מבזקי מס

מיסוי ישראלי

סעיף 9(13) לפקודה אשר קבע פטור ממס להפרשי הצמדה על "מלוות מועדפים" תוקן בעקבות הרפורמה, כך שעל פי הנוסח המתוקן יינתן פטור ממס להפרשי הצמדה (לרבות הפרשי שער)
סעיף 125ג(ב)(2) לפקודה קובע שעור מס של 15% על ריבית מאגרת חוב נסחרת בבורסה, (באיגרת חוב שאינה צמודה יוטל מס בשיעור של 10%)
סעיף 125ג(ב)(2) לפקודה קובע שעור מס של 15% על ריבית מאגרת חוב נסחרת בבורסה, (באיגרת חוב שאינה צמודה יוטל מס בשיעור של 10%)
בתיקון 132 לפקודה שונה סעיף 9(5)(ב) כך שתקרת הפטור להכנסה פסיבית לנכה 100% עלתה מכ- 54,000 ₪ לשנה לכ- 120,000 ₪ לשנה
על פי סעיף 125ג', על הריבית ודמי ניכיון בפיקדונות צמודים יוטל מס בשיעור של 15%, ואילו בפיקדון שאינו צמוד או צמוד בחלקו, יוטל מס בשיעור של 10%
על פי סעיף 125ג', על הריבית ודמי ניכיון בפיקדונות צמודים יוטל מס בשיעור של 15%, ואילו בפיקדון שאינו צמוד או צמוד בחלקו, יוטל מס בשיעור של 10%
במסגרת חוק ההסדרים להשגת יעדי התקציב שעבר בחודש דצמבר בכנסת, צומצמה תחולתו של סעיף 45 לפקודה, כך שהחל מיום 1.1.2003 תינתנה שתי נקודות זיכוי בגין נטול יכולת שהוא י
שיעורי המס ההיסטוריים, בהתאם לסעיף 91(ו) לפקודה, יבוטלו במסגרת הרפורמה, כך שהחל משנת 2005 יתווסף אחוז אחד לכל שנה, עד ששיעור המס על הרווח הריאלי יגיע ל- 25%
סעיף 17 לחוק התיאומים קבע כי לנישום לפי פרק ג' (נלפ"ג), יותרו הוצאות מימון בגובה 20% בלבד בגין רכישות נכסים קבועים. החל מיום 1.1.2003
סעיף 17 לחוק התיאומים קבע כי לנישום לפי פרק ג' (נלפ"ג), יותרו הוצאות מימון בגובה 20% בלבד בגין רכישות נכסים קבועים. החל מיום 1.1.2003
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה