מבזק מס מספר 736 - 

מיסוי בינלאומי  7.6.2018

החלטת מיסוי ראשונה של רשות המיסים בנושא מטבעות קריפטוגרפיים - 7.6.2018

השבוע פורסמה החלטת מיסוי ראשונה של רשות המיסים בנושא מטבעות קריפטוגרפים, לגבי אופן רישום תקבולים ממתן שירות, המתקבלים באסימונים מבוזרים, שהוביל משרדנו.

משרדנו מעניק שירותים וייעוץ ללקוחות רבים בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפים. בשל אופי הפעילות בתחום זה והעוסקים בו, חלק מהלקוחות מעוניינים לשלם לחברה עבור שירותיה באסימונים מבוזרים, כדוגמת ביטקוין ואת'ריום.

כידוע, קיימות כיום מספר רב של זירות למסחר והמרה של אסימונים הן מול אסימונים אחרים והן מול מטבעות; ישנה שונות גבוהה של השערים היציגים להמרת אסימונים בזירות השונות גם ברגע נתון מסוים, שיכול להגיע לאחוזים רבים. כמו כן, התנודתיות היומית של שער האסימון עשויה להגיע לעשרות אחוזים בין השער הגבוה והשער הנמוך לאותו היום. לאור רמת התנודתיות והקושי בכימות מדויק של התקבול באסימונים וההמרה שלהם ברגע מסוים למטבע "פיאט" (מטבע שהוא הילך חוקי כגון: ש"ח, דולר, אירו), ביקש משרדנו להסדיר את אופן רישום התקבולים כאמור.

בהחלטת המיסוי (בהסכם) נקבע כי במועד התקבול של האסימונים, החברה תרשום ב- "ספר רישום עסקאות חליפין" (סע' 19א להוראות ניהול פנקסים) את סכום האסימונים שהתקבלו בפועל (לדוגמה קבלה על סכום של 1 ביטקוין).

כדי לתת מענה פרקטי לתנודתיות שערי האסימונים, נקבע שככל שהחברה תממש את האסימונים שהתקבלו למטבע פיאט בתוך התקופה הנדרשת עד למועד הוצאת חשבונית מס (שבועיים מיום התקבול), היא תוכל להוציא את חשבונית המס ללקוח על פי הסכום ברוטו שהתקבל בפועל במועד המימוש בהתאם לשער המימוש המחושב בפועל ולפני עלויות המימוש ככל והיו.

היה והחברה לא תממש את האסימונים שהתקבלו בתוך התקופה האמורה, חשבונית המס תירשם על פי "השער הממוצע בתקופה" של האסימונים שהתקבלו. חישוב השער הממוצע לתקופה יבוצע על בסיס השער המפורסם לפי ממוצע העסקאות באחת מזירות המסחר המהותיות לאסימונים (ממוצע השער הנמוך בתקופה והשער הגבוה בתקופה).

הסכום שיירשם בחשבונית המס ייחשב ל"מחיר המקורי" של האסימונים לצורך חישוב הרווח/ההפסד שייווצר בעתיד, ככל שיהיה. בגין מימוש האסימונים, התחייבה החברה ליישם על עצמה (אך לא על לקוחותיה) את גישת רשות המסים באשר לסיווג האסימון כנכס ולא כמטבע. משמעות הדבר – הפירמה תוכל להמשיך לנקוט בגישה כי מטבעות הקריפטו אינם "נכס" אלא מטבע חוץ, עד שתתקבל פסיקה מוחלטת בנושא.

קביעה חשובה נוספת בהחלטת המיסוי:
מאחר ופעילות בתחום האסימונים המבוזרים המוצפנים מאופיינת ברמת סיכון לגניבה של אסימונים עקב פריצות לארנקים דיגיטליים, הוסכם שהפסד הנובע מגניבת אסימונים בתקופה ייחשבו להוצאה אינטגרלית לעסקי החברה, ככל שאלו התקבלו במסגרת העסקים השוטפת שלה. היה ונגנבו אסימונים כאמור לאחר התקופה, ההפסד יתבטא בהפסד הון לחברה.

סוגיה שנעדרת מהחלטת המיסוי היא סוגית הניכוי במקור במקרה של קבלת תקבול באסימונים, שהרי על פי גישת רשות המסים, מדובר בעסקת ברטר דו צדדית. בנושא זה נרחיב במבזק נפרד.

כמשרד המלווה גורמים רבים בתעשיית הקריפטו, אנו ערים לחוסר הודאות הרגולטורית האופף אותה. על כן אנו מברכים את רשות המיסים על החלטת מיסוי זו. בכנס של לשכת רואי חשבון שנערך השבוע באילת התקיים מושב בנושא "מטבעות וירטואליים וכלכלה דיגיטלית", בהשתתפות שותף המשרד חגי אלמקייס, עמיתים ונציג רשות המסים. התעניינות רבה והשתתפות מרשימה נרשמו במושב, בו נדונו החלטת המיסוי ונושאים נוספים הקשורים לתעשיית הקריפטו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס, רו"ח (עו"ד) גדי אלימי ולשאר חברי המחלקה למיסוי בינלאומי, ממשרדנו.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה