מבזקי מס

ביטוח לאומי

בכנס רואי החשבון שנערך בשבוע שעבר בים המלח הדהים מר ישראל זהבי סגן ראש מנהל ביטוח וגביה במוסד לביטוח לאומי, את קהל רואי החשבון בקביעתו כי סוגי הכנסות מסוימות
תקנות 14 ו- 15 לתקנות בביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) תשל"א-1971 קובעות כי תוטל חבות בדמי ביטוח לאומי על הכנסות שאינן מעסק או משכר (בהתאמה)
במסגרת תוכנית החירום הכלכלית התווסף לחוק הביטוח הלאומי (להלן: "החוק") סעיף 6ב', שקובע כדלקמן: "6ב. הוראות פרקים ז' ו-ח' לא יחולו על בעל שליטה בחברת מעטים."
כפועל יוצא מתיקון 132 לפקודה ובהתאם להוראות סעיף 14 לפקודה הרי שהכנסתם של עולה חדש ותושב חוזר אשר תעמוד בתנאים המנויים בסעיף לא תהא חייבת במס הכנסה.
בהמשך למספר שאלות להן נדרשנו לאחרונה, הננו לציין כי ישראל חתומה עם מספר מדינות, כפי שיפורט להלן, על אמנות למניעת כפל מיסי ביטוח סוציאלי (ביטוח לאומי).
בתיקון עקיף לחוק הביטוח הלאומי, אשר בוצע בתיקון 132 לפקודה, נקבע כי יינתן פטור מדמי ביטוח לאומי להכנסה פסיבית שמקורה בתשואה על מכשירים פיננסים בשוק ההון, כגון ריבית, דיבידנד ודמי ניכיון.
חוק הביטוח הלאומי קובע כי מענק, בונוס, תשלום חריג וסכומים שנתקבלו בגין אופציות מניות שאינן נכללות במסלול רווח הון (להלן המענקים)
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה