מבזק מס שבועי

בתקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג 2003 ("התקנות") נקבע בין היתר כי ניכוי הפחת למוניטין לא יינתן במקרה של רכישת המוניטין מקרוב (כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה)
פקיד השומה הוציא שומה לפי מיטב השפיטה (03) בסמוך להגשת הדוח השנתי לשנת 2000 (הוגש ביום 31.7.2001). הנישום הגיש השגה על השומה האמורה בתוך שלושים יום מיום הוצאת השומה. האם יכול הנישום "לישון בשקט"
כזכור סעיף 97(א)(1) לפקודה, אשר פטר ממס באופן גורף רווח הון מאג"ח סחירה בבורסה בישראל, צומצם במסגרת הרפורמה כך שהפטור יחול רק לגבי אג"ח סחירה שהונפקה לפני 8.5.2000.
בתקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג 2003 ("התקנות") נקבע בין היתר כי ניכוי הפחת למוניטין לא יינתן במקרה של רכישת המוניטין מקרוב (כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה)
כזכור סעיף 97(א)(1) לפקודה, אשר פטר ממס באופן גורף רווח הון מאג"ח סחירה בבורסה בישראל, צומצם במסגרת הרפורמה כך שהפטור יחול רק לגבי אג"ח סחירה שהונפקה לפני 8.5.2000.
סעיף 75ב(ב)(2) קובע כי במידה ונרכשו אמצעי שליטה במהלך השנה בידי בעל שליטה יחושב חלקו של בעל השליטה ברווחי החנ"ז שלא חולקו, בהתאם לחלקו היחסי ברווחים, לפי תקופת ההחזקה היחסית במהלך השנה.
ערב תיקון 132, קבע סעיף 6(ט) לחוק התיאומים ("החוק"), כי לגבי נישום שהיה בבעלותו נייר ערך במועד כניסה לחוק, "ייחשב כמחיר המקורי של נייר הערך ערכו בתום שנת המס האחרונה שבה לא חלו עליו ההוראות האמורות".
שאלה:שותף בשותפות נתן הלוואה ללא ריבית והצמדה לשותפות בעת הקמתה (28.2.1998). האם בעת מכירת הזכות בשותפות כיום, יהיה זכאי לסכום אינפלציוני על גובה קרן ההלוואה?
ערב תיקון 132, קבע סעיף 6(ט) לחוק התיאומים ("החוק"), כי לגבי נישום שהיה בבעלותו נייר ערך במועד כניסה לחוק, "ייחשב כמחיר המקורי של נייר הערך ערכו בתום שנת המס האחרונה שבה לא חלו עליו ההוראות האמורות".
שאלה:שותף בשותפות נתן הלוואה ללא ריבית והצמדה לשותפות בעת הקמתה (28.2.1998). האם בעת מכירת הזכות בשותפות כיום, יהיה זכאי לסכום אינפלציוני על גובה קרן ההלוואה?
כתוצאה מלחץ כבד מצד השלטון בארה"ב אושרה לאחרונה הצעת חוק, אשר הנהנים העיקריים ממנה הינם משקיעים יחידים, עסקים קטנים המתכננים השקעה בציוד חדש ומשפחות בעלות הכנסה ממוצעת עם ילדים קטנים.
כתוצאה מלחץ כבד מצד השלטון בארה"ב אושרה לאחרונה הצעת חוק, אשר הנהנים העיקריים ממנה הינם משקיעים יחידים, עסקים קטנים המתכננים השקעה בציוד חדש ומשפחות בעלות הכנסה ממוצעת עם ילדים קטנים.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה