מבזק מס שבועי

ביום ה- 8 בינואר 2018 פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה שמספרה 4/2018 ע"י רשות המיסים (להלן: הוראת הביצוע) העוסקת בהתייחסות של פקיד השומה לדוחות מס של חבר בני אדם שבמסגרתם הוגשו דוחות כספיים ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד.
- 17 בינואר 2018 פורסם תיקון 245 לפקודה, במסגרתו תוקן סעיף 64 הדן בחברת בית, כאשר יום התחילה הינו 1/1/2018 (להרחבה בדבר השינויים שחלו בדין חברת בית בחוק החדש ביחס לחברת בית בנוסח הקודם ראה מבזקים מס' 695 ו- 720).
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 50486-04-17) דחה ביום 6 בפברואר 2018 את תביעתו של אלברט הרוש (להלן: "המבוטח") לתשלום דמי אבטלה מאחר ולא צבר תקופת אכשרה. ביה"ד קבע כי התשלומים ששולמו לו מקרן פנסיה לתקופה של שנתיים עקב אי כושר עבודה
במסגרת תיקון 242 לפקודת מס הכנסה, בתוקף מיום 6 באוגוסט 2017 (להלן- תיקון 242 לפקודה), נקבעו הקלות משמעותיות בתנאים לביצוע שינויי מבנה במסגרת חלק ה2 לפקודה ובמגבלות החלות עליהם. חלק ה2 לפקודה מאפשר להעביר נכסים בתמורה למניות (סעיפי 104 השונים) ולבצע מיזוג בדרך של
במסגרת מבזק מס מספר 712 של משרדנו הודענו כי רשות המיסים פירסמה ביום 13.12.2017 נוהל גילוי מרצון חדש - הוראת שעה לשנים 2018-2019 (להלן - הנוהל החדש). ביום 13.2.2018 פרסמה הרשות הוראת ביצוע מס
ביום 9 בפברואר 2018 דחה ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 47964-06-16) את תביעתה של סול זיתוני (להלן: "המבוטחת") לקבלת קצבת אזרח ותיק (זקנה) מהטעם שביום בו הוגשה התביעה למוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") המבוטחת לא היתה תושבת ישראל.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה