מבזק מס שבועי

על פי תיקון 132 המתוקן, רווח הון ממכירת אג"ח להמרה הנסחרות בבורסה יהיה חייב במס בדומה לאגרות חוב "רגילות", החל מיום 1.1.2004, גם לגבי אגרות חוב שהונפקו לפני 8.5.2000,
על פי תיקון 132 המתוקן, רווח הון ממכירת אג"ח להמרה הנסחרות בבורסה יהיה חייב במס בדומה לאגרות חוב "רגילות", החל מיום 1.1.2004, גם לגבי אגרות חוב שהונפקו לפני 8.5.2000,
סעיף 75ב' לפקודה קובע כי חברה נשלטת זרה (חנ"ז) היא חברה, שבין היתר, מרבית הכנסותיה הינן הכנסות פסיביות. בטיוטת חוזר מס הכנסה בנושא מיסוי בעלי שליטה בחנ"ז
סעיף 9ג' לפקודה קובע, החל מתיקון 132 לפקודה, כי שיעור המס אשר יחול על קצבה המשתלמת לעולה ממדינת חוץ, הנובעת מעבודתו שם, לא יעלה על המס אשר היה חל אילו היה נשאר תושב אותה המדינה
סעיף 75ב' לפקודה קובע כי חברה נשלטת זרה (חנ"ז) היא חברה, שבין היתר, מרבית הכנסותיה הינן הכנסות פסיביות. בטיוטת חוזר מס הכנסה בנושא מיסוי בעלי שליטה בחנ"ז
סעיף 9ג' לפקודה קובע, החל מתיקון 132 לפקודה, כי שיעור המס אשר יחול על קצבה המשתלמת לעולה ממדינת חוץ, הנובעת מעבודתו שם, לא יעלה על המס אשר היה חל אילו היה נשאר תושב אותה המדינה
בתיקון עקיף לחוק הביטוח הלאומי, אשר בוצע בתיקון 132 לפקודה, נקבע כי יינתן פטור מדמי ביטוח לאומי להכנסה פסיבית שמקורה בתשואה על מכשירים פיננסים בשוק ההון, כגון ריבית, דיבידנד ודמי ניכיון.
על פי סעיף 125ג', על הריבית ודמי ניכיון בפיקדונות צמודים יוטל מס בשיעור של 15%, ואילו בפיקדון שאינו צמוד או צמוד בחלקו, יוטל מס בשיעור של 10%
בתיקון 132 לפקודה שונה סעיף 9(5)(ב) כך שתקרת הפטור להכנסה פסיבית לנכה 100% עלתה מכ- 54,000 ₪ לשנה לכ- 120,000 ₪ לשנה
סעיף 125ג(ב)(2) לפקודה קובע שעור מס של 15% על ריבית מאגרת חוב נסחרת בבורסה, (באיגרת חוב שאינה צמודה יוטל מס בשיעור של 10%)
סעיף 9(13) לפקודה אשר קבע פטור ממס להפרשי הצמדה על "מלוות מועדפים" תוקן בעקבות הרפורמה, כך שעל פי הנוסח המתוקן יינתן פטור ממס להפרשי הצמדה (לרבות הפרשי שער)
על פי סעיף 125ג', על הריבית ודמי ניכיון בפיקדונות צמודים יוטל מס בשיעור של 15%, ואילו בפיקדון שאינו צמוד או צמוד בחלקו, יוטל מס בשיעור של 10%
סעיף 125ג(ב)(2) לפקודה קובע שעור מס של 15% על ריבית מאגרת חוב נסחרת בבורסה, (באיגרת חוב שאינה צמודה יוטל מס בשיעור של 10%)
בהתאם לתיקון החקיקה ברומניה שנכנס לתוקף החל באחד ביולי 2002, יוטל מס רווח הון בשיעור 25% על רווח הנובע ממימוש מניות בחברה תושבת רומניה שעיקר נכסיה נדל"ן ברומניה ("איגוד מקרקעין").
בהתאם לתיקון החקיקה ברומניה שנכנס לתוקף החל באחד ביולי 2002, יוטל מס רווח הון בשיעור 25% על רווח הנובע ממימוש מניות בחברה תושבת רומניה שעיקר נכסיה נדל"ן ברומניה ("איגוד מקרקעין").
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה