מבזק מס שבועי

זה לא מכבר התפרסם פסק הדין בעניין יעקובי, עמ"ה 1207/00, הדן באופן ועיתוי ההכרה בהוצאות פרסום.המערערת, חברת יעקבי יעקבי ובניו בע"מ, הינה חברה העוסקת ביבוא ושיווק של צבעים וחומרי ניקוי
כידוע תשואת הלוואת בעלי שליטה לחברה בשליטתם, פטורה בידיהם ממס הכנסה, ומהווה הוצאה מותרת בניכוי בידי החברה, והכל בכפוף לכך שהתשואה הינה בגובה הפרשי הצמדה בלבד.
על פי סעיף 17(5א) לפקודה, תקרת הניכוי שתותר בגין קרן השתלמות לעצמאים הינה 9,675 ₪, בגין הפקדה של לפחות 15,050 ₪ לשנה. (4.5% מתקרת הכנסה בסך 215,000 לשנת 2003, המותנית בהפקדה של 7% מהכנסה חייבת כאמור).
כידוע תשואת הלוואת בעלי שליטה לחברה בשליטתם, פטורה בידיהם ממס הכנסה, ומהווה הוצאה מותרת בניכוי בידי החברה, והכל בכפוף לכך שהתשואה הינה בגובה הפרשי הצמדה בלבד.
סעיף 75ב' אשר נוסף בתיקון 132 לפקודה קובע בעיקרו כי יראו את רווחיה מהכנסות פסיביות של חברה הבאה בגדרו של הסעיף כמחולקות לתושב ישראל שהוא בעל שליטה בחברה אף אם לא חולקו לו כדיבידנד בפועל באותה שנת מס.
לאחרונה פורסם בעיתונות, ואף מפי בכירים בנציבות מס הכנסה כי נשקלת האפשרות לביטולו של חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) התשמ"ה 1985, זאת לאור המדדים הנמוכים ואף השליליים הנצמחים בשנים האחרונות בישראל.
כזכור, הוראות סעיף 125ג'(ב) לפקודת מס הכנסה קובעות כי יחיד יחויב במס בשיעור של 15% על הכנסותיו מתשואות מסוימות בשוק ההון, הקבועות בסעיף, כגון ריבית, זאת ככל שלא תבע ניכוי הוצאות מימון בשל אותם נכסים ובהתקיים תנאים נוספים.
בתקופה בה מדד המחירים לצרכן הינו שלילי, נשאלת השאלה כיצד יש להתייחס להקטנת יתרת הלוואה בעקבות הפרשי הצמדה שליליים, מהיבטי מע"מ.
ככלל קובע סעיף 126(ג) שיעור מס חברות מיוחד – 25%, אשר יחול על דיבידנד שנתקבל בידי חבר בני אדם ומקורו בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה