הוראת השעה בנושא גילוי מרצון 2014

גילוי מרצון הוראת השעה – תקציר

ביום 7 בספטמבר 2014 פרסמה רשות המסים הוראת שעה מעודכנת על בקשות גילוי מרצון, שתחול לתקופת ניסיון של שנה (עד ליום 6 בספטמבר 2015). זאת בנוסף לנוהל חדש על גילוי מרצון שפורסם באותו יום.

הוראת השעה והנוהל בנושא גילוי מרצון פורסמו על רקע הגברת המאבק בהון השחור, ולקראת החתימה של ישראל על אמנות חילופי מידע, לרבות הסכם ה-FATCA מול ארצות הברית והאמנה המולטי-לטרלית עם מדינות אירופה וה-OECD.

הוראת השעה המעודכנת כוללת שני מסלולים – המסלול האנונימי והמסלול המקוצר – עליהם חלות גם כל הוראות נוהל גילוי מרצון.

צפה עכשיו בהוראת השעה משנת 2014

המסלול האנונימי

במסגרת מסלול זה ניתן לפנות לרשות באופן אנונימי, ללא שמות ופרטים מזהים.
את הבקשה יש להגיש לגורם המוסמך לאשר אותה, סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים. על הבקשה לכלול את כל המידע הרלבנטי – לרבות שנות המס הרלבנטיות, מקור ההכנסה, מקור ההון, פירוט סכום ההכנסה שהושמטה ואומדן המס לתשלום – ויצורפו לה כל המסמכים הרלבנטיים יחד עם טופס הצהרה חתום על ידי בא כוחו של המבקש (נספח א' להוראת השעה).

הוראת השעה קובעת תקופה של 90 ימים (הגורם הרלבנטי רשאי להאריך תקופה זו ב-90 ימים נוספים) שאחריה יש לחשוף את שמו של המבקש ואת פרטיו, לצורך המשך הבדיקה ובירור חבות המס על ידי הגורם הרלבנטי – פקיד השומה, מנהל מיסוי מקרקעין וכד'. אם לא נמסר שמו של המבקש כאמור – דין הבקשה להידחות!

רוצה להגיש בקשה אנונימית? לחץ כאן

מסלול מקוצר

מסלול זה מיועד למי שסך ההון עליו הוא מדווח במסגרת הבקשה הוא עד 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת ממנו היא עד 500 אלף ש"ח בשנות הדיווח.

במסגרת המסלול, על הנישום להגיש את הבקשה לגילוי מרצון לגורם המוסמך יחד עם הדוחות הכספיים הרלבנטיים כשהם מתוקנים לתקופת הגילוי.

אם הבקשה עומדת בתנאים הנקובים בנוהל גילוי מרצון, הגורם המוסמך ינתב אותה לגורם הרלבנטי לצורך קליטתה והוצאת שובר תשלום מס. על המבקש לשלם את סכום המס באופן מיידי (בתוך 15 ימים מיום מסירת הודעת התשלום) על מנת להיות זכאי לחסינות מפני הליך פלילי לגבי המידע שמסר בבקשה.

בין המבקש לרשות עלולה להיות מחלוקת בנוגע לגובה ההכנסה החייבת והמס החל בגינה. למשל, המבקש יכול לדווח על הכנסה חייבת שנמוכה מ-500 אלף ש"ח בעוד שפקיד השומה יטען שההכנסה גבוהה מכך.

חוסר ודאות זה יכול להוביל את הנישום, במקרים מסוימים, לבחון הגשת בקשה במסלול האנונימי. לפי הוראת השעה, פקיד השומה רשאי יהיה להעביר את הבקשה למסלול המקוצר אם היא עומדת בתנאי המסלול.

קיזוז הפסדים – אילו הפסדים ניתן לקזז וכנגד מה?

במסגרת הוראת השעה ניתן לקזז הפסדים שנובעים מהגילוי רק כנגד הכנסה או רווחים המדווחים בגילוי מרצון ורק בשנות השומה אליהן הוא מתייחס.

לעומת זאת, הוראת השעה לא מאפשרת קיזוז של הפסדים שדווחו קודם לגילוי כנגד הכנסות או רווחים המדווחים בו. בנוסף, לא ניתן יהיה לקזז בשנים שלאחר מכן הפסדים שלא קוזזו בשנות השומה עליהן דווח בגילוי.

למה כדאי לגשת להליך גילוי מרצון? לחץ כאן להסבר

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה