מבזק מס שבועי

במקרים בהם פוטרו העובדים והמעביד אשר סגר את עסקיו אינו מנפיק לעובד טופס 106, עולה שאלת הגשת דו"ח אישי על ידי העובד לפקיד שומה בדרך כלל לשם קבלת החזר מס.
כידוע שיעור המס על רווחי הון הופחת ל- 25% הן ליחיד והן לחברה. מנגד נקבע כי על חלק רווח ההון הריאלי בגובה הפחת המתואם שנתבע החל מיום 1.1.03 ישולם מס בשיעור המס שחל על ההכנסה שממנה נוכה הפחת.
סעיף 30(א)(15) לחוק מע"מ הדן בפירוק חברה שהינה עוסק והעברת נכסיה לבעלי המניות, קובע כי יחול מע"מ בשיעור אפס רק במידה ובעלי המניות הינם עוסקים.
סעיף 30(א)(15) לחוק מע"מ הדן בפירוק חברה שהינה עוסק והעברת נכסיה לבעלי המניות, קובע כי יחול מע"מ בשיעור אפס רק במידה ובעלי המניות הינם עוסקים.
סעיף 48א1 לחוק מיסוי מקרקעין (הוראת שעה) קובע כי מוכר זכות במקרקעין יהא זכאי להנחה ממס בגובה 20% מהמס החל בגין מכירת זכות בשנת 2002, ובגובה 10% מהמס החל בגין מכירה כאמור בשנת 2003.
בפסק הדין בעניין יהלומית פרץ (ע"ש 1536/00 ו- ע"ש 1539/00) שניתן ביום 31.12.2002 נדונה שאלת קיזוזו של מס תשומות אשר שולם על ידי קבלן לחברה לפיתוח אשדוד (להלן: "חפא"). ב"כ המשיב (מע"מ)
בתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה או יחידה בקרן נאמנות) התשס"ג 2002 נקבע כי עלות ניירות ערך מסוג מסוים אשר נרכשו במועדים שונים, תיקבע על פי שיטת נרי"ר – (נכנס ראשון יוצא ראשון).
סעיף 131 לפקודה קובע חבות בהגשת דוח כברירת מחדל לכל יחיד תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים. סעיף 131(א)(5ב) קובע כי יהא חייב בהגשת דוח גם תושב ישראל שיצר בשנת המס נאמנות
בפסק הדין בעניין יהלומית פרץ (ע"ש 1536/00 ו- ע"ש 1539/00) שניתן ביום 31.12.2002 נדונה שאלת קיזוזו של מס תשומות אשר שולם על ידי קבלן לחברה לפיתוח אשדוד (להלן: "חפא"). ב"כ המשיב (מע"מ)
בתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה או יחידה בקרן נאמנות) התשס"ג 2002 נקבע כי עלות ניירות ערך מסוג מסוים אשר נרכשו במועדים שונים, תיקבע על פי שיטת נרי"ר – (נכנס ראשון יוצא ראשון).
על פי סעיף 126(ג) לפקודה, רשאית חברה לבחור בין שני מסלולי מיסוי על דיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל: האחד, תשלום מס חברות בשיעור 25% על סכום הדיבידנד שחולק
על פי סעיף 126(ג) לפקודה, רשאית חברה לבחור בין שני מסלולי מיסוי על דיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל: האחד, תשלום מס חברות בשיעור 25% על סכום הדיבידנד שחולק
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה