מבזקי מס

ביטוח לאומי

אי מילוי חובת הדיווח ע"י צד לעסקה סעיף 73(א) לחוק קובע חובת דיווח למוכר זכות במקרקעין;סעיף 73(ב) לחוק קובע חובת דיווח לעושה פעולה באיגוד מקרקעין;
סעיף 24 לחוק העונשין מגדיר עבירות: "חטא" - עבירה שעונשה המקסימאלי 3 חודשי מאסר. "עוון" - עבירה שעונשה בין 3 חודשי מאסר עד ל- 3 שנות מאסר. "פשע" - עבירה שעונשה מעל ל- 3 שנות מאסר
בהמשך למבזק מס מספר 208 מובאת להלן הרחבה בעניין היבטי "החקירה האזרחית" בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: החוק). טול מקרה לפיו, לא' יש מגרש עליו החל לבנות בית מגורים (להלן: "השלד").
בהמשך למבזק מס מספר 208 מובאת להלן הרחבה בעניין היבטי "החקירה האזרחית" בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: החוק). טול מקרה לפיו, לא' יש מגרש עליו החל לבנות בית מגורים (להלן: "השלד").
בתיקון 132 לפקודת מס הכנסה (להלן: הפקודה) מיום 1.1.2003, אשר הרחיב את בסיס החיוב במס הכנסה, השלכות לעניין הרחבת בסיס המס גם לצורך הבט"ל.
בתיקון 132 לפקודת מס הכנסה (להלן: הפקודה) מיום 1.1.2003, אשר הרחיב את בסיס החיוב במס הכנסה, השלכות לעניין הרחבת בסיס המס גם לצורך הבט"ל.
חברה משפחתית, על פי סעיף 64א' לפקודה, וחברת בית על פי סעיף 64 לפקודה הינן "פיקציה מיסויית" של המחוקק, אשר בהתקיים תנאי החוק יחשבו "רווחיהן", כמיוחסים "ישירות" לבעלי המניות.
מבוטח, שיש לו הכנסות משני עיסוקים או יותר, משלם דמי ביטוח לפי סדר החיוב כמפורט להלן, אך לא יותר מההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח
במבזק מס מספר 197 תארנו את האחריות החלה על המעסיק לשלם שכר מינימום ולדווח עליו בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 (להלן: חוק שכר מינימום), וכן את ההשלכות הפליליות בגין אי עמידה בדרישות החוק.
שכרו של עובד שכיר משולם על בסיס חודשי. לעיתים, משתלמות לעובד תוספות שכר חד פעמיות, כגון: בונוס, ביגוד, הבראה, משכורת 13 וכדומה. במקרים אחרים, בדרך כלל בעקבות הסכמי שכר, מקבל העובד הפרשי שכר בעבור תקופות קודמות.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה