מבזק מס שבועי

במכירתו של נכס חדש, אשר מעלותו קוזז סכום רווח הון ממכירת נכס ישן, גורסת נציבות מס הכנסה, בחוזר 23/2002 (הרפורמה במס הכנסה – שינויים בחלק ה' לפקודה), כי כל רווח הון ריאלי שיצמח בעתיד
סעיף 27 לפקודה מאפשר, במקרה של הפסד הון ממכירת מכונות וציוד אשר הוחלפו בציוד חדש, לנכות את ההפסד כהוצאה פירותית. למרות השינויים בשיעורי המס על רווחי הון
סעיף 100א' לפקודה קובע כי על תושב ישראל (יחיד או חברה) יוטל "מס הגירה" על עליית ערכם של נכסים שבבעלותו, במועד שבו חדל מלהיחשב תושב ישראל.
סעיף 100א' לפקודה קובע כי על תושב ישראל (יחיד או חברה) יוטל "מס הגירה" על עליית ערכם של נכסים שבבעלותו, במועד שבו חדל מלהיחשב תושב ישראל.
סעיף 48א(ב1) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי שיעור המס בגין שבח ריאלי ממכירת נכס שנרכש לפני 7.11.2001 (להלן: "המועד הקובע") יהא כדלקמן: בגין חלק השבח הריאלי שנצמח בתקופה
במקרים בהם פוטרו העובדים והמעביד אשר סגר את עסקיו אינו מנפיק לעובד טופס 106, עולה שאלת הגשת דו"ח אישי על ידי העובד לפקיד שומה בדרך כלל לשם קבלת החזר מס.
כידוע שיעור המס על רווחי הון הופחת ל- 25% הן ליחיד והן לחברה. מנגד נקבע כי על חלק רווח ההון הריאלי בגובה הפחת המתואם שנתבע החל מיום 1.1.03 ישולם מס בשיעור המס שחל על ההכנסה שממנה נוכה הפחת.
סעיף 30(א)(15) לחוק מע"מ הדן בפירוק חברה שהינה עוסק והעברת נכסיה לבעלי המניות, קובע כי יחול מע"מ בשיעור אפס רק במידה ובעלי המניות הינם עוסקים.
סעיף 30(א)(15) לחוק מע"מ הדן בפירוק חברה שהינה עוסק והעברת נכסיה לבעלי המניות, קובע כי יחול מע"מ בשיעור אפס רק במידה ובעלי המניות הינם עוסקים.
סעיף 48א1 לחוק מיסוי מקרקעין (הוראת שעה) קובע כי מוכר זכות במקרקעין יהא זכאי להנחה ממס בגובה 20% מהמס החל בגין מכירת זכות בשנת 2002, ובגובה 10% מהמס החל בגין מכירה כאמור בשנת 2003.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה