מבזק מס שבועי

על פי כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים) התשמ"ט – 1989, שתוקנו מכוח סעיף 102 לפקודה כנוסחם לפני הרפורמה, נשלל הפטור הקבוע בסעיף 102(ב) כנוסחו ערב הרפורמה במידה ונותקו יחסי עובד או מעביד
על פי סעיף 125ג(ב), יוטל מס בשיעור של 15% על הריבית (הריאלית), במכשירים מסוימים שהינם צמודים למדד או לשער מטבע, בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף.
על פי סעיף 125ג(ב), יוטל מס בשיעור של 15% על הריבית (הריאלית), במכשירים מסוימים שהינם צמודים למדד או לשער מטבע, בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף.
הקלות המס בסעיף 9ג', לקצבה המתקבלת ממדינת חוץ, בגין עבודה באתה המדינה (ראה התייחסות לנושא במבזק מס מספר 8 מיום 26.1.2003)
כזכור, צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג – 2002, הפוטרות ממס ריבית על פיקדון במט"ח בתאגיד בנקאי בישראל של עולה חדש
במסגרת תיקון 132 לפקודה תוקן סעיף 104ו(3) בכך שנקבע כי במקרים בהם נמכרה מניה אשר הוקצתה חלף לנכס שהועבר לחברה, ואשר יום רכישתו היה לפני 1.1.2003
במסגרת תיקון 132 לפקודה תוקן סעיף 104ו(3) בכך שנקבע כי במקרים בהם נמכרה מניה אשר הוקצתה חלף לנכס שהועבר לחברה, ואשר יום רכישתו היה לפני 1.1.2003
סעיף 205 לפקודה קובע כי לנישום הזכות לנצל עודף זיכוי שנבע לו בגין מס זר בתקופה של חמש שנים שלאחר שנת המס מאותו מקור הכנסה – דהינו על פי שיטת הסלים.
על פי סעיף 97(ב)(1) ו- (2) לפקודה, עולה חדש או תושב חוזר יהא פטור ממס במכירת נכס הון שהיה ברשותו ערב העלייה או החזרה לישראל (ולגבי תושב חוזר – ושהנכס איננו זכות, במישרין או בעקיפין, לנכס בישראל)
אתמול, (יום ב' 2.6.2003) התקבלה בעיקרה בכפוף לתיקונים אשר יפורטו בהמשך המלצת משרד האוצר נציבות מס הכנסה לפיה יש לפטור ממס ריבית על פיקדונותיהם של תושבים חוזרים
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה