מבזק מס מספר 740 - 

ביטוח לאומי  5.7.2018

למרות בקשה לקביעת מקדמות "נמוכה", טרם הפגיעה – חישוב הגמלה נעשה עפ"י שומת מס הכנסה לש"ק, המטיבה הרבה יותר - 5.7.2018

ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 45282-09-16) קיבל ביום 12 ביוני 2018 את תביעתו של יבא (להלן: "המבוטח") לפיה יש לחשב את גמלת הפגיעה בעבודה לפי הדו"ח לשנה קודמת, שדווח למס הכנסה לפני תאונת העבודה, זאת אף שמספר ימים לפני קבלת שומה זו בידי לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") ביקש המבוטח לשנות את מקדמותיו לבל"ל, לסכום נמוך בהרבה משומת מס הכנסה לשנה הקודמת.

רקע חוקי

 • בהתאם לתקנה 11, לתקנות המקדמות, נקבע כי חישוב הגמלה לתאונות עבודה בנסיבות מיוחדות (דמי פגיעה של 90 ימים לפחות, נכות מעבודה, גמלת תלויים) יבוצע בהתאם לבסיס ההכנסה ששימש לתשלום מקדמות. דו"ח שמוגש לאחר התאונה אינו יכול להגדיל את שיעור הגמלה. בתי הדין אפשרו במקרים מסויימים סטיה מהכלל האמור.

תמצית העובדות וטענות הצדדים

 • המבוטח עובד עצמאי נפגע בתאונת עבודה ביום 9.9.2012.

 • ביום 28.8.2012 המבוטח הגיש בקשה לתקון מקדמות לשנת 2012 לפי הכנסה חודשית של 16,000 ₪.

 • ביום 3.9.2012 התקבלה במל"ל שומת מס הכנסה לשנת 2011 בסך 321,082 ₪.

 • המל"ל חישב את בסיס גמלת הנכות מעבודה לפי הכנסתו במקדמות המתוקנות כפי שאך דיווח למל"ל ביום 28.8.2012. המבוטח טען כי יש להסתמך על שומת 2011 (כ-26 אלף של לחודש) ש"הגיעה" למל"ל כמה ימים אחר תיקון מקדמותיו.

 • המבוטח טען כי הגדלת המקדמות נעשתה ביום 28.8.2012 וביום 3.9.2012 עודכנה השומה טרם התאונה, עדכון ההכנסה הגיע למל"ל לפני התאונה.

 • המבוטח נשען על פס"ד ז.ג. נ' המל"ל שם נקבע כי סטיה מתקנה 11, תעשה מקום בו המבוטח מסר למל"ל או למס הכנסה טרם קרות התאונה דו"ח עדכני בנוגע להכנסותיו. (ולא ממש חשוב אם הדיווח הגיע לידי המל"ל מאוחר יותר).

 • לטענת המל"ל בסיס ההכנסה לחישוב הגמלה מחייבת להיות אך ורק עפ"י המקדמות לפני התאונה בהתאם לאמור בתקנות.

 • זאת ועוד, הבקשה להגדלת המקדמות נעשתה בתאריך 28.8.2012 לפני הפגיעה ובהתאם המל"ל תיקן את המקדמות כמבוקש. משתוקנו המקדמות אזי השומה לשנת 2011 אינה רלוונטית.

דיון והחלטה

 • ביה"ד נשען על מספר פס"ד בארצי, וחוזר על הקביעה לפיה סטייה מתקנה 11 יכול שתיעשה מקום שבו המבוטח מסר למל"ל או למס הכנסה טרם קרות התאונה ללא קשר אליה, דו"ח עדכני בנוגע להכנסותיו.

  בנסיבות שלפנינו, "לא מדובר במקרה של ניסיון בדיעבד לשפץ את הבסיס לגמלה אלא, דיווח בזמן אמת לרשויות המס ולביטוח הלאומי על הגדלה בהכנסות וזאת בטרם תאונת העבודה, וללא קשר אליה".

 • ביה"ד קבע כי קצבת הנכות בעבודה תחושב על פי שומת מס הכנסה לשנת 2011, שהגיעה למל"ל ששה ימים לפני התאונה וששה ימים לאחר שהמבוטח דיווח על מקדמות קטנות בהרבה משומת 2011!!

בשולי הדברים
נראה לנו כי קביעת ביה"ד אינה עולה בקנה אחד עם הנסיבות בהן הותרה סטיה מתקנה 11 וגם כי ביה"ד אינו ממש בקיא במהותה של שומת מס הכנסה: ביה"ד מתאר את המצב כך: "לאחר שהוגדלו מקדמותיו ביום 28.2.2012… תיקן המבוטח את שומתו גם למס הכנסה, אין חולק כי עשה זאת ביום 3.9.2012 דהיינו עוד בטרם היתה הפגיעה בעבודה…" ובהמשך: דווקא פנייתו להגדלת המקדמות ובמקביל ובסמוך פנייתו למס הכנסה מצביעות על כך כשהכנסתו גדלה, וביקש לדווח דיווח אמת בעקביות ברשויות המתאימות" (ההדגשות שלנו א.ח.א.כ).

אך מה לעשות ודבר ממה שמתאר ביה"ד לא קרה במציאות, שהרי את שומת מס הכנסה לשנת 2011 הגיש המבוטח חודשים רבים טרם התאונה, ובכל זאת בחר המבוטח אך 12 יום טרם התאונה להודיע למל"ל כי הכנסותיו הינן 16 אלף לחודש. קרי הוא בחר לדווח במודע על הכנסות הנמוכות בהרבה מהכנסותיו בשומת 2011.
פסיקות אלו שלעיתים מגיעות גם לביה"ד הארצי והופכות הלכות, עלולות לגרום לחסרון כיס בלתי ישוער לאוצר המדינה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה