברווחים אלו כרווחים ראויים לחלוקה (להלן - "רר"ל") והכל במידה ואילו היו נמשכים כדיבידנד לפני המכירה לא היו מחויבים במס בשל מנגנון הזיכוי העקיף.
כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב- 1982 (להלן: "הכללים"), הסדירו את חישוב המס על משכורתם של עובדים ישראלים המועסקים בחו"ל ע"י מעסיק תושב ישראל. באפריל השנה, אושר התיקון לכללים אליו התייחסנו במבזקנו מס' 733 (להלן: "התיקון" או "הכללים החדשים"). הכללים כפי שנוסחו עד התיקון, העניקו לכאורה הטבות למועסקים בחו"ל לתקופה העולה על ארבעה חודשים, בדרך של התרת הוצאות שונות. כמו כן, קבעו הכללים חישוב מס מיוחד שהתבסס על מדרגות מס דולרית, אי התרת נקודות זיכוי ועוד. עם השנים, עקב אי עדכון המדרגות הדולריות, נוצר פער מס משמעותי שהיה גבוה ע"פ הכללים בהשוואה למס על יחידים תושבי ישראל.
ביום 3.7.2018 ניתן פסק דינה של ועדת הערר בעניין אאורה (ו"ע 20861-09-16), ובו בוטלה תוך ביקורת חריפה, שומת מס רכישה שהוטלה על אאורה בגין רכיב הוצאות פיתוח שהתחייבה לשלם, לחברה אחרת, ממנה רכשה חלק מהזכויות במקרקעין, זאת אף שעובדתית טרם בוצעו כל עבודות פיתוח במקרקעין, ביום חתימת ההסכם.
ביום 20.6.2018 דחה ביה"ד הארצי לעבודה (עב"ל 5104-09-16) את תביעתה של אסתר אבוקרט (להלן: "המבוטחת") להכרה בפגיעה כפגיעה בעבודה, משום שפעולת הרחצה שבמסגרתה נפגעה במהלך ההשתלמות, לא הייתה קשורה לעבודה ולא הייתה "עקב העבודה" כנדרש בחוק
ביום 28.6.2018 ניתן פס"ד בעניין אלביט הדמיה (ע"מ 29101-01-13), שדן בשיעור ניכוי מע"מ תשומות בחברה שעמדה בראש פרמידת חברות עסקיות.
בשנתיים החולפות הפכה ההשקעה במטבעות קריפטוגראפיים מבוזרים כדוגמת ביטקוין ואתריום לפופולארית בקרב משתמשים רבים. מגמה זו הובילה את רשות המסים לפרסם הנחיות שונות בנושא.
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 45282-09-16) קיבל ביום 12 ביוני 2018 את תביעתו של יבא (להלן: "המבוטח") לפיה יש לחשב את גמלת הפגיעה בעבודה לפי הדו"ח לשנה קודמת, שדווח למס הכנסה לפני תאונת העבודה, זאת אף שמספר ימים לפני קבלת שומה זו בידי לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") ביקש המבוטח לשנות את מקדמותיו לבל"ל, לסכום נמוך בהרבה משומת מס הכנסה לשנה הקודמת.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה