מבזק מס מספר 724 - 

ביטוח לאומי  8.3.2018

שהיה בישראל עוד טרם קבלת אשרת תושבות זמנית – תובא בחשבון לענין מועד קביעת התושבות - 8.3.2018

ביום 1.1.2018 נכנס לתוקף תיקון לחוק הביטוח הלאומי לגבי אוכלוסיית בעלי האשרות מסוג א/1, א/2, א/4 (הנלווה לבעל אשרה א/2) ו-א/5, לפיו ניתן להקדים את מועד קביעת תושבותם, כפי שיפורט להלן.

רקע חוקי

 • תושב ישראל אינו מוגדר בחוק הביטוח הלאומי (להלן: "החוק"). מעמד זה נקבע בפסיקה על פי מירב הזיקות ומרכז החיים.

 • עם זאת, סעיף 2א לחוק מפרט רשימה של אלה שאינם יכולים להיחשב כתושבים. בין השאר מצויינים עובדים זרים, בעלי אשרות תייר וכד'.

 • בסעיף 2א לחוק (טרם התיקון) נקבע בין השאר כי מי שמחזיק באשרה מסוג א/1, א/2, א/4 (הנלווה לבעל אשרה א/2) ו- א/5, יוכר כתושב ישראל בכפוף לכך שמרכז החיים שלו בישראל, ובלבד שהתגורר בישראל לפחות 183 יום מיום קבלת האשרה, כמפורט בחוק.

 • אשרה מסוג א/1 – עולה בכוח – אדם שזכאי להיות עולה ורוצה לבדוק את האפשרות והתנאים להשתקעות בישראל כעולה. בעל אשרה זו רשאי לעבוד בישראל ולקבל את מלוא הזכויות מהמוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") ככל תושב ישראל.

 • אשרה מסוג א/2 – סטודנטים ותלמידים הבאים לישראל למטרת לימודים. בעל אשרה זו אינו רשאי לעבוד בישראל, למעט במקרים מיוחדים.

 • אשרה מסוג א/4 – בן זוג או ילדו הקטין של בעל אשרה א/2.

 • אשרה מסוג א/5 – רישיון כללי לישיבת ארעי.

השינויים בחוק מתאריך 1.1.2018

 • בסעיף 2א לחוק המתוקן נקבע כי יש לבחון את מניין 183 ימים של מגורים בישראל כדין, כבר בחצי השנה שקדמה ליום קבלת האשרה.

 • ככל שיחלפו 183 ימי שהיה בישראל כדין, תיקבע תושבות ישראלית, גם אחורנית, ובלבד שלא תקדם ליום קבלת האשרה, כפוף להוכחת מרכז חיים בישראל.

 • לפי חוזר המל"ל מיום 24.1.2018, החוק תוקן על מנת לסייע לאוכלוסיית המבוטחים אשר זקוקים לגמלאות המל"ל (הכוונה לגמלאות שמותנות בתושבות, כמו: נכות כללית, דמי תאונה, גמלה לשמירת היריון, שאירים, וסיעוד) ולשירותי הבריאות, וכן כדי לצמצם את הבירוקרטיה הכרוכה ביישום סעיף 3א לחוק ביטוח בריאות ממלכתי (החזר הוצאות רפואיות והחזר הוצאות ביטוח בריאות ששולמו בתקופת ההמתנה לאישור התושבות הרטרואקטיבי).

דוגמאות (מבוסס על דוגמאות מחוזר המל"ל)

 • מבוטח נכנס לישראל ביום 1.1.2016 עם אשרת תייר מסוג ב/2. ביום 1.1.2018 קיבל אשרת שהיה מסוג א/5.

  בתקופה שבין 1.1.2016 עד 1.1.2018 לא יצא מהארץ ושהה כדין בישראל.

  מאחר והמבוטח שהה בישראל בחצי השנה האחרונה הסמוכה לקבלת אשרה א/5, ניתן להכיר בו כתושב ישראל מיידית מיום קבלת אשרה א/5 ביום 1.1.2018 (מותנה במילוי שאלון תושבות ומסמכים שצורפו לשאלון, המעידים כי מרכז חייו בישראל).

 • מבוטח נכנס לישראל עם אשתו וילדיו ביום 1.8.2017 עם אשרת תייר מסוג ב/2.

  ביום 1.1.2018 קיבלו אשרת שהיה מסוג א/2 ואשרה מסוג א/4.

  מיום 1.8.2017 לא יצאו מהארץ למעט בחודש 11/2017 בו שהו בחו"ל.

במקרה זה ניתן להכיר במבוטחים כתושבי ישראל ביום 1.3.2018 רטרואקטיבית מיום 1.1.2018 (בחצי השנה האחרונה הסמוכה למועד קבלת האשרה מסוג א/2 שהו בישראל 4 חודשים, וכדי לצבור את 183 הימים, חסרים רק עוד חודשיים).
מועד תחילת התושבות יהיה מיום 1.1.2018, מועד קבלת האשרה מסוג א/2.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה.

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה