79 תוצאות חיפוש: "חוק ההסדרים
12.9.2017
כידוע, תיקון 197 לפקודה שבא במסגרתו של חוק ההסדרים לשנים 2013 ו-2014, חולל בין היתר, רביזיה בסעיף 64א לפקודה העוסק בחברה משפחתית.
אחד התיקונים המהותיים עסק במניעת...זק – גם תושב חוזר ותיק) שמקים חברה זרה בתקופת ההטבות (קל וחומר אם היתה לו חברה זרה קודם לעלייתו) – במקרה כזה אמנם נמצא הנישום ברשת המס הישראלית, אולם...ניתן היה למשוך דיבידנדים ללא מס בישראל.
ראוי ומבורך אם רשו...
9.2.2017
... גם בגין רכיב פיצויי הפיטורים יהיה סכום תקרה פטורה ממס, אשר הפקדות כאמור בגין משכורות הגבוהות מתקרה זו תהיינה חייבות במס כבר בעת ההפקדה לקופ"ג. להלן עיקרי התיקון:
במסגרת החקיקה הנ"ל, התווסף סעיף 3(ה3) לפקודה ובו נקבע בין היתר, כי כבר במועד ההפקדה תיזקף לעובד הכנסת עבודה, בגין סך ההפקדות של כל מעסיקיו לקופ"ג לקצבה על חשבון רכיב פיצויי פיטורים בעבורו, אשר ישולמו על סכום מ...
9.2.2017
... גם בגין רכיב פיצויי הפיטורים יהיה סכום תקרה פטורה ממס, אשר הפקדות כאמור בגין משכורות הגבוהות מתקרה זו תהיינה חייבות במס כבר בעת ההפקדה לקופ"ג. להלן עיקרי התיקון:
במסגרת החקיקה הנ"ל, התווסף סעיף 3(ה3) לפקודה ובו נקבע בין היתר, כי כבר במועד ההפקדה תיזקף לעובד הכנסת עבודה, בגין סך ההפקדות של כל מעסיקיו לקופ"ג לקצבה על חשבון רכיב פיצויי פיטורים בעבורו, אשר ישולמו על סכום מ...
29.12.2016
...ומי כפי שעברו אך באחרונה בקריאה שניה ושלישית בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017-2018, המכונה חוק ההסדרים.
נקודות נוספות אחרות, יובאו במבזקים הבאים.
א. שינויים בשיעורי דמי הביטוח הלאומי לעובד עצמאי החל מינואר 2017: הופחת השיעור המופחת של דמי הביטוח הלאומי עד הכנסות בשיעור 60% מהשכר הממוצע במשק (5,678 ₪ – נכון לשנת 2016) ל – 2.87% במקום 6.72%. הוגדל השיעור המלא של דמי הביטו...
19.8.2015

בתזכיר הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015 ו – 2016 (חוק ההסדרים) שפורסם לאחרונה לעניין שינויים בפקודת מס הכנסה, הוצעו שינויים לא מבוטלים בחובות הדיווח של נישומים. מבזק זה יסקור בקצרה שינויים בחובות הדיווח הקשורים לתושבים ...ף + שנה").
האמור לעיל יחול גם על הוראות סעיף 135 לפקודה המחייב בהגשת הצהרת הון: יחידים מוטבים אשר היו פטורים מהצהרה על הונם מחוץ לישראל במשך עשר שנים מ...
19.8.2015

בתזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015 – 2016 (המכונה – חוק ההסדרים), מופיעה בין השאר כוונת רשות המיסים, לשים קץ לתופעה רווחת בה בנלווה למכר מניות בידי בעלי מניות מהותיים בחברה, משולמים להם תשלומים נוספים שונים כגון תשלומים בגין אי תחרות ואחרים, ולעיתים גם מכר מוניטין. אי לכך מוצע לקבוע בסעיף 88 לפקודה כי כלל התשלומים המשול......
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה