מבזקי מס

מיסוי ישראלי

ביום 25 בנובמבר 2017 ניתנה בביהמ"ש המחוזי, החלטת ביניים של כב' השופטת אורית וינשטיין בעניין תרו תעשיה רוקחית (ע"מ 47044-02-17). ההחלטה עוסקת בבקשת תרו (להלן - "המערערת") להורות על מחיקת שני תצהירים וכן חוות דעת שהוגשו מטעם המשיב - פקיד השומה, במסגרת ערעור מס הכנסה שמנהלת המערערת כנגד פקיד השומה.
ביום 30 בנובמבר 2017 ניתן פס"ד בעניין סגמן (ע"מ 9930-10-15). פסה"ד דן בסוגיה האם יש להטיל חיוב במע"מ על מכר מניות באיגוד מקרקעין. להלן תמצית העובדות החשובות למבזק זה: סגמן - חברה שעסקה ברכישת מקרקעין בניית בניינים ומכירת דירות ויחידות מסחריות.
כידוע, חלק ה2 לפקודה, העוסק במיזוגים / פיצולים עבר בתקופה האחרונה רפורמה על מנת להקל בביצוע שינויי מבנה, המתבצעים מטעמים עסקיים, תוך הרחבת תחולתו על שותפויות רשומות וכן הגמשת המגבלות החלות.
ביום 29/12/2016 אושר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית, לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016, במסגרתו חוקק תיקון 73 שהוסיף את סימן ב3 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: התיקון) (בעניין זה ראה מבזקנו מס' 672). אומנם תחולת התיקון מיום 1.1.2017, אך התקנות מכוח התיקון פורסמו ביום 28.5.2017 - התקנות לעידוד השקעות (הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי), תשע"ז-2017 (להלן: התקנות).
ביום 14.11.2017 ניתן בביהמ"ש המחוזי פס"ד בעניין רוית בר ניב ואבי צבי (ע"מ 54694-02-16 ). פסק הדין עוסק בתשלומים שקיבלו המערערים ממעסיקתם (המערערת- 4.2 מיליון ₪ והמערער 3.7 מיליון ₪). המערערים טענו כי התשלומים שולמו להם כפיצוי הוני בגין וויתור על זכות תביעה כנגד החברה, בגין שינוי מבני ומיזוג ובגין אי קבלת אופציות עפ"י
לאחרונה פורסמה החלטת מיסוי 9812/17 בעניין שימוש חברה בעודפיה שמקורם ברווחים הפטורים ממס ממפעל מאושר במסלול החלופי (מסלול שהיה קיים בעבר) עפ"י החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט- 1959 (להלן: החוק), לצורך רכישת מניות של חברה ישראלית שבבעלותה "מפעל מועדף" כמשמעותו בסעיף 51 לחוק.
דירה בבעלות חברה המשמשת את בעל המניות המהותי בה למגוריו, נחשבת בהתאם לתיקון 235 במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית כ"משיכה" מהחברה. בהוראת השעה מאפשר החוק להעביר את הדירה מהחברה לבעל המניות בפטור ממס רכישה וממס שבח, בעוד שרק על יתרת העלות המופחתת של הדירה
בחודש שעבר הסתיימה לה הוראת השעה לתשלום המס בגין דיבידנד מוטב שחולק במסגרת הוראת השעה (1.1.2017-30.9.2017). בעלי מניות רבים השתמשו בהוראת השעה ע"מ לחלק עודפים שנצטברו בחברה עד ליום 31.12.2016. חלק לא מבוטל מבעלי המניות אף השתמשו בחלוקת העודפים האמורה ע"מ ל"סגור" יתרות חובה שלהם בחברה נכון לתום 2016.
ביום 18/10/2017 ניתן פס"ד בעניין אילן שילוח (ע"מ 62697-12-13). עניינו של הפסק בהחלטת רשות המיסים לפתוח הסכם שומות שנחתם בין שילוח לפקיד השומה בשנת 2008 בו הוסכם כי תקבולים בסך כ- 81.4 מיליון ₪ שקיבל שילוח לאורך השנים בהתאם להסכם אי תחרות למשך 3 שנים, יחוייבו במס בשיעור 20% כעסקת רווח הון. רשות המיסים ביקשה לסווג ההכנסות כהכנסות פירותיות.
על מנת להבטיח לעובדים את קיומם של כספי פיצויי פיטורין בעת אירוע שכזה, מצד אחד, ועל מנת לאפשר למעבידים להתיר בניכוי את ההוצאה בגין התחייבות לשלם לעובדים פיצויי פיטורין בגובה ההפקדה בפועל כל שנה לקופה, מצד שני - הוקמו לפני שנים רבות קופ"ג לפיצויים. חלקן היו קופות פיצויים אישיות - בבעלות העובד בהן הופקדו כספי הפיצויים לעובד, וחלקן היו קופות פיצויים מרכזיות
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה