מבזקי מס

מיסוי ישראלי

כידוע, סעיף 131 לפקודה קובע מי חייב להגיש למס הכנסה דוח שנתי על הכנסותיו. בנוסף, בהתאם לסעיף 134א לפקודה התקין שר האוצר את תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח - 1998 (להלן: תקנות הפטור) לפיהן מוענק פטור מהגשת דוח כאמור לאוכלוסיות
ביום 17 בינואר 2018 פורסם תיקון 245 לפקודת מס הכנסה (להלן - "התיקון") במסגרתו תוקן (סוף סוף) סעיף 64 לפקודה הדן בחברת בית, כאשר יום התחילה הינו 1/1/2018. כידוע, בשונה ממה שהיה נהוג עד עתה לפיו חברה היתה רשאית לבחור בכל שנה, עם הגשת הדוח אם
לאחרונה פורסמה החלטת מיסוי בהסכם שמספרה 0253/18 בעניין חבות המס בהתאם לסעיף 12 לחוק מע"מ, החלה על תמיכות המתקבלות ממשרדי ממשלה השונים.
ביום 26 בנובמבר 2017, ניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט עודד שחם), בשבתו כבית- משפט לעניינים מנהליים, פס"ד בעתירה מנהלית של חברת קומותיים בע"מ נ' כחלון (שר האוצר) ואח' (עת"מ 59787-03-17).
כידוע, תקני חשבונאות בינלאומיים (IFRS) כוללים הוראות שונות להצגת שווי נכסים מסוימים על פי שווים ההוגן. למשל, כתוצאה מגידול בערך הנכס, חברה מכירה ברווח חשבונאי מבלי שהנכס מומש בפועל. לעומת זאת עפ"י דיני המס רווח חשבונאי זה אינו בר חיוב במס כיוון שהנכס עדיין לא מומש.
כידוע, אין בפקודת מס הכנסה כל הוראה, לחיוב או לשלילה, בעניין זכאותו של נישום לתקן את הדוח השנתי, שהוגש על ידו לפקיד השומה. נושא זה עומד לעיתים קרובות במרכזן של מחלוקות מול פקידי השומה, אשר בחלק מהמקרים מסכימים לתקן את הדוח ומביאים את הסוגיה שעמדה בלב התיקון לדיון או שכלל אינם מקבלים את הדוח המתקן ועצם זכות התיקון של הנישום עומדת כנושא במחלוקת.
ביום 2.1.2018 התקבלו פה אחד בהרכב של שלושה שופטים בביהמ"ש העליון ערעוריה של רשות המיסים בעניינם של דפנה ודן לשם, ושל שרגא בירן (ע"א 7204/15 וע"א 8236/16) בעניין סיווג הכנסות מדמי שכירות בגין השכרתם של למעלה מ - 20 דירות מגורים כהכנסה "פאסיבית" לפי סעיף 2(6) לפקודה או כהכנסה מעסק לפי סעיף 2(1) לפקודה.
ביום 25 בנובמבר 2017 ניתנה בביהמ"ש המחוזי, החלטת ביניים של כב' השופטת אורית וינשטיין בעניין תרו תעשיה רוקחית (ע"מ 47044-02-17). ההחלטה עוסקת בבקשת תרו (להלן - "המערערת") להורות על מחיקת שני תצהירים וכן חוות דעת שהוגשו מטעם המשיב - פקיד השומה, במסגרת ערעור מס הכנסה שמנהלת המערערת כנגד פקיד השומה.
ביום 30 בנובמבר 2017 ניתן פס"ד בעניין סגמן (ע"מ 9930-10-15). פסה"ד דן בסוגיה האם יש להטיל חיוב במע"מ על מכר מניות באיגוד מקרקעין. להלן תמצית העובדות החשובות למבזק זה: סגמן - חברה שעסקה ברכישת מקרקעין בניית בניינים ומכירת דירות ויחידות מסחריות.
כידוע, חלק ה2 לפקודה, העוסק במיזוגים / פיצולים עבר בתקופה האחרונה רפורמה על מנת להקל בביצוע שינויי מבנה, המתבצעים מטעמים עסקיים, תוך הרחבת תחולתו על שותפויות רשומות וכן הגמשת המגבלות החלות.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה