מבזק מס שבועי

אחת מסוגיות המס המורכבות והידועות בהקשר למפעל מאושר ומעורב, מקורה באי הסכמתו של מרכז השקעות להתיר שחלוף של נכסים אשר שימשו את המפעל בייצור אחד ממחזורי הבסיס של חלקי המפעל השונים, בנכס חדש.
בהוראות המעבר לתיקון 132 לפקודת מס הכנסה נקבע כי חברה שבקשה להיחשב כחברה משפחתית לאחר פרסום התיקון (4 באוגוסט 2002) לא תוכל להיחשב חברה שקופה כמשמעותה בסעיף 64א1 לפקודה.
בפרק ח' לתוכנית החירום הכלכלית נכלל תיקון לסעיף 63 לפקודת מס הכנסה. על פי התיקון ניתנה לנציב מס הכנסה הסמכות לקבוע הוראות בעניינו של שותף מוגבל בשותפויות מוגבלות מסוימות שלהן הכנסה מעסק.
לאחרונה פורסם חוזר מס הכנסה 8/2003 בנושא חברות בהשקעת חוץ. בין היתר סוקר החוזר את התנאים בהם צריכה חברה בעלת מפעל מאושר לעמוד, כדי לזכות בהטבות כחברה בהשקעת חוץ.
על פי כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים) התשמ"ט – 1989, שתוקנו מכוח סעיף 102 לפקודה כנוסחם לפני הרפורמה, נשלל הפטור הקבוע בסעיף 102(ב) כנוסחו ערב הרפורמה במידה ונותקו יחסי עובד או מעביד
על פי סעיף 125ג(ב), יוטל מס בשיעור של 15% על הריבית (הריאלית), במכשירים מסוימים שהינם צמודים למדד או לשער מטבע, בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף.
על פי סעיף 125ג(ב), יוטל מס בשיעור של 15% על הריבית (הריאלית), במכשירים מסוימים שהינם צמודים למדד או לשער מטבע, בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף.
הקלות המס בסעיף 9ג', לקצבה המתקבלת ממדינת חוץ, בגין עבודה באתה המדינה (ראה התייחסות לנושא במבזק מס מספר 8 מיום 26.1.2003)
כזכור, צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג – 2002, הפוטרות ממס ריבית על פיקדון במט"ח בתאגיד בנקאי בישראל של עולה חדש
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה