מבזק מס שבועי

ב 27 במרץ 2020 חוקקו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף - 2020 (להלן: "התקנות").  מטרת התקנות הינה נטרול התקופה שמיום 22/3/2020 ועד ליום 31/5/2020 (להלן: "התקופה הקובעת") ממניין התקופות בחוקי המס, רק במידה והסיום של תקופה רלוונטית חל בתקופה הקובעת או חודשיים לאחריה. 
במבזקנו האחרון (מספר 824) עסקנו בהשפעת "סגר הקורונה", הכופה הלכה למעשה על יחידים רבים לשהות בישראל משך תקופה ממושכת, על סוגיית תושבות יחיד לצורכי מס. באותו מבזק הבענו את דעתנו כי יש מקום לשקול פרסומה של הנחיה כללית, גם אם זו תהיה כפופה לנסיבות הספציפיות בכל מקרה ומקרה, כי יש לנטרל את התקופה הנוכחית ("תקופת הקורונה") בעת שקלול השפעתה על ההיבטים המצוינים לעיל, בין ביחס לאלו שנדרשו לשהות בישראל בשל המצב ובין ביחס לאלו ש"נתקעו" מחוץ לישראל.
ביום 27 במרץ 2020 חתם ראש הממשלה על תקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020 (להלן: התקנות). התקנות קבעו כללים לפיהם ישולמו מענקי הסתגלות לעובדים שכירים בני 67 ומעלה, שפוטרו או שהוצאו לחל"ת כפוי ביוזמת המעסיק בשל משבר הקורונה, החל מיום 1.3.2020 ואילך.
לאור משבר הקורנה וכצעד חשוב למלחמה בנגיף הקורונה ממשלות רבות ואף ממשלת ישראל הורו לאוכלוסייה להימנע ככל שניתן ממגע פיזי בין-אישי ואף מקרבה פיזית לבני אדם אחרים שבסביבתם.
בימים טרופים אלו נמצאים מרבית מאזרחי המדינה בסגר ביתי, בהנחית או בהמלצת משרד הבריאות. כמו כן ולאור הנסיבות, מרבית מאנשי העסקים נמצאים בגבולות מדינת ישראל למרות שברגיל נוהגים הם לשהות לצורכי העסקים מחוץ למדינה, בין אם בשל "סגירת גבולות" ובין אם בשל שיקולים של בידוד עצמי, בישראל או בחו"ל, במעבר בין מדינות. האמור חל בין היתר, על תושבי חוץ שהגיעו לישראל ונאלצים לשהות בגבולותיה "עד יעבור זעם". מעבר לכך, הפעילות הכלכלית הגלובאלית בכלל והישראלית בפרט, הצטמצמה למינימום ההכרחי במקרים רבים, ובמקרים מסוימים אף נעצרה כליל.
ביום 18.3.2020 ניתן פס"ד בועדת הערר בעניין חברת איסתא נכסים (ו"ע 13327-06-18) (להלן - העוררת), והיא חוייבה במס רכישה על מלוא שווי הזכויות החדשות שרכשה, בעסקה שאישר רמ"י, עוד טרם שולמו דמי  ההיוון, ועוד טרם נחתם הסכם הפיתוח.
בימים אלה פרסמה "נשיאות המגזר העסקי בישראל" מנשר לציבור המעסיקים לאחר שיחות שנוהלו בין נציגיה, ליו"ר ההסתדרות ולמנכ"ל המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל), עו"ד שפיגלר. המנשר מתייחס להטבות שונות לעובד בתקופת חל"ת כפוי, שאינן שכר ישיר. 
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה