מבזק מס מספר 724 - 

מיסוי בינלאומי  8.3.2018

העברות לחו"ל בלא ניכוי מס – הבהרות נוספות - 8.3.2018

מתי ניתן להעביר כספים לחו"ל ללא מס ובלי אישור פקיד השומה?
בספטמבר 2017 פרסמה רשות המסים מסלול ירוק להעברת כספים לחו"ל, תוך מתן הנחייה לבנקים על מתן פטור מניכוי מס במקור בהצהרת המשלם בלבד, ללא צורך בפנייה לפקיד השומה. ככלל, מדובר בהעברות כספים בגין השקעות בחברות או בנכסים מוחשיים בחו"ל, לרבות ובעיקר נכסי נדל"ן, ובמתן הלוואות לתושבי חוץ לרבות הלוואות בעלים.
תנאי בסיסי לכניסה למסלול הירוק הוא כי מדובר בהעברות לתושב מדינת אמנה.
להרחבה בנושא זה, ראה מבזקנו מספר 703.
בינואר השנה, ניתנו הבהרות מצד רשות המסים ללשכת רואי החשבון בישראל עקב שאלות שעלו מצד איגוד הבנקים, ולהלן שתי הבהרות מעניינות מתוכן:

 • החזר הלוואות לתושב חוץ: מובהר כי ככל שמאושר על ידי רואה חשבון כי ההחזר מהווה החזר קרן, ולא ריבית, ההעברה תהיה פטורה ממס.

  ככל שמדובר בהלוואה הנושאת ריבית, נשאלת השאלה כיצד ניתן לקבוע האם מוחזרים רכיב הריבית או רכיב הקרן. התשובה לשאלה זו אינה פשטנית כלל.

  לראיה נזכיר כי במסגרת העמדות החייבות בדיווח לשנת 2017, הכניסה רשות המיסים עמדה לפיה, בהיעדר לוח סילוקין, יש לייחס את ההחזר למרכיב הריבית תחילה. אולם, עמדה זו הוסרה בסופו של דבר מהרשימה הסופית שפורסמה. קרי עמדה זו אינה חפה מקשיים !!

  לסיכום נקודה זו, על מנת ליישם מנגנון של החזרי קרן (או החזר משולב – כגון עפ"י לוח שפיצר), מומלץ לוודא קיומו של הסכם מפורט הכולל את אופן תשלומי ההחזרים. הסכם כאמור ישמש את רואה החשבון בבואו ליתן אישור לבנק כאמור לעיל. יחד עם זאת, לדעתנו אין בהיעדרו של הסכם כאמור בכדי לשלול טענה לפיה התשלום מהווה, במלואו או בחלקו, החזר קרן.

 • תשלום בגין פרסום באינטרנט: כזכור, כחלק ממאבקה של רשות המסים במיסוי ענקיות הפרסום האינטרנטי כגון Google, Facebook ודומיהם, פורסם חוזר מספר 4/2016 שבמסגרתו נקבעו כללי מקור חדשים המושתתים על נוכחות דיגיטאלית במדינה מסוימת, מתוך מטרה למסות את אותם גופים בינלאומיים הפונים לקהל לקוחות ישראלי (להרחבה – ראה מבזקנו מספר 639).

  בהמשך, פורסמו כתבות בדבר כוונתם של מספר בנקים לנכות מס במקור בגין העברות לחברות פרסום כאמור בחו"ל, בשל אותה אי בהירות שנוצרה.

  בהקשר זה נדגיש, כי המעביר תשלום לחברה זרה אינו יודע בד"כ, ואינו אמור לדעת, האם לאותה חברה קיים מוסד קבע בישראל.

  על מנת למנוע תקלות ועיכובים פרוצדוראליים שעשויים לגרום לנזקים עסקיים ללקוחות, הוחלט כי עד לגיבוש הוראות ברורות בנושא זה, אין לנכות מס בגין העברות לחו"ל בגין פרסום באינטרנט, ועל כך יש לברך.

 • העברות ל – LLC: התייחסות מעניינת במסגרת המסלול הירוק שפורסם בספטמבר האחרון כאמור לעיל, נוגעת להעברות לישות מסוג LLC. כאמור לעיל – התנאי הבסיסי לתחולתו של המסלול הירוק הוא כי ההעברה מבוצעת לתושב מדינת אמנה. במסגרת הטופס שהוצג ושצורף למסלול הירוק, כלולה LLC כאחת הישויות המפורטות בסוג המקבל.

  מכאן בהסקה לוגית פשוטה – LLC נחשבת לתושבת מדינת אמנה, ולכך עשויות להיות השלכות מעניינות. נציין, כי למיטב ידיעתנו, זו לא עמדתה הגורפת של רשות המסים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) אייל סנדו ולשאר חברי המחלקה למיסוי בינלאומי, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

סניף חיפה והצפון - מחלקת מיסוי ישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה