מבזק מס מספר 721 - 

מיסוי ישראלי  15.2.2018

מיסוי יחיד – תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התשע"ח-2018 - 15.2.2018

כידוע, סעיף 131 לפקודה קובע מי חייב להגיש למס הכנסה דוח שנתי על הכנסותיו.
בנוסף, בהתאם לסעיף 134א לפקודה התקין שר האוצר את תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח – 1998 (להלן: "תקנות הפטור") לפיהן מוענק פטור מהגשת דוח כאמור לאוכלוסיות מסוימות, ובדר"כ כפוף לתקרות הכנסה מסוגים שונים, שנקבעו בתקנות.
במבזקנו מספר 560 התייחסנו לתיקון תקנות הפטור שפורסם ביום 7.8.2014 ונכנס לתוקף מדוחות מס 2013 ואילך במסגרתו הוספה תקנה 3(א)(8) בתקנות הפטור המסייגת את הפטור מהגשת דוח, ליחיד שהוא או בן זוגו חייבים במס יסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודה.
בנוסף, "נחתכה" התקרה של מחזור ההכנסות השנתי ממכירת ני"ע המאפשר פטור מהגשת דוח שנתי (להלן: התקרה) – לתקרת ההכנסה החייבת לעניין מס היסף כלומר פחות ממחצית מהתקרה הקודמת על פי התקנות קרי 811,000 ₪ במקום 1,857,000 (הסכומים נכון לשנת המס 2013).

להלן עקרי תיקון התקנות שנתפרסם באחרונה
תחולת התיקון החדש היא לגבי דוח שיש להגישו בשל שנת המס 2017 ואילך

הכנסות מניירות ערך
נקבע כי סכום התקרה יוגדל חזרה והתקרה תהיה בגובה של 2,500,000 ₪ כפי שמופיע בתוספת ו' שנוספה. בנוסף, לאור ההוראה שבתקנה 3(א)(5) לפיה קיים סייג לפטור אם היחיד היה חייב להגיש דין וחשבון לשנת המס הקודמת, נקבעה בתיקון החדש הוראת מעבר לפיה, למי שהייתה הכנסה ממכירת ני"ע בשנת המס 2016 שסכומה עלה על הסכום הקבוע בסעיף 121ב לפקודה (640,000 ₪) אך היה נמוך מהסכום הקבוע בתוספת ו' (2,500,000 ₪) ואלמלא הכנסה זו היה פטור מהגשת דוח שנתי לשנת המס 2016, לא יהיה חייב בהגשת דוח שנתי לשנת המס 2017.

תושב חוץ ומס יסף
תקנה5(ב) שנוספה קובעת, כי הפטור מהגשת דוח לגבי תושב חוץ הקבוע בתקנות לא יחול אם תושב החוץ חייב במס יסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודה.
תיקון זה אף מרחיב את אוכלוסיית תושבי החוץ החייבים בהגשת דוח שנתי כפי שנקבע בתיקון 223 לפקודה שתחולתו מדוחות 2016 ואילך (ראה מבזקנו מס' 684) שם נקבע בין היתר, כי יחיד שנחשב תושב ישראל לפי מבחן הימים וטוען שהוא תושב חוץ יהיה חייב בכל אופן בהגשת דוח מס שנתי בישראל.

הוספת סייג לפטור למי שחייב בהגשת דוח שנתי מסיבות "חדשות"
בשנים האחרונות הוספו סעיפי משנה שונים בסעיף 131 לפקודה אשר חייבו בהגשת דוחות שנתיים לאוכלוסיות "נדרשות" מסויימות, כמו בסעיף 131(א)(5ב) לפקודה בעניין נאמנויות, נהנים, מעבירי סכומי כסף מהותי לחו"ל ועוד. עם זאת אוכלוסיות אלו היו עשויות להפטר בכל זאת מהגשת דוח שנתי ככל שעמדו בתקנות הפטור.
לאור זאת, נוספה בתיקון החדש הוראה חדשה בתקנה 5ב הנקראת "סייג לפטור למי שחייב בדוחות נוספים" – אשר קובעת, כי על אף האמור בתקנות 2 עד 5, יחול הפטור על מי שחייב בדיווח לפי סעיפים 131(א)(1) עד (5) לפקודה בלבד.
תיקון תקנות הפטור הנוכחי, חסם "הפירצה" שתוארה לעיל – ופטור כאמור לאוכלוסיות "מיוחדות" אלו מהגשת דו"ח שנתי, לא יתאפשר יותר.

נחזור ונדגיש כי תחולת כל התיקונים לעייל, הינם לגבי דוחות לשנת 2017 ואילך.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אייל כרמי ורו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

סניף חיפה והצפון - מחלקת מיסוי ישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה