מבזק מס שבועי

במסגרת תיקון 132 לפקודה בוטל סעיף 6(ח) לחוק התיאומים ("החוק"), לפיו "יציאה מהחוק" נחשבה כמכירת ניירות הערך שהיו בידי הנישום באותו מועד, כלומר כיום, "יציאה מחוק התיאומים" אינה יותר אירוע מס.
בפס"ד שדות שניתן בבהמ"ש העליון ב- 5/2001 נקבע כי בעת מכירת חלקו של שותף בשותפות, הנכס הנמכר הנו זכות בשותפות – דהיינו עיקרון הישות הנפרדת.
שאלה:ללקוח משרדנו נקבעה נכות זמנית של 100% שראשיתה בחודש 04/03 וסיומה בחודש 08/03, דהיינו ארבעה חודשים אשר חלקם לאחר מועד כניסתן לתוקף של הוראות תוכנית החירום הכלכלית מיום 01/07/03.
בין כלל סוגי העסקאות העתידיות מצויה גם אופציית call המעניקה לרוכש האופציה זכות לרכוש בעתיד, במחיר קבוע מראש, נכס כלשהו, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.
שאלה:ללקוח משרדנו נקבעה נכות זמנית של 100% שראשיתה בחודש 04/03 וסיומה בחודש 08/03, דהיינו ארבעה חודשים אשר חלקם לאחר מועד כניסתן לתוקף של הוראות תוכנית החירום הכלכלית מיום 01/07/03.
לאחרונה התקבלה הצעת חוק חדשה בגיברלטר, אשר תיכנס ככל הנראה לתוקף בתחילת שנת המס 2003/2004 (על פי משטר המס בגיברלטר, שנת המס מתחילה ב- 1.7 ומסתיימת ב- 30.6).
שאלה:מהו שיעור המס החל בעת מימוש אופציות על ידי עובד, במסלול הכנסת עבודה, בתוך תקופת החסימה?
לאחרונה פרסמה נציבות מס הכנסה חוזר נוסף שעניינו דיווח לצורכי מס בשיטת מזומן (ראה לעניין זה חוזרי מס הכנסה 39/93 וחוזר 12/94). בחוזר זה מבהירה נציבות מס הכנסה את עמדתה
אחד מהתנאים המנויים בסעיף 75ב(א) בעניינה של "חברה נשלטת זרה" הינו כי : "שיעור המס החל על הכנסתה הפסיבית במדינות החוץ אינו עולה על 20%".
בימים אלו (28.7.2003) נתקבלה הוראת שעה לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (להלן: "התקנות"). כזכור, במבזק מס מספר 11, מיום 16.2.2003
אחד מהתנאים המנויים בסעיף 75ב(א) בעניינה של "חברה נשלטת זרה" הינו כי : "שיעור המס החל על הכנסתה הפסיבית במדינות החוץ אינו עולה על 20%".
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה