מבזק מס מספר 737 - 

מיסוי בינלאומי  14.6.2018

הקלה במיסוי חברות בארה"ב - 14.6.2018

רפורמת המס של טראמפ (המכונה Trump tax cuts) הפתיעה בחקיקה בעלת השפעה מיסוייות מרחיקת לכת (בעניין זה, ראה גם מבזק מס' 731).

נדבך מרכזי ברפורמת המס הוא הקלה משמעותית לחברות אמריקאיות:

  • הפחתה דרמטית בשיעור מס החברות, מ- 35% לכדי 21% בלבד!

  • הנהגת פטור ממס חברות בגין דיבידנד המתקבל מחברות זרות.

הפחתת מס החברות
הפחתת מס החברות עשויה להשפיע באופן מהותי על שיקולי התאגדות של ישראלים בעת ביצוע פעילות בארה"ב. נבחן לדוגמא את אופן ההתאגדות בפעילות המניבה הכנסה עסקית:

  • קודם לרפורמה – בביצוע הפעילות במישרין או באמצעות ישויות שקופות (LP, LLC, חברה משפחתית ישראלית וכיוב'), שיעור המס הכולל המרבי היה בגובה 50% (הגבוה מבין המס השולי המרבי בארה"ב – 39.6%, והמס השולי הגבוה בישראל).

    לעומת זאת, ביצוע הפעילות באמצעות חברה אמריקאית (c-corp), מס החברות האמריקאי בתוספת מס על הדיבידנד בעת חלוקת רווחי החברה האמריקאית היו מגיעים לכדי 56%.

  • לאחר הרפורמה – בביצוע הפעילות במישרין או באמצעות ישויות שקופות, שיעור המס הכולל המרבי הוא בגובה 48% (הגבוה מבין המס השולי המרבי בארה"ב – 37%, והמס השולי הגבוה בישראל).

    לעומת זאת, ביצוע הפעילות באמצעות חברה אמריקאית (c-corp), מס החברות האמריקאי בתוספת מס על הדיבידנד בעת חלוקת רווחי החברה האמריקאית פחת לכדי 47% בלבד; במקרה זה יתרון המס מתבטא הן בשיעור המס הכולל והן בעיתוי תשלום המס.

האמור לעיל נכון גם לגבי יזמים ישראלים בתחום הנדל"ן שהכנסתם עשויה להיות מסווגת כהכנסה עסקית לאור היקף הנכסים, אופי הפעילות, פסיקה חדשה בישראל, קבלת תמורות מותנות ביצועים ועוד.
גם לתושב ישראל אזרח ארה"ב הפועל בישראל, כדאי לשקול לפעול באמצעות חברה אמריקאית ולא ישראלית, כדי להימנע מהוראות אנטי תכנוניות החלות על פי הדין האמריקאי על אזרח אמריקאי המחזיק בחברות זרות, מבלי שתהא לכך השפעה על שיעור המס הכולל לתשלום (מאחר וכיום, שיעור מס החברות הפדרלי בארה"ב נמוך משיעור מס החברות בישראל). נציין שברפורמה האחרונה הוספה הוראה אנטי תכנונית שכזו, הקרויה "Gilti", שעלולה להקים ליחיד חיוב במס בשיעור של 37% על הכנסות החברה הבלתי מחולקות, ללא קשר לסיווגן; על כך נרחיב באחד ממבזקינו הקרובים.

הפטור ממס על דיבידנד בידי חברה אמריקאית עשוי גם לעודד משקיעים ישראלים לפעול באמצעות חברה אמריקאית לצורך החזקה בחברות זרות (מחוץ לישראל ולארה"ב).
נדגיש שבנוסף למס החברות הפדרלי, חברה אמריקאית חבה במס חברות מדינתי על פעילות המופקת באותה מדינה (בשיעור ובאופן שונה ממדינה למדינה). עוד נציין שמעתה חברה אמריקאית אמנם פטורה ממס בגין דיבידנד זר, אך היא עדיין חבה במס בגין רווחי הון.

עדכון בנושא Repatriation Tax
במסגרת רפורמת המס חויבו גם אזרחי ארה"ב תושבי ישראל ותושבי ארה"ב המחזיקים בחברות זרות ובכלל זה חברות תושבות ישראל במיסוי רעיוני הנקרא גם "Repatriation tax" (סעיף 965 ב-IRC; להלן: "החוק"). במבזקנו מספר 731 הוסבר כי על יחיד אמריקאי, המעוניין לפרוס את תשלום המס בגין הדיבידנד הרעיוני, למהר ולשלם את התשלום הראשון עד ל-15 ביוני 2018 לכל המאוחר.

בתחילת החודש (יוני) פורסמה הנחיה מאת ה-IRS (בשו"ת שה- IRS מפרסם) המתייחסת לבעלי חבות מס רעיוני של עד 1 מיליון דולר ארה"ב לשנת המס 2017. לפי ההנחיה, ניתנה ארכה של עד כשנה – עד ל- 17 ביוני 2019 לאזרח אמריקאי (או בעל אשרת Green card) המתגורר מחוץ לארה"ב – לגבי התשלום הראשון בלבד של המס הרעיוני.
כלומר, ניתן לדחות בשנה את התשלום הראשון עד למועד בו חלה חובה לשלם את התשלום השני (לגביו לא ניתנה ארכה), ולא ייזקף ליחיד קנס או ביטול פריסה (הקבוע בחוק) בגין אי תשלום של המס הרעיוני במועדו. ההנחיה קובעת שכן תיזקף ריבית לסכום המס החל מה- 15 ביוני 2018.
תנאי נוסף על מנת ליהנות מהארכה האמורה הינו הבחירה (election) בזמן בשיטת פריסת התשלומים (על פי סעיף(h) 965 לקוד האמריקאי) שהינו המועד בו היחיד חייב להגיש את דוחותיו לשנת 2017.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) גדי אלימי ולשאר חברי המחלקה למיסוי בינלאומי במשרדנו.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה