מבזקי מס

ביטוח לאומי

ביום 28.6.2004 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בעניין תביעתו של פלוני, אשר איננו מתגורר במדינת ישראל, לשלם לו קצבת זקנה
ביום 28.6.2004 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בעניין תביעתו של פלוני, אשר איננו מתגורר במדינת ישראל, לשלם לו קצבת זקנה
בהמשך לאמור בנושא חבות בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות פסיביות בשוק ההון, ממבזק המס האחרון (מבזק מס מספר 69), בו ציינו כי קיימת "סכנה" לחבות בדמי ביטוח לאומי על הכנסות כאמור
מודעות ציבור הנישומים/המבוטחים לעניין דמי הביטוח לאומי לאור ביטול "התקרות" ואף לאחר השבת תקרת ההכנסה החייבת בדמי בטוח לאומי על כנה (כ- 35,000 ₪ לחודש) גדלה
בכנס רואי החשבון שנערך בשבוע שעבר בים המלח הדהים מר ישראל זהבי סגן ראש מנהל ביטוח וגביה במוסד לביטוח לאומי, את קהל רואי החשבון בקביעתו כי סוגי הכנסות מסוימות
תקנות 14 ו- 15 לתקנות בביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) תשל"א-1971 קובעות כי תוטל חבות בדמי ביטוח לאומי על הכנסות שאינן מעסק או משכר (בהתאמה)
במסגרת תוכנית החירום הכלכלית התווסף לחוק הביטוח הלאומי (להלן: "החוק") סעיף 6ב', שקובע כדלקמן: "6ב. הוראות פרקים ז' ו-ח' לא יחולו על בעל שליטה בחברת מעטים."
כפועל יוצא מתיקון 132 לפקודה ובהתאם להוראות סעיף 14 לפקודה הרי שהכנסתם של עולה חדש ותושב חוזר אשר תעמוד בתנאים המנויים בסעיף לא תהא חייבת במס הכנסה.
בהמשך למספר שאלות להן נדרשנו לאחרונה, הננו לציין כי ישראל חתומה עם מספר מדינות, כפי שיפורט להלן, על אמנות למניעת כפל מיסי ביטוח סוציאלי (ביטוח לאומי).
בתיקון עקיף לחוק הביטוח הלאומי, אשר בוצע בתיקון 132 לפקודה, נקבע כי יינתן פטור מדמי ביטוח לאומי להכנסה פסיבית שמקורה בתשואה על מכשירים פיננסים בשוק ההון, כגון ריבית, דיבידנד ודמי ניכיון.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה