מבזק מס שבועי

במסגרת הרפורמה במס הכנסה בוטלו הפטורים ממס על הכנסות ריבית הנובעות מפיקדונות, חסכונות, אגרות חוב, קופות גמל וכיוצא באלה.
בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (להלן: "התקנות"), מכוח סעיף 134א' לפקודה נקבע בין היתר כי שכיר, שהכנסתו לא עלתה על התקרה הקבועה בתוספת לתקנות, לא יהיה חייב בהגשת דוח. תגיות:
על פי סעיף 27(ג) לחוק התיאומים בשל אינפלציה (להלן: "החוק"), חברה שיש לה הכנסות מעסק ומחזיקה בניירות ערך סחירים, לא תוכל שלא להחיל בקביעת הכנסתה החייבת את הוראות החוק
בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (להלן: "התקנות"), מכוח סעיף 134א' לפקודה נקבע בין היתר כי שכיר, שהכנסתו לא עלתה על התקרה הקבועה בתוספת לתקנות, לא יהיה חייב בהגשת דוח. תגיות:
סעיף 29 לפקודה קובע בין השאר כי הפסד שהיה לתושב ישראל בחו"ל ממקור הכנסה פסיבי באשר הוא, יהא בר קיזוז בשנה השוטפת ובשנים הבאות כנגד הכנסה חייבת מכל מקור פסיבי אחר.
סעיף 29 לפקודה קובע בין השאר כי הפסד שהיה לתושב ישראל בחו"ל ממקור הכנסה פסיבי באשר הוא, יהא בר קיזוז בשנה השוטפת ובשנים הבאות כנגד הכנסה חייבת מכל מקור פסיבי אחר.
נציבות מס הכנסה קובעת בחוזר 23/2002 (הרפורמה במס הכנסה – שינויים בחלק ה' לפקודה) כי סעיף 94ב' לא יחול במכירתן של מניות הנסחרות בבורסה.
על פי סעיף 91 לפקודה, רווח הון, בגובה הוצאות הפחת המתואמות שנתבעו בניכוי מהכנסת הנישום, יהא חייב במס בגובה המס אשר חל בגין ההכנסה ממנה נוכה הפחת.
על פי סעיף 91 לפקודה, רווח הון, בגובה הוצאות הפחת המתואמות שנתבעו בניכוי מהכנסת הנישום, יהא חייב במס בגובה המס אשר חל בגין ההכנסה ממנה נוכה הפחת.
בפסק דין תקדימי שאותו הוביל ידידנו עו"ד זיו שרון, אשר ניתן היום (17.3.2003) בבית המשפט העליון נקבע כי ניתן לנכות הוצאות מימון ריאליות מן התמורה, בחישוב שבח מקרקעין, לעניין הטלת מס שבח מקרקעין.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה