מבזקי מס

מיסוי בינלאומי

חברים נכבדים,לאור פרסום המלצות ועדת ישראלי למיסוי נאמנות במס במדינת ישראל וחשיבות הנושא, החלטנו להקדיש את גיליון מספר 32 של מבזק המס לנושא זה ולהביא את תמציתם בפניכם. נקדים ונאמר כי בהקשר לטיפול בנאמנויות בגין שנים קודמות
הוראות סעיף 75ב', ככל שהן מתייחסות לקביעת הכנסה פסיבית, כוללות רשימת הכנסות, אשר הנה רשימה סגורה, הכוללת בין השאר, הכנסה ממכירת נכס "כמשמעותה בסעיף 88"
מכירת מניות בחברה תושבת ישראל, על ידי יחיד שהיגר לחו"ל, תהא חייבת במס בישראל מכוח סעיף 89(ב)(2) לפקודה. במידה והוראות האמנה בין מדינת ישראל לבין מדינת התושבות
ביום 11.6.2003 התקבלו מספר תיקוני חקיקה בדיני המס באוסטריה, וביניהם שינויים מהותיים בהקשר לתנאי "פטור השתתפות".להלן יובאו עיקרי השינויים:
בהמשך לאמור במבזק מס מספר 28, אירוע המס בעת הגירת תושב ישראל, מתרחש יום לפני ההגירה. מנגנון המיסוי בסעיף 100א' דוחה את התשלום ליום מימוש הנכס
כזכור תושב ישראל המהגר לחו"ל נחשב כמוכר את נכסיו יום לפני הגירתו מישראל. במידה והמהגר איננו משלם את המס במועד ההגירה, נדחה מועד תשלום המס למועד המימוש
כזכור תושב ישראל המהגר לחו"ל נחשב כמוכר את נכסיו יום לפני הגירתו מישראל. במידה והמהגר איננו משלם את המס במועד ההגירה, נדחה מועד תשלום המס למועד המימוש
בימים אלו אושררה האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבולגריה (להלן: "האמנה"). האמנה נכנסה לתוקף ב-1 בינואר 2003.
כזכור, צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג – 2002, הפוטרות ממס ריבית על פיקדון במט"ח בתאגיד בנקאי בישראל של עולה חדש
הקלות המס בסעיף 9ג', לקצבה המתקבלת ממדינת חוץ, בגין עבודה באתה המדינה (ראה התייחסות לנושא במבזק מס מספר 8 מיום 26.1.2003)
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה