מבזק מס שבועי

תחולתו של סעיף 94ב' סויגה לאחר תיקון 132 לפקודה למקרים בהם שיעור המס על רווח ההון במכירת המניה הוא 25% או יותר.הקביעה כי רווח ההון חייב במס בשיעור של 25%
סעיף 125ג' קובע שיעור מס מופחת של 15% או 10% על ריבית שמקורה במכשירים פיננסיים שונים כמפורט בסעיף.סעיף קטן (ב), הקובע שיעור מס מופחת של 15% בגין ריבית על קופות גמל
לחברה תושבת ישראל ("חברת האם") המחזיקה בחברה נשלטת זרה ("חנ"ז"), ייוחסו רווחיה של חנ"ז שלא חולקו, כדיבידנד רעיוני לחברת האם. "דיבידנד" רעיוני זה יחויב במס חברות בידי חברת האם
לחברה תושבת ישראל ("חברת האם") המחזיקה בחברה נשלטת זרה ("חנ"ז"), ייוחסו רווחיה של חנ"ז שלא חולקו, כדיבידנד רעיוני לחברת האם. "דיבידנד" רעיוני זה יחויב במס חברות בידי חברת האם
תושב שחזר לישראל לאחר שהיה לתושב חוץ בתקופה של שלוש שנים לפחות, יהא פטור ממס מהכנסותיו הפסיביות מנכסים מחוץ לישראל שנרכשו בתקופת שהותו בחו"ל
במסגרת הרפורמה במס הכנסה בוטלו הפטורים ממס על הכנסות ריבית הנובעות מפיקדונות, חסכונות, אגרות חוב, קופות גמל וכיוצא באלה.
בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (להלן: "התקנות"), מכוח סעיף 134א' לפקודה נקבע בין היתר כי שכיר, שהכנסתו לא עלתה על התקרה הקבועה בתוספת לתקנות, לא יהיה חייב בהגשת דוח. תגיות:
על פי סעיף 27(ג) לחוק התיאומים בשל אינפלציה (להלן: "החוק"), חברה שיש לה הכנסות מעסק ומחזיקה בניירות ערך סחירים, לא תוכל שלא להחיל בקביעת הכנסתה החייבת את הוראות החוק
בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (להלן: "התקנות"), מכוח סעיף 134א' לפקודה נקבע בין היתר כי שכיר, שהכנסתו לא עלתה על התקרה הקבועה בתוספת לתקנות, לא יהיה חייב בהגשת דוח. תגיות:
סעיף 29 לפקודה קובע בין השאר כי הפסד שהיה לתושב ישראל בחו"ל ממקור הכנסה פסיבי באשר הוא, יהא בר קיזוז בשנה השוטפת ובשנים הבאות כנגד הכנסה חייבת מכל מקור פסיבי אחר.
סעיף 29 לפקודה קובע בין השאר כי הפסד שהיה לתושב ישראל בחו"ל ממקור הכנסה פסיבי באשר הוא, יהא בר קיזוז בשנה השוטפת ובשנים הבאות כנגד הכנסה חייבת מכל מקור פסיבי אחר.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה