מבזקי מס

מיסוי בינלאומי

סעיף 5(5) לפקודה קובע כי חברת מעטים תושבת חוץ, ש-75% מאמצעי השליטה בה מוחזקים במישרין או בעקיפין בידי יחידים תושבי ישראל ואשר לפחות 50% מבעלי השליטה הינם בעלי משלח יד מיוחד
לאחרונה פרסמה נציבות מס הכנסה חוזר 5/2003 שעניינו מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה. במסגרת חוזר זה מביעה הנציבות את עמדתה בהקשר לפרשנות סעיף 75ב
לאחרונה פרסמה נציבות מס הכנסה חוזר 5/2003 שעניינו מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה. במסגרת חוזר זה מביעה הנציבות את עמדתה בהקשר לפרשנות סעיף 75ב
סוגיית פרשנות מורכבת עולה בהקשר לדיבידנד שמקורו בחברה תושבת חוץ אשר בעניינה מתקיימות הוראות סעיף 75ב' – חברה נשלטת זרה (ח.נ.ז), המחזיקה בחברת בת אשר גם בעניינה מתקיימות ההוראות האמורות
סוגיית פרשנות מורכבת עולה בהקשר לדיבידנד שמקורו בחברה תושבת חוץ אשר בעניינה מתקיימות הוראות סעיף 75ב' – חברה נשלטת זרה (ח.נ.ז), המחזיקה בחברת בת אשר גם בעניינה מתקיימות ההוראות האמורות
סעיף 126(ג) לפקודה לאחר תיקון 132 מאפשר הכללת הכנסותיה של חברת חוץ ("חברת בת") המוחזקת בידי חברה תושבת ישראל בשיעור של לפחות 25%, לרבות הכנסותיה מדיבידנד של חברת הבת מחברת חוץ נוספת ("חברה נכדה")
במבנה אחזקות בו מחזיק תושב ישראל במניות חברת LLC אמריקאית Limited Liability) Company), נשאלת שאלת החלת סעיף 75ב' (מיסוי חנ"ז), בהקשר להכנסותיה הפסיביות של ה- LLC.
תושב שחזר לישראל לאחר שהיה לתושב חוץ בתקופה של שלוש שנים לפחות, יהא פטור ממס מהכנסותיו הפסיביות מנכסים מחוץ לישראל שנרכשו בתקופת שהותו בחו"ל
סעיף 29 לפקודה קובע בין השאר כי הפסד שהיה לתושב ישראל בחו"ל ממקור הכנסה פסיבי באשר הוא, יהא בר קיזוז בשנה השוטפת ובשנים הבאות כנגד הכנסה חייבת מכל מקור פסיבי אחר.
סעיף 29 לפקודה קובע בין השאר כי הפסד שהיה לתושב ישראל בחו"ל ממקור הכנסה פסיבי באשר הוא, יהא בר קיזוז בשנה השוטפת ובשנים הבאות כנגד הכנסה חייבת מכל מקור פסיבי אחר.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה