מבזק מס שבועי

בתיקון 132 לפקודה נקבע כי תבוטל הגדרת הסכום האינפלציוני למוניטין שלא שולם בעבורם. מיכללא עולה כי שיעור המס יהא 25% ללא קשר למועד התחלת צמיחת המוניטין, וללא חלוקה ליניארית כלשהי. תגיות:
ביום 3.4.03 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי, על ידי כבוד השופטת ברכה אופיר תום, בנושא אופן הפחתת שמלות כלה לצורכי מס (עמ"ה 1022/99 – עינבר היכלי יופי לכלה 1986 בע"מ).
סעיף 2(9) לפקודת מס הכנסה קובע כי מכירת פטנט, זכות יוצרים, מדגם או אמצאה, על ידי היוצר או הממציא, בתנאי שהנכס הנמכר איננו בתחום עיסוקו של המוכר
ביום 3.4.03 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי, על ידי כבוד השופטת ברכה אופיר תום, בנושא אופן הפחתת שמלות כלה לצורכי מס (עמ"ה 1022/99 – עינבר היכלי יופי לכלה 1986 בע"מ).
לאחרונה פרסמה נציבות מס הכנסה חוזר 5/2003 שעניינו מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה. במסגרת חוזר זה מביעה הנציבות את עמדתה בהקשר לפרשנות סעיף 75ב
לאחרונה פרסמה נציבות מס הכנסה חוזר 5/2003 שעניינו מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה. במסגרת חוזר זה מביעה הנציבות את עמדתה בהקשר לפרשנות סעיף 75ב
לאחרונה פורסמו כללים לסעיף 102 במתכונתו שלאחר תיקון 132 לפקודת מס הכנסה. מעיון בכללים עולה כי יש לתת את הדעת למספר מגבלות אשר מטיל מחוקק המשנה,
חוזר מ"ה מס' 22/2002 קובע כי נישום אשר ניכה הוצאות מימון כנגד רווח ההון ממכירת ני"ע הנסחר בבורסה "ו/או כנגד הכנסה שנבעה מאותו נייר ערך וזאת בכל תקופת אחזקת נייר הערך ... יהא רווח ההון חייב במס בשיעורים
נושא ניכוי מס תשומות בגין העסקת עובדים זרים, כמקרה פרטי של החלת תקנה 15א לתקנות מע"מ, השוללת ניכוי מס תשומות בגין טובות הנאה לעובדים (להלן: "התקנה")
חוזר מ"ה מס' 22/2002 קובע כי נישום אשר ניכה הוצאות מימון כנגד רווח ההון ממכירת ני"ע הנסחר בבורסה "ו/או כנגד הכנסה שנבעה מאותו נייר ערך וזאת בכל תקופת אחזקת נייר הערך ... יהא רווח ההון חייב במס בשיעורים
נושא ניכוי מס תשומות בגין העסקת עובדים זרים, כמקרה פרטי של החלת תקנה 15א לתקנות מע"מ, השוללת ניכוי מס תשומות בגין טובות הנאה לעובדים (להלן: "התקנה")
סוגיית פרשנות מורכבת עולה בהקשר לדיבידנד שמקורו בחברה תושבת חוץ אשר בעניינה מתקיימות הוראות סעיף 75ב' – חברה נשלטת זרה (ח.נ.ז), המחזיקה בחברת בת אשר גם בעניינה מתקיימות ההוראות האמורות
סוגיית פרשנות מורכבת עולה בהקשר לדיבידנד שמקורו בחברה תושבת חוץ אשר בעניינה מתקיימות הוראות סעיף 75ב' – חברה נשלטת זרה (ח.נ.ז), המחזיקה בחברת בת אשר גם בעניינה מתקיימות ההוראות האמורות
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה