מבזקי מס

מיסוי בינלאומי

לאחרונה פרסמה רשות המיסים רשימת עמדות חדשות בנושא מס הכנסה לשנת 2018. עפ"י עמדה מספר 57/2018 (ובהמשך גם עמדה 58/2018), לא ניתן לקזז הפסד שמקורו מחוץ לישראל אשר נוצר לתושב חוזר, תושב חוזר ותיק או עולה חדש ("יחיד מוטב") בתקופת ההטבות, וזאת לאור הוראות הפקודה הקובעות כי הפסד הינו בר קיזוז רק מקום בו אילו היה רווח היה חייב במס בישראל וכידוע, יחיד מוטב זכאי לפטור בגין מכירת נכסים כאמור בנסיבות המתאימות. עמדה זו מתיישבת עם האמור בסעיף 4.3.5.ו לחוזר 9/2011 (הקלות לעולים בעקבות תיקון 168- חלק ב).
על רקע מגמת הפחתת מס החברות בעולם בכלל ובארה"ב בפרט, ברצוננו לעדכן ולהזכיר במבזק זה באשר להפחתות בשיעורי מס החברות במדינות שונות בעולם. בחלק מהמדינות, מדובר בהפחתת מס חברות לחברות קטנות ובינוניות, ובחלקן מדובר בהפחתה גורפת של מס החברות.
ב- 13 בספטמבר 2017 הגישה מדינת ישראל את מסמך אשרור האמנה המולטילטראלית (רב- צדדית) לענייני מס (אמנת ה-MLI) של ארגון ה-OECD, המהווה כלי לתיקון "גורף" של אמנות למניעת כפל מס בילטרליות (דו - צדדיות), כך שההוראות המתקנות שאומצו באופן זהה על ידי מדינת ישראל ומדינה מתקשרת אחרת, חלות ומשולבות "אוטומטית"
בשנים האחרונות, אנו נתקלים חדשות לבקרים בלקוחות, בין יחידים ובין חברות, אשר נתקלים בקשיים מול הבנקים בעת ניסיון להפקיד או להעביר כספים (בעיקר מחו"ל). בעקבות שינויים בהוראות חוק לאיסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: "החוק") ומדיניות הבנקים, לקוחות אלו נדרשים, בין השאר, לאשר כי הם מדווחים ומשלמים מסים כדין לרשויות המס בישראל וכן בכל מדינה זרה בה קיימת חבות במס.
לאחרונה, יחידים רבים אשר השקיעו במטבעות קריפטוגראפיים, במהלך השנתיים האחרונות בעיקר, קיבלנו מכתבים מרשות המיסים. בחלקם מודיעה הרשות על פתיחת תיק, ובחלקם האחר מודיעה הרשות כי ידוע לה שהנישום ביצע עסקאות במטבעות קריפטו ונדרשת הגשת דוחות ודיווח על העסקאות בהתאם.
רקע כללי כידוע, הוראות סעיף 204 לפקודה קובעות מנגנון של מתן זיכוי בגין מסי חוץ ליחיד תושב ישראל. המנגנון כולל חלוקת ההכנסות ל"סלים" לפי מקורות ההכנסה, וקביעת תקרת זיכוי לכל "סל".
לפני כשבועיים פורסמה החלטת מיסוי מספר 0989/18 העוסקת במיסוי הכנסה הנובעת ממימוש אופציות בידי תושב חוזר. ספוילר - רשות המסים קבעה כי הכנסות מאופציות שהובשלו מחוץ לישראל בעת שהיחיד היה תושב חוץ, חייבות במס בישראל, ובכך חזרה בה מעמדתה בהחלטות מיסוי קודמות.
אחרונה פרסמה רשות המיסים שני חוזרים בנושא מחירי העברה, חוזר 11/2018 וחוזר 12/2018. חוזר 11/2018 עוסק בקביעת שיטת מחירי העברה המתאימה לפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית בישראל. מטרת החוזר היא לפרט את אופן זיהוי וניתוח הפעילות ושיטת מחירי העברה המתאימה ביותר לקביעת חלקה של נציגות בישראל מתוך פעילות עסקית של קבוצה רב לאומית. מספר דגשים העולים מהחוזר:
במבזקנו הקודם מספר 757, התייחסנו לסוגיות מס העולות מתוך חוזר מספר 15/2018 העוסק בשינוי מבנה עסקי בקבוצות רב לאומיות. להלן סוגיות מעניינות נוספות העולות מתוך החוזר:
בתחילת החודש פורסם חוזר מ"ה מספר 15/2018 העוסק בניתוח וזיהוי שינוי מבנה עסקי בקבוצות רב לאומיות, הכולל תובנות והוראות רבות, לרבות השלכות המס הנובעות משינוי כאמור. חוזר זה מהווה המשך להנחיה מקצועית שפורסמה ביום 8/7/2010 בעניין זה. על קצה המזלג, נושא שינוי המודל העסקי בהקשר הנדון, עוסק במצב בו חברה ישראלית בעלת פעילות עסקית (בעיקר בתחום הטכנולוגיה)
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה