מבזקי מס

מיסוי בינלאומי

פעמים רבות יחיד נדרש לבחון את השלכות המס הקיימות בעת ההחלטה על אופן מימון הפעילות בחברה זרה שבבעלותו. להלן נדון במספר סוגיות והשלכות מס רלוונטיות: סוגי הלוואות: נזכיר, כי קיימים שני סוגי הסכמי הלוואה עיקריים - האחד, הלוואה רגילה הנושאת ריבית שוק ("הלוואה רגילה"), והשנייה - הלוואה נחותה לתקופה של חמש שנים לפחות וללא ריבית ("הלוואה ארוכת טווח"), כאשר הוראות סעיף 85א  מתייחסות לגבי שניהם.
בשנים האחרונות יוון מהווה יעד אטרקטיבי להשקעות של זרים, במיוחד בתחום הנדל"ן. לאחרונה, במסגרת הוועדה הכלכלית, פרסם ראש ממשלת יוון שורה של צעדים כדי לשמר מגמה זו ואף להפוך את יוון ליעד השקעה אטרקטיבי עוד יותר למשקעים זרים, כאשר לצד הקלות בירוקרטיות
בשנים האחרונות אנחנו עדים לעלייה בארץ וברחבי העולם בהשכרת דירות לטווח קצר באמצעות אתרי אינטרנט כגון Airbnb, booking ועוד, חלף שימוש במלונות. לצד העלייה בשוק השוכרים, כך ישנה עלייה בהשקעות בדירות להשכרה לטווח קצר.
הוראות פקודת מס הכנסה בקשר לקיזוזי הפסדים ידועות באפשרויות הדלות והמצומצמות שלהן. כך למשל, הפסד מ"עסק" ניתן לקיזוז כנגד כל הכנסה שהיא בשנת המס, אולם אותו הפסד שלא קוזז ומועבר לשנה העוקבת יקוזז רק כנגד הכנסות מעסק, משלח יד או "רווח הון בעסק או משלח יד". קיימת גם הוראה לפיה ניתן לקזזו, בתנאים מסוימים, גם כנגד הכנסת שכר.
בשנים האחרונות אנו פוגשים יחידים רבים שעלו לישראל או חזרו אליה במעמד של תושב חוזר ותיק (להלן שניהם - "עולה"), בבעלותם חברה זרה אשר באמצעותה נהגו להעניק שירותים ללקוחותיהם הזרים, וגם לאחר עלייתם או חזרתם ממשיכים להעניק שירותים כאמור לאותם לקוחות ובאמצעות אותה חברת שירותים זרה, כשחלק ניכר מאותם שירותים ניתנים מישראל.
תאגידים הפועלים בארה"ב, כפופים למס חברות בארה"ב בשיעור של 21% (שיעור נמוך באופן ניכר ביחס לשיעור המס מרבי לפני כניסתה של רפורמת טראמפ בשנת 2018 - 35%) ולמס מדינתי (בשיעור משתנה ממדינה למדינה). בנוסף, תאגידים שאינם אמריקאים כפופים ל"מס סניף" (Branch tax) בארה"ב בשיעור של 30% על הכנסתם בארה"ב לאחר מס (ללא קשר לחלוקות בפועל).
סעיף 75ב לפקודה קובע הוראות לעניין מיסוי בעל השליטה בחברה נשלטת זרה ("חנ"ז"). הסעיף קובע שיראו את בעל השליטה בחנ"ז כאילו קיבל דיבידנד בגובה הרווחים הפאסיביים שהופקו על ידי החנ"ז בשנת המס השוטפת. במידה וחולק דיבידנד בפועל על ידי החנ"ז מתוך רווחים שבעל השליטה מוסה בגינם בעבר, יופחת מסכום הדיבידנד המחולק סכום הדיבידנד שהתחייב כאמור במס.
בגרמניה, כבמדינות רבות, מוטל מס בעת העברת נכסי נדל"ן: "Real Estate Transfer Tax" RETT - (מקביל למס רכישה הקיים בישראל). שיעור המס נקבע בהתאם לאזור בו ממוקם הנכס ונע בין 3.5% ל- 6.5%.
לאחרונה נשאלנו בקשר להחלת הוראות מחירי העברה ביחס לשירותים שמעניק סניף בישראל של חברה זרה (הנחשב למוסד קבע בישראל בהתאם לאמנת המס) לחברה בת ישראלית בבעלות אותה חברה זרה. האם חלים כללי מחירי העברה במקרה כזה?
בעשור האחרון רבו המקרים בהם תושבי ישראל ביקשו להסדיר מול רשות המיסים, את נכסיהם המוחזקים בחו"ל, וההכנסות שנצמחו מהם, אשר לא דווחו לה קודם לכן. מסגרת הדיווח האמורה נעשתה בד"כ באופן של פנייה פורמאלית לרשות המיסים וזאת בהתאם ל"נוהל גילוי מרצון" אשר השתנה במהלך השנים,
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה