מבזק מס שבועי

שאלה:מהו שיעור המס החל בעת מימוש אופציות על ידי עובד, במסלול הכנסת עבודה, בתוך תקופת החסימה?
לאחרונה פרסמה נציבות מס הכנסה חוזר נוסף שעניינו דיווח לצורכי מס בשיטת מזומן (ראה לעניין זה חוזרי מס הכנסה 39/93 וחוזר 12/94). בחוזר זה מבהירה נציבות מס הכנסה את עמדתה
אחד מהתנאים המנויים בסעיף 75ב(א) בעניינה של "חברה נשלטת זרה" הינו כי : "שיעור המס החל על הכנסתה הפסיבית במדינות החוץ אינו עולה על 20%".
בימים אלו (28.7.2003) נתקבלה הוראת שעה לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (להלן: "התקנות"). כזכור, במבזק מס מספר 11, מיום 16.2.2003
אחד מהתנאים המנויים בסעיף 75ב(א) בעניינה של "חברה נשלטת זרה" הינו כי : "שיעור המס החל על הכנסתה הפסיבית במדינות החוץ אינו עולה על 20%".
בהמשך להתייחסותנו במבזק מס 27 מיום 16.6.2003, לחוזר מ"ה בנושא חברות בהשקעת חוץ, ומפאת חשיבות הנושא ושאלות להן נדרשנו לאחרונה, מצאנו לנכון לפרט עניין מרכזי בו
סעיף 8ג לפקודת מס הכנסה קובע כי "הכנסתו של אדם מהפרשי שער תיחשב כהכנסה בשנת המס שבה נצברה גם כשהדיווח הוא על בסיס מזומנים". סעיף זה חוקק לאחר פסק הדין בבית המשפט המחוזי בעניין דפוס מרכז
תקנה 1 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו – 1976 (להלן: "התקנה") קובעת כי השכרת דירה, הפטורה ממס לפי סעיף 31(1) או (2) לחוק מע"מ (השכרה למגורים), בידי הקבלן אשר בנה את אותה הדירה
סעיף 8ג לפקודת מס הכנסה קובע כי "הכנסתו של אדם מהפרשי שער תיחשב כהכנסה בשנת המס שבה נצברה גם כשהדיווח הוא על בסיס מזומנים". סעיף זה חוקק לאחר פסק הדין בבית המשפט המחוזי בעניין דפוס מרכז
כזכור, אחד מהתנאים לפיהם לא תהא הכנסה פסיבית ב"חברה נשלטת זרה" בת חיוב כדיבידנד רעיוני הינה היותה נשוא להטלת מס בשיעור של 20% לפחות. עיון בנוסחו של סעיף 75ב' לפקודה (חברה נשלטת זרה)
כזכור, אחד מהתנאים לפיהם לא תהא הכנסה פסיבית ב"חברה נשלטת זרה" בת חיוב כדיבידנד רעיוני הינה היותה נשוא להטלת מס בשיעור של 20% לפחות. עיון בנוסחו של סעיף 75ב' לפקודה (חברה נשלטת זרה)
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה