מבזקי מס

מיסוי בינלאומי

בגרמניה, כבמדינות רבות, מוטל מס בעת העברת נכסי נדל"ן: "Real Estate Transfer Tax" RETT - (מקביל למס רכישה הקיים בישראל). שיעור המס נקבע בהתאם לאזור בו ממוקם הנכס ונע בין 3.5% ל- 6.5%.
לאחרונה נשאלנו בקשר להחלת הוראות מחירי העברה ביחס לשירותים שמעניק סניף בישראל של חברה זרה (הנחשב למוסד קבע בישראל בהתאם לאמנת המס) לחברה בת ישראלית בבעלות אותה חברה זרה. האם חלים כללי מחירי העברה במקרה כזה?
בעשור האחרון רבו המקרים בהם תושבי ישראל ביקשו להסדיר מול רשות המיסים, את נכסיהם המוחזקים בחו"ל, וההכנסות שנצמחו מהם, אשר לא דווחו לה קודם לכן. מסגרת הדיווח האמורה נעשתה בד"כ באופן של פנייה פורמאלית לרשות המיסים וזאת בהתאם ל"נוהל גילוי מרצון" אשר השתנה במהלך השנים,
לאחרונה פורסם טופס 1385 החדש המשמש כנספח לדוח השנתי (הצהרה על עסקה בין- לאומית) (להלן: הטופס). בהוראת ביצוע 6/2019 ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות, צוין, בין היתר, כי טופס 1385 הוחלף. הטופס הוא הצהרה על עסקאות בינלאומיות ומהווה כלי בידי רשות המיסים לאתר ולהתמודד עם עסקאות בינלאומיות באותם מקרים בהם מעורבים צדדים קשורים. נציין, כי קיים טופס חדש נוסף (מספר 1485) הרלוונטי למקרים של הלוואות המהוות
במאי 2019 פרסמה ממשלת קפריסין שורה של חוקים בהתאם לדירקטיבה של האיחוד האירופי המכונה "ATAD" שפורסמה ב-2016 (להלן: "הדירקטיבה"), הקובעת סדרה של הוראות אנטי תכנוניות במענה להמלצות ה-BEPS של ארגון ה-OECD (ראו מבזקינו מס' 564). על כל המדינות החברות באיחוד האירופי חלה החובה ליישם את הוראות הדירקטיבה החל מה-1 לינואר 2019,
במבזקים מס' 785 ו- 786 דנו בהיערכות הנדרשת של תושב חוזר ותיק ועולה חדש ("יחידים מוטבים") אשר זה עתה סיימו, או עתידים לסיים בקרוב את תקופת ההטבות. כידוע, יחיד מוטב פטור על כלל הכנסותיו המופקות מחוץ לישראל במשך 10 שנים מהיום שהיה לתושב ישראל. כמו כן, יחיד מוטב פטור מדיווח על הכנסותיו מחוץ לישראל ועל נכסיו שמחוץ לישראל, לרבות החזקותיו בחברות זרות, במשך 10 שנות ההטבה.
לאחר חבלי לידה ארוכים, ביום 28 במרץ 2019 נחתמה אמנת המס בין ישראל לאוסטרליה אשר נבנתה על בסיס אמנת המודל של ה- OECD ותיכנס לתוקף בתחילת השנה העוקבת לאחר אשרורה בשתי המדינות.
כידוע, פרק הנאמנויות שבפקודת מס הכנסה מעניק לנאמנות סטאטוס של נישום לצורכי מס (לרבות מספר רישום, תיק מנוהל, וכו'), על אף שהנאמנות עצמה אינה ישות משפטית עצמאית אלא הסדר משפטי - בד"כ בין יוצר לנאמן.
במבזקנו האחרון (מספר 785) העלנו מספר כללים ועצות בדבר היערכותם של עולים חדשים או תושבים חוזרים ("יחידים מוטבים") לסיום תקופת הפטור ("מועד הסיום") החלה בעניינם, שהינה בעיקרון 10 שנים ממועד עלייתם ("תקופת ההטבות").
כידוע, בעקבות תיקון 168 לפקודת מס הכנסה ("חוק העולים") אשר נחקק במרץ 2008, עלו או חזרו לישראל יחידים רבים במעמד של עולה או תושב חוזר ותיק ("יחיד מוטב"). תושב חוזר ותיק הינו מי שחזר לישראל לאחר שהיה 10 שנים לפחות תושב חוץ, ואולם - במסגרת הוראת שעה שנקבעה ביחד עם חוק העולים נקבע כי מי שחזר לישראל בשנים 2007 עד 2009, ייחשב לתושב חוזר ותיק גם אם היה רק 5 שנים תושב חוץ טרם חזרתו.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה