מבזק מס שבועי

נציבות מס הכנסה קובעת בחוזר 23/2002 (הרפורמה במס הכנסה – שינויים בחלק ה' לפקודה) כי סעיף 94ב' לא יחול במכירתן של מניות הנסחרות בבורסה.
על פי סעיף 91 לפקודה, רווח הון, בגובה הוצאות הפחת המתואמות שנתבעו בניכוי מהכנסת הנישום, יהא חייב במס בגובה המס אשר חל בגין ההכנסה ממנה נוכה הפחת.
על פי סעיף 91 לפקודה, רווח הון, בגובה הוצאות הפחת המתואמות שנתבעו בניכוי מהכנסת הנישום, יהא חייב במס בגובה המס אשר חל בגין ההכנסה ממנה נוכה הפחת.
בפסק דין תקדימי שאותו הוביל ידידנו עו"ד זיו שרון, אשר ניתן היום (17.3.2003) בבית המשפט העליון נקבע כי ניתן לנכות הוצאות מימון ריאליות מן התמורה, בחישוב שבח מקרקעין, לעניין הטלת מס שבח מקרקעין.
סעיף 122 לפקודה קובע כי שעור המס בגין השכרת דירת מגורים בישראל יהא 10% בהתקיים כל הוראות הסעיף. כידוע הוסרה מגבלת סכומי ההכנסה החוסים בסעיף מוקל זה
עיון מדוקדק בנוסח סעיף 96 כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודה, מקים מספר סוגיות אשר ראוי לבוחנן: האחת - מה דינו של רווח הון שנדחה בעת מימוש נכס תוך יישום הוראות הסעיף :
סעיף 3(ג) לפקודה מטיל מיסוי פירותי בשיעור 35% על עודף סכומים שנתקבלו בפדיון מניות הניתנות לפדיון, על הסכומים שהושקעו בעבר במניות אלו.
כידוע במסגרת הרפורמה הוקטן שעור מס רווח ההון ל-25%.לגבי נכסים שנרכשו לפני 1.1.2003 (להלן- היום הקובע), נקבע כי חישוב המס יהיה באופן ליניארי לפי יחסי תקופות ההחזקה בנכס הנמכר
עיון מדוקדק בנוסח סעיף 96 כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודה, מקים מספר סוגיות אשר ראוי לבוחנן: האחת - מה דינו של רווח הון שנדחה בעת מימוש נכס תוך יישום הוראות הסעיף :
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה