מבזקי מס

מיסוי ישראלי

ביום 11.10.2018, ניתן פס"ד בעניין חכ"ל בניה (להלן: "חברת הבת" או "המערערת") (ע"מ 1742-09-13). פסה"ד נסוב אודות רווחים ממכירת אג"ח נסחרות של החברה הכלכלית ירושלים (להלן: "הכלכלית" או "החברה האם") אשר נרכשו בעבר בידי המערערת, אך דווחו בפועל בסופו של דבר בידי הכלכלית כרווחיה וקוזזו מהפסדיה הנצברים.
ביום 3 באוקטובר 2018 פרסמה רשות המיסים בישראל מסלול ירוק חדש שעניינו בקשה מראש להעברת מלוא הזכויות בחברה תושבת ישראל לחברה שאינה תושבת ישראל אשר למדינת ישראל קיימת אמנה למניעת כפל-מס עמה, וזאת תמורת הקצאת מניות כאמור בסעיף 104ב(א) לפקודת מס הכנסה - מהלך המכונה בדרך כלל כ- "היפוך שרוול".
ביום 5 בספטמבר 2018, ניתן פס"ד ע"י כבוד השופטת ירדנה סרוסי, בעניין משה שחף (להלן- "שחף" או "המערער") (ע"מ 53681-12-16). פסק הדין עוסק בסיווגם של תשלומים בסך 1.15 מיליון דולר, ששולמו למערער בהסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פס"ד, מתוכם פיצוי בסך 0.5 מיליון דולר כפיצוי מוסכם בגין עוגמת נפש, בו נעסוק במבזק זה.
ביום 5.9.2018 פרסמה רשות המיסים חוזר מ"ה מס' 13/2018 אשר מטרתו להבהיר כיצד ליישם את הוראות סעיפים 3(ט), 3(י) ו- 85א לפקודה, לאור תיקונים 164 ו- 185 לפקודה. כזכור, סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודה קובעים אירוע
בפס"ד צ.ג.י. פרסונל (ע"מ 8096-11-14), אשר פורסם ביום 20.8.2018 נדונה השאלה האם מגורים שהעמידה המערערת לעובדיה הזרים מהווים הטבה לעובד החייבת במס. רקע המערערת עוסקת בהעסקה והשמת עובדים זרים בענף הבניה, ובהתאם להוראות חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים"), העמידה מגורים לרשות עובדיה ורכשה עבורם ביטוח רפואי.
בימים אלו, כשרו"ח משלימים הכנתם של דוחות 2017, הם מתמודדים לראשונה עם אין סוף השאלות והתמיהות העולות מיישומן של הוראות החוק החדשות בעניין יתרות החובה (סעיף 3(ט1)) אשר נכנס לתוקפו ביום 1.1.2017.
ביום 16.8.2018 ניתן פסק דינו של ביהמ"ש העליון (ע"א 3568/16) בו נקבע כי מקבץ פעולות שנערכו בין בעל מניות ושתי חברות אחיות שבשליטתו מהווים עסקה מלאכותית עפ"י סעיף 86 לפקודה.
לאחרונה, פורסם פסק דין ברק אלימלך (ע"מ 23602-06-17) של כבוד השופטת ירדנה סרוסי, בסוגיית ניכוי מס תשומות בידי רשויות מע"מ בגין "חשבוניות שהוצאו שלא כדין". יצוין כי הפסק דן בכפל מס, ושהערעור נדחה בנסיבות העניין (ושומרי הכשרות בינינו, "תיצלנה אוזניהם", למקראו), ואולם הפסק מאיר שוב את המבחן הסובייקטיבי להתרת ניכוי מס התשומות
ביום 12.6.2018 התקבל פסק דין בעניין חברת בנסינו גרופ (ע"מ 48587-03-15) (להלן- "המערערת") בעניין ישום סעיף 106 לחוק מע"מ עליה, וגביית חובה של חברה אחרת, ממנה.
בעקבות תיקון 245 לפקודת מס הכנסה, שעסק בסעיף 64 לפקודה - "חברות בית", שחל מיום 1.1.2018, ומאחר וכניסה לתחולת הסעיף הפכה להיות חד פעמית ו"מי שלא נכנס לא יוכל להיכנס בעתיד" היתה נהירה של בקשות לפקידי השומה של חברות שרצו להיכנס לתחולת הגדרת חברת בית.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה