חוק האנג'לים

  • השקעת בחברת start-up?
  • ידעת שאתה זכאי לנכות את השקעתך בחברה כהוצאה מוכרת?
  • האם יש אפשרויות נוספות לצמצום חבויות המס שלך? (אפילו בגין המשכרת)

"חוק האנג'לים" הוא למעשה כינוי לתיקון חקיקה אשר נכנס במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 (תיקוני חקיקה) התשע"א – 2011, כהוראת שעה לתקופה שבין 2011-2015 ובמסגרתה נקבעו הוראות מס שמטרתן לעודד פעילות של חברות העוסקות בתעשיות עתירות ידע בשלבים שונים של צמיחתן (להלן: "הוראת השעה").

לעיון בהוראת השעה לחץ כאן

מהי ההטבה למשקיע?

במסגרת חוק האנג'לים בחר המחוקק להעניק הטבה אשר בהתקיים כל תנאיה, תותר השקעתו של יחיד במניות חברת מטרה כניכוי לצרכי מס מכל מקורות הכנסתו של היחיד.

על פני איזה תקופה ניתן לקבל את ההוצאה כהוצאה מותרת?

למעשה התקופה בה יוכר ליחיד סכום השקעתו במניות חברת מטרה כניכוי, הינה שלוש שנות מס החל משנת המס שבה בוצעה ההשקעה – להרחבה בעניין תקופת ההטבה ראה מבזק מספר 403.

מהם בעצם התנאים לקבל את ההוצאה המוכרת?

•    ההשקעה בוצעה בתקופה 1.1.2011-31.12.2015.

•    היחיד החזיק במניות שהוקצו לו תמורת השקעתו במשך כל תקופת ההטבה.

•    ההשקעה המותרת בניכוי תוגבל לתקרה של 5 מיליון ₪, בתקופת ההטבה. התקרה תבחן ע"פ סה"כ כל השקעותיו של היחיד בחברת המטרה במישרין, בצרוף השקעות כאמור שביצע קרובו באותה חברה.

מהי חברת מטרה ע"פ חוק האנג'לים?

•    החברה התאגדה בישראל, והשליטה והניהול בה, מישראל. (התנאי השני, על פניו מיותר).

•    ניירות ערך שלה אינם רשומים למסחר בבורסה. (תשומת לב כי נוסח החוק הינו "נייר ערך" מונח הכולל גם אג"ח ולא רק מניות, זאת בעוד שבדברי ההסבר להצעה נכתב :"חברה תושבת ישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה…").

•    75% לפחות מסכום ההשקעה של היחיד בחברה, יוצאו כהוצאות מו"פ בחברה, לא יאוחר מתום תקופת ההטבה.

•    75% לפחות מהוצאות המו"פ של החברה במהלך תקופת ההטבה, הוצאו בישראל.

•    בכל תקופת ההטבה, הכנסות החברה לא עלו על 50% מהוצאות המו"פ שלה.

•    עד השנה בה הוצאו על מו"פ 75% מסכום השקעת היחיד בה,75% מכלל הוצאות החברה בכל שנה, יהיו הוצאות מו"פ.

איך מגישים את הדיווחים על ההשקעה?

ככלל דיווח על ההשקעה וניכוי ההוצאה הינו במסגרת הדו"ח השנתי של המשקיע, לנוחיותכם הטפסים הבאים:

טופס 5950 ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה

טופס 5951 הודעה שנתית ליחיד – השקעה מזערית מזכה

טופס 5952 פרוט השקעות מזכות

להרחבה ומידע נוסף בנושא ניתן למצוא במאמרים, מבזקים וחוזרים להלן:

חוזר מ"ה 11/2011

מבזק מס מספר 446

מבזק מס מספר 447

מאמר מאת משרדנו – פורסם בירחון "חשבים" ביוני 2012

 

יש לך שאלה? צור קשר עם המומחים שלנו

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה