מבזק מס שבועי

רכישה עצמית של מניות (להלן: "הרכישה") היא פעולה כלכלית במסגרתה חברה רוכשת מניות שהיא עצמה הנפיקה, פעולה שהותרה בישראל מאז חקיקת חוק החברות משנת 1999. סיווג הרכישה לעניין דיני המס האם כעסקת דיבידנדים או כעסקת רווח הון עברה אבולוציה החל מחוזר 10/2001 בעניין "השפעת חוק החברות החדש על דיני המס", שקבע כי כלל יש לסווג את העסקה כמכירת מניות החייבת במס רווח הון (בידי המוכר) ובמקרה בו נעשתה רכישה עצמית מכל בעלי המניות באופן שווה (פרו רטה), יש לסווג את הרכישה כחלוקת דיבידנד.
ברצוננו להביא לידיעתכם, כי במהלך חודש מרץ 2020 עבר חוק התקציב לשנת 2020 בבית הפרלמנט התחתון בהודו ("חוק התקציב"). במסגרת חוק התקציב בוטל משטר המס החל על חברה הודית בעת חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בה, ובמקומו החל מיום ה- 1 באפריל 2020 ("מועד קובע") תחול בהודו שיטת מס הנהוגה בעולם ביחס לניכוי מס במקור בעת חלוקת דיבידנד. ובמה דברים אמורים?
ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 42025-11-19) דחה ביום 10 במאי 2020 את תביעתה של אלוירה אוגאי (להלן: המבוטחת) וקבע כי לא תוכל להיות זכאית לגמלת אזרח ותיק מיוחדת טרם יחלפו 24 חודשים מיום שהפכה לתושבת, לפי ההגדרות בעניין זה, בחוק הביטוח הלאומי.
ביום 13 במאי 2020 ניתן פס"ד בעניין נחמיה יוסף (ע"מ 21361-11-17). במבזק זה נתייחס לסוגיה אחת מכלל הנקודות שנדונו בפסק: מיהו בעל הזכות לשכר הדירה לענייני מס. ביהמ"ש קובע כי ברירת המחדל היא כי "בעל הנכס הוא גם בעל הפרי".
במבזקנו משבוע שעבר (מספר 829) עסקנו בהיבטי המיסוי הישירים בישראל, הנובעים מהאפשרות הנוכחית לקזז הפסדים לאחור בארה"ב כתוצאה משינוי החקיקה בעקבות הקורונה (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security- CARES). בקצרה, נזכיר כי חקיקת ה- CARES מאפשרת קיזוז הפסדים שנבעו בשנים 2018 עד 2020, עד חמש שנים אחורנית, וכך לדרוש החזרי מס בהתאם.
ביה"ד הארצי לעבודה דחה ביום 13 במאי 2020 את ערעורו של שלמה דהוקי (להלן: המבוטח) (עב"ל 10067-10-17) וקבע כי נישום מייצג בחברה משפחתית חייב בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (להלן: דמי ביטוח) על הכנסותיו האישיות, אף אם הללו הן דמי ניהול מחברה משפחתית המצויה בהפסדים לצורך מס.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה