מבזק מס שבועי

לאחרונה פורסם בעיתונות, ואף מפי בכירים בנציבות מס הכנסה כי נשקלת האפשרות לביטולו של חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) התשמ"ה 1985, זאת לאור המדדים הנמוכים ואף השליליים הנצמחים בשנים האחרונות בישראל.
כזכור, הוראות סעיף 125ג'(ב) לפקודת מס הכנסה קובעות כי יחיד יחויב במס בשיעור של 15% על הכנסותיו מתשואות מסוימות בשוק ההון, הקבועות בסעיף, כגון ריבית, זאת ככל שלא תבע ניכוי הוצאות מימון בשל אותם נכסים ובהתקיים תנאים נוספים.
בתקופה בה מדד המחירים לצרכן הינו שלילי, נשאלת השאלה כיצד יש להתייחס להקטנת יתרת הלוואה בעקבות הפרשי הצמדה שליליים, מהיבטי מע"מ.
ככלל קובע סעיף 126(ג) שיעור מס חברות מיוחד – 25%, אשר יחול על דיבידנד שנתקבל בידי חבר בני אדם ומקורו בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל.
המשך למבזק מס מספר 3 מיום 22.12.2002 בו ציינו כי הוסרה מגבלת סכומי ההכנסה בהקשר לזכאות לשיעור מס מופחת של 10% על הכנסות מדמי שכירות למגורים, נציין כי אחד התנאים לזכאות להקלה
בחוק תוכנית הבראת כלכלת ישראל הוחלף סעיף 11 לפקודת מס הכנסה אשר מתוקפו הותקנו תקנות שהקנו הנחות ממס לתושבי יישובים שונים וכן האצת פחת לבעלי מפעלים מסוימים
בחוק תוכנית הבראת כלכלת ישראל, הוסף סעיף 93א' לפקודה, לפיו חברות יחידים אשר הוקמו במגמה להקל את נטל תשלומי הביטוח הלאומי ערב ביטול התקרות פירוקן
בחוק תוכנית הבראת כלכלת ישראל, הוסף סעיף 93א' לפקודה, לפיו חברות יחידים אשר הוקמו במגמה להקל את נטל תשלומי הביטוח הלאומי ערב ביטול התקרות פירוקן
בהוראת הביצוע שבנדון נקבעו מבחנים לסיווגן של חברה או שותפות רשומה העוסקת בבניה, דהיינו איגודים קבלניים, כאיגוד שאינו איגוד מקרקעין כמשמעות מונח זה בחוק מיסוי מקרקעין.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה