מבזקי מס

מיסוי ישראלי

ביום 22 באפריל 2018 ניתן בביהמ"ש העליון פס"ד בעניין אהרוני ואח' (ע"א 6914/15). להלן עקרי עובדות המקרה: המערערים, בני משפחת אהרוני הינם הבעלים של מקרקעין בכפר סבא. בשנת 1996 התקשרו עם חברת סונול בעסקת חכירה לתקופה של 22 שנה בתמורה לתשלום סך של 1.4 מיליון $ במועד החוזה, והיתרה ב- 22 תשלומים שנתיים של כ- 300 אלף דולר לשנה. סה"כ תמורת ההסכם כ- 8.3 מיליון $.
ביום 12.3.2018 התקבל בכנסת - חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח - 2018, (להלן - החוק). נקדים ונבהיר כי תחילת תחולת החוק נקבעה ליום 1.1.2019 . בפתיח לדברי ההסבר להצעת החוק (עוד משנת 2015) נכתב: "ביום כ"ח בתשרי התשע"ה (22 באוקטובר 2014) אימצה ממשלת ישראל את המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן (להלן - הוועדה לצמצום השימוש במזומן), שמונתה בידי ראש הממשלה במטרה לבחון את הבעיות הנובעות משימוש במזומן ובאמצעי תשלום למוכ"ז אחרים, וכן בשיקים סחירים, ולגבש מתווה פעולה לצמצום השימוש באמצעים אלה כאמצעי תשלום במשק הישראלי. מתווה הפעולה האמור נועד להביא
ביום 2/3/2018 ניתן פס"ד בעניין יהושע כץ וחברת צ.מ.ל מדיקל בע"מ (להלן - "המערערת") (ע"מ 30290-01-13 ועוד). פסק הדין עוסק בשאלת הסיווג של תשלום שקיבלה המערערת בגין הפסקת הסכם הפצה בטרם סיום התקופה שנקבעה מראש. ביהמ"ש קובע באילו
תיקון 242 לפקודת מס הכנסה (להלן "הפקודה") טומן בחובו מספר רב של שינויים ועידכונים אשר בעיקרם נועדו להנגיש את האפשרויות לביצוע שינוי הסרת מגבלות וחסמים שונים עליהם פירטנו במבזקנו מספר 697 ומבזק מספר 648.
ביום 11.3.2018 ניתן פס"ד בעניין חברת בזק ישיר הדפסות (להלן : החברה) )ע"מ(40932-03-16 . עיקר הפסק היה אודות אופן חישוב אי חיוב בשווי השימוש ברכב בידי עובדי החברה, תשלום החזרי הוצאות דלק שניתן לעובדים שלא חוייב כהטבה
מקרים רבים פונים למשרדנו בשאלה מה דינו של בעל מניות אשר חייב כספים לחברה א' אשר בשליטתו, ומאידך זכאי לכספים מחברה ב' בשליטתו? האם יחולו עליו הוראות 3(ט1) או שניתן לראות ביתרת הזכות בחברה ב' כיתרת זכות המקזזת את יתרת החובה בחברה א'.
ביום 25.2.2018 ניתן פס"ד בעניין חב' טריידומטיקס בע"מ (להלן: החברה) (ע"מ 14338-02-15) בעניין חיוב פעילותה במע"מ של ממסחר ני"ע בשוק ההון (להלן: הכנסות ממסחר) והכנסותיה מתגמול בגין "עשיית שוק" מהבורסה
ביום ה- 8 בינואר 2018 פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה שמספרה 4/2018 ע"י רשות המיסים (להלן: הוראת הביצוע) העוסקת בהתייחסות של פקיד השומה לדוחות מס של חבר בני אדם שבמסגרתם הוגשו דוחות כספיים ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד.
במסגרת תיקון 242 לפקודת מס הכנסה, בתוקף מיום 6 באוגוסט 2017 (להלן- תיקון 242 לפקודה), נקבעו הקלות משמעותיות בתנאים לביצוע שינויי מבנה במסגרת חלק ה2 לפקודה ובמגבלות החלות עליהם. חלק ה2 לפקודה מאפשר להעביר נכסים בתמורה למניות (סעיפי 104 השונים) ולבצע מיזוג בדרך של
כידוע, סעיף 131 לפקודה קובע מי חייב להגיש למס הכנסה דוח שנתי על הכנסותיו. בנוסף, בהתאם לסעיף 134א לפקודה התקין שר האוצר את תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח - 1998 (להלן: תקנות הפטור) לפיהן מוענק פטור מהגשת דוח כאמור לאוכלוסיות
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה