מבזקי מס

מיסוי בינלאומי

לאחרונה נשאלנו לגבי אפשרות קבלת זיכוי ממס זר בגין חלק רווח הון ממכירת נכס מחוץ לישראל השווה לסכום אינפלציוני ("ס"א") פטור. התשתית הנורמטיבית: סעיף 200(ב) לפקודה קובע כי "לא יופחתו מסי חוץ ששולמו בשל הכנסת חוץ הפטורה ממס בישראל". והסיבה ברורה - אם ביחס להכנסה מסוימת בחר המחוקק להעניק למקבלה פטור ממס, אזי מסי חוץ ששולמו בגינה לא אמורים לבוא בחשבון בחישוב מסיו של הנישום.
השבוע פרסמה רשות המסים את העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2019. נזכיר, כי עמדות אלו מצטרפות לעמדות שפורסמו החל משנת המס 2016, כך שבעת הכנת דוחות ליחידים וחברות,
ביום 9/12/2019 ניתן פס"ד בעניין ברודקום (ע"מ 26342-01-16) בנושא שינוי מודל עסקי והשלכות המס הנובעות ממנו, נושא מהותי ומורכב אשר קיבל התייחסות גם במסגרת ההנחיות של ארגון ה- OECD ומטופל על ידי רשות המסים בשנים האחרונות. ביהמ"ש קיבל את ערעורה של המערערת ופסק לטובתה, מנימוקים אשר יפורטו להלן.
לפני מספר ימים פורסם פס"ד בעניין כור סחר (ע"מ 12488-01-18), (להלן - החברה) הנוגד את ההחלטה שנתקבלה במחוזי לפני כשנה וחצי במקרה דלק הונגריה (ראה מבזקינו מספר 741 ו- 745).
כידוע, סעיף 75ב הדן בחנ"ז (חברה נשלטת זרה), קובע כי יראו תושב ישראל שהינו בעל שליטה בחברה זרה שיש לה רווחים פאסיביים שלא שולמו, כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים. במבזקינו מספר 801 ו- 805, דנו בהרחבה בסוגיות הקשורות במימון חברה זרה. במבזק זה, נדון בסוגיה העשויה לעלות בשל הוראות הפקודה באשר להוצאות ריבית בחברה זרה.
במבזקנו מספר 711 התייחסנו בהרחבה לסוגיית תחולתו של סעיף 3(ט1) לפקודה (משיכת בעלים כדיבידנד) על הלוואה לחברה מסוג LLC, כשהשאלה בהקשר זה היא - האם יש לראות בהלוואה כאמור מסוג "משיכה בעקיפין" ובמיוחד - האם חל הסייג לפי סעיף 3(ט1)(9) לפקודה (הלוואה לתכלית עסקית לחברה שאינה שקופה לצורכי מס) המונע את החלת הסעיף במקרה של הלוואה בין חברות אחיות.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה