מבזק מס שבועי

האם הרפורמה במס שינתה את תנאי הפטור של עולים חדשים?מאחר שבעקבות הרפורמה במס שונה בסיס המס כך שתושבי ישראל חייבים במס על הכנסותיהם שהופקו או נצמחו בכל מקום בעולם, נקבעו, לגבי עולים חדשים
האם הבנקים יכולים להפיק עבורי דו"ח על פקדונות, ניירות ערך וכד' שיהווה דו"ח מלא למס הכנסה, או אני צריך להכין את הדו"ח באופן אישי?
סעיף 97(א)(5) מקנה פטור ממס במכירת נכס לקרוב שאינו תושב חוץ, לפיכך מתן נכס במתנה לתושב ישראל שעלותה עולה על שוויה ההוגן בשוק אינה מאפשרת הכרה בהפסד ההון.
בהמשך לשאלות רבות שנשאלנו בנושא "מימון דק" במדינות שונות נדגיש כדלקמן:כללי "מימון דק" הינם כללים הנקבעים בהקשר ליחס ההון/חוב של החברה הנדרש במטרה להימנע ככל האפשר ממצב של חדלות פירעון.
סעיף 14(א) וסעיף 14(ג) לפקודת מס הכנסה מקנים לעולה חדש ותושב חוזר, אשר מתקיימים בעניינם ההוראות המנויות בסעיפים, פטור ממס לתקופה של חמש שנים על הכנסות מריבית, דיבידנד, קצבה
בהמשך לשאלות רבות שנשאלנו בנושא "מימון דק" במדינות שונות נדגיש כדלקמן:כללי "מימון דק" הינם כללים הנקבעים בהקשר ליחס ההון/חוב של החברה הנדרש במטרה להימנע ככל האפשר ממצב של חדלות פירעון.
אבי, אזרח ותושב ארה"ב, רוצה להעביר לי מתנה של כ-600,000$. האם בעקבות הרפורמה אחוייב בתשלום מס על סכום זה? האם בכלל יש כיום מס על מתנות?
יש לי קרן השתלמות שנפתחה לפני יותר משש שנים ולכן ניתן לפדות אותה. האם בעקבות הרפורמה במס אחוייב במס על הרווחים שצברתי בקרן זו? בתשובתנו התבססנו על ההנחה כי קרן ההשתלמות היא מאת מעביד
נוסח סעיף 122 לפקודה מקנה שיעור מס מוקל של 10% על הכנסות מהשכרת דירה המשמשת למגורים בישראל ללא מגבלת תקרה להכנסה וללא אבחנה בין אם ההשכרה הנה ליחיד או לחברה, ובלבד שאינן הכנסות מעסק.
מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן (הידוע), נכון ליום זה, ב- 1.76%. הירידה הינה מצטברת, ובפועל בחלק מהחודשים היו עליות במדד, ובחלקם ירידות. כפי הנראה, התחזית השנתית היא כי ה"מדד" הכולל השנתי יהיה שלילי.
האם לצורך חישוב מס רווחי הון אוכל לנכות מהרווח את ההוצאות בגין הקניה והמכירה של ניירות הערך, כגון עמלות הבנק והסוכן, דמי פיקדון ני"ע ועמלות המרת מט"ח?
יש לי תוכנית חסכון בחו"ל שנפתחת עוד שנתיים וכן אג"ח זרות המנוהלות באמצעות חשבון זר בחו"ל. האם עלי לדווח על הרווח "על הנייר" באפיקים אלה? אם כן, מה המס שאשלם?
יש לי תוכנית חסכון בחו"ל שנפתחת עוד שנתיים וכן אג"ח זרות המנוהלות באמצעות חשבון זר בחו"ל. האם עלי לדווח על הרווח "על הנייר" באפיקים אלה? אם כן, מה המס שאשלם?
כחלק מהיערכות לשנת מס 2004 בחרנו להביא לתשומת לבכם שינויים עיקריים במיסוי במספר מדינות:הולנד: הצעת חוק מיום 13.10.2003
סעיף 207 לפקודה לאחר תיקון לתיקון 132 קובע כי במידה וקוזז הפסד מעסק בחו"ל כנגד הכנסה חייבת בישראל יישלל הזיכוי המס החל על ההכנסה החייבת מעסק מחוץ לישראל שנצמחה לתושב ישראל
סעיף 207 לפקודה לאחר תיקון לתיקון 132 קובע כי במידה וקוזז הפסד מעסק בחו"ל כנגד הכנסה חייבת בישראל יישלל הזיכוי המס החל על ההכנסה החייבת מעסק מחוץ לישראל שנצמחה לתושב ישראל
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה