מבזק מס שבועי

לאחרונה פרסמה נציבות מס הכנסה חוזר מקצועי בנושא שווי השימוש בטלפון סלולרי (רדיו טלפון נייד – רט"ן), וניכוי הוצאות החזקת מכשיר כאמור
בפוליסות ביטוח אשר מרכיב החסכון שבהן הינו פועל יוצא מרווחי חברות הביטוח ("תוכניות חסכון משתתפות ברווחים"), תשואת החוסך בתוכניות כאמור אינה צמודה למדד המחירים לצרכן או לשער מטבע כלשהו
סעיף 126(ג) לפקודה לאחר תיקון 132 מאפשר הכללת הכנסותיה של חברת חוץ ("חברת בת") המוחזקת בידי חברה תושבת ישראל בשיעור של לפחות 25%, לרבות הכנסותיה מדיבידנד של חברת הבת מחברת חוץ נוספת ("חברה נכדה")
כפועל יוצא מתיקון 132 לפקודה ובהתאם להוראות סעיף 14 לפקודה הרי שהכנסתם של עולה חדש ותושב חוזר אשר תעמוד בתנאים המנויים בסעיף לא תהא חייבת במס הכנסה.
על פי סעיף 89(ב)(3)(ב), רווח הון יחשב כ"נצמח בישראל" בין היתר אם הנכס הנמכר הינו זכות, במישרין או בעקיפין, לזכות במקרקעין או לזכות באיגוד מקרקעי
לאור מועד הגשת הדוחות השנתיים ליחידים ולחברות הקרב ובא, מצאנו לנכון להזכיר את פסק הדין בעניין "שלם" אשר ניתן בבית המשפט העליון בהקשר להגדרת "בעל שליטה"
מן המקובלות הוא כי רווחי אקוויטי הכלולים בעודפים החשבונאים נחשבים כרווחים ראויים לחלוקה (רר"ל), וייתכן כי מן הראוי לכוללם אף ברר"ל לצורכי מס לשם קביעת סכום הרווחים הראויים לחלוקה
על פי סעיף 89(ב)(3)(ב), רווח הון יחשב כ"נצמח בישראל" בין היתר אם הנכס הנמכר הינו זכות, במישרין או בעקיפין, לזכות במקרקעין או לזכות באיגוד מקרקעי
במבנה אחזקות בו מחזיק תושב ישראל במניות חברת LLC אמריקאית Limited Liability) Company), נשאלת שאלת החלת סעיף 75ב' (מיסוי חנ"ז), בהקשר להכנסותיה הפסיביות של ה- LLC.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה