מבזקי מס

מיסוי בינלאומי

כזכור תושב ישראל המהגר לחו"ל נחשב כמוכר את נכסיו יום לפני הגירתו מישראל. במידה והמהגר איננו משלם את המס במועד ההגירה, נדחה מועד תשלום המס למועד המימוש
בימים אלו אושררה האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבולגריה (להלן: "האמנה"). האמנה נכנסה לתוקף ב-1 בינואר 2003.
כזכור, צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג – 2002, הפוטרות ממס ריבית על פיקדון במט"ח בתאגיד בנקאי בישראל של עולה חדש
הקלות המס בסעיף 9ג', לקצבה המתקבלת ממדינת חוץ, בגין עבודה באתה המדינה (ראה התייחסות לנושא במבזק מס מספר 8 מיום 26.1.2003)
אתמול, (יום ב' 2.6.2003) התקבלה בעיקרה בכפוף לתיקונים אשר יפורטו בהמשך המלצת משרד האוצר נציבות מס הכנסה לפיה יש לפטור ממס ריבית על פיקדונותיהם של תושבים חוזרים
על פי סעיף 97(ב)(1) ו- (2) לפקודה, עולה חדש או תושב חוזר יהא פטור ממס במכירת נכס הון שהיה ברשותו ערב העלייה או החזרה לישראל (ולגבי תושב חוזר – ושהנכס איננו זכות, במישרין או בעקיפין, לנכס בישראל)
סעיף 205 לפקודה קובע כי לנישום הזכות לנצל עודף זיכוי שנבע לו בגין מס זר בתקופה של חמש שנים שלאחר שנת המס מאותו מקור הכנסה – דהינו על פי שיטת הסלים.
סעיף 14 לפקודה קובע כי יינתנו לעולה חדש הקלות במס בהקשר להכנסות פסיביות שמקורן בנכסים שהיו לו לפני שהיה לתושב ישראל, וזאת למשך חמש שנים מיום שהיה לראשונה לתושב ישראל
בשינוי חקיקה שאושר בימים אלו במדינת ניו-יורק עברו בין היתר השינויים הבאים. נדגיש כי כל האמור הינו לגבי State Tax בלבד
מעמדו של אדם, לרבות חברה, כתושב ישראל או כתושב חוץ יכול שייקבע, על פי הגדרת "תושב ישראל" בפקודה, מידי שנה, בהתחשב בנתונים ובחזקות לגבי אותה שנה.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה