מבזק מס שבועי

סעיף 122 לפקודה קובע כי שעור המס בגין השכרת דירת מגורים בישראל יהא 10% בהתקיים כל הוראות הסעיף. כידוע הוסרה מגבלת סכומי ההכנסה החוסים בסעיף מוקל זה
עיון מדוקדק בנוסח סעיף 96 כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודה, מקים מספר סוגיות אשר ראוי לבוחנן: האחת - מה דינו של רווח הון שנדחה בעת מימוש נכס תוך יישום הוראות הסעיף :
סעיף 3(ג) לפקודה מטיל מיסוי פירותי בשיעור 35% על עודף סכומים שנתקבלו בפדיון מניות הניתנות לפדיון, על הסכומים שהושקעו בעבר במניות אלו.
כידוע במסגרת הרפורמה הוקטן שעור מס רווח ההון ל-25%.לגבי נכסים שנרכשו לפני 1.1.2003 (להלן- היום הקובע), נקבע כי חישוב המס יהיה באופן ליניארי לפי יחסי תקופות ההחזקה בנכס הנמכר
עיון מדוקדק בנוסח סעיף 96 כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודה, מקים מספר סוגיות אשר ראוי לבוחנן: האחת - מה דינו של רווח הון שנדחה בעת מימוש נכס תוך יישום הוראות הסעיף :
במכירתו של נכס חדש, אשר מעלותו קוזז סכום רווח הון ממכירת נכס ישן, גורסת נציבות מס הכנסה, בחוזר 23/2002 (הרפורמה במס הכנסה – שינויים בחלק ה' לפקודה), כי כל רווח הון ריאלי שיצמח בעתיד
סעיף 27 לפקודה מאפשר, במקרה של הפסד הון ממכירת מכונות וציוד אשר הוחלפו בציוד חדש, לנכות את ההפסד כהוצאה פירותית. למרות השינויים בשיעורי המס על רווחי הון
סעיף 100א' לפקודה קובע כי על תושב ישראל (יחיד או חברה) יוטל "מס הגירה" על עליית ערכם של נכסים שבבעלותו, במועד שבו חדל מלהיחשב תושב ישראל.
סעיף 100א' לפקודה קובע כי על תושב ישראל (יחיד או חברה) יוטל "מס הגירה" על עליית ערכם של נכסים שבבעלותו, במועד שבו חדל מלהיחשב תושב ישראל.
סעיף 48א(ב1) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי שיעור המס בגין שבח ריאלי ממכירת נכס שנרכש לפני 7.11.2001 (להלן: "המועד הקובע") יהא כדלקמן: בגין חלק השבח הריאלי שנצמח בתקופה
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה