מבזקי מס

מיסוי ישראלי

ביום 19 בספטמבר 2019 פורסם פסק בעניין יעקב ארביב (ע"מ 27431-04-17) (להלן: "המערער"). למערער היו מספר דירות מגורים על שמו ועל שם ילדיו, אשר פוצלו ליחידות רבות, ונדונה חבותו במס. השאלות המרכזיות הינן: סיווג ההכנסה - השכרה מעסק או פאסיבית הזכאית לשיעורי מס מופחתים (10% מס מחזור). היקף ההכנסה אשר יש לייחס למערער.
ביום 22 באוגוסט 2019 ניתן פס"ד בעניין גורי תעשיות ואחרים (ע"מ 3237-09-15), אשר קיבל את טענת המערערים וביטל שומת תשומות שהוציא להם המנהל עקב התיישנות.
ביום 29.8.2019 פורסם פס"ד של ביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד בערעורם של חברת אלברטוס א.ד מכלולים תעופתיים בע"מ (להלן - אלברטוס/המערערת) ובעל המניות היחיד בה, מר ששון דורי (להלן - דורי/המערער) בקשר לזכאות אלברטוס להטבות מס כ"מפעל מועדף" כהגדרתו בחוק עידוד השקעות הון (להלן - חוק העידוד), וכפועל יוצא מזה זכאותו של המערער לתשלום מס מוטב על הדיבידנד המחולקים מרווחי מפעל זה.
ביום 25 באוגוסט 2019 פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה ומע"מ 7/2019 בנושא חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבת מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז - 2016 (להלן: "החוק"). במבזק 681 סקרנו בהרחבה את עיקרי הוראות החוק. במבזק זה נרחיב בעניין היבטי מע"מ. נציין כי הוראת הביצוע קובעת כי האמור בה מחליף את הנחיות רשות המסים בעניין מע"מ משנת 2011 בעניין זה. ראה מבזק 644 בנדון.
ביום 23 ביולי 2019 התקבל בביהמ"ש העליון ערעור פקיד השומה בעניין ידין סגל וחברת סומת מבנים (ע"א 7481/17). ביהמ"ש קבע כי הפסד הון שנוצר בעסקה בקבוצת סומת, וקיזוזו מרווח הון אחר שנצמח בזמן סמוך - הינו עסקה מלאכותית, והקיזוז נשלל.
ביום 23.7.2019 פרסמה רשות המיסים חוזר מ"ה מס' 2/2019 בעניין עמדותיה בכל הקשור להוראות סעיף 64 (חברת בית) וסעיף 64א (חברת משפחתית) לפקודה בעקבות תיקון 245 לפקודת מס הכנסה. בתיקון 245 לפקודה הוחלף למעשה נוסח סעיף 64 לפקודה, בנוסח חדש לחלוטין.
ביום 1.8.2019 ניתן פסק דין בעניין מנו - בייס בע"מ (ע"מ 18831-04-17) (להלן: "המערערת"). מדובר בחברת השמת עובדים ישראלים, בעלת מאגר מידע של עובדים פוטנציאליים. לטענת המערערת, חברתMS הקפריסאית (להלן: "החברה הזרה")
ביום 23 ביולי 2019 פרסמה רשות המיסים את חוזר מס הכנסה מספר 2/2019 (להלן: "החוזר") בנושא: חברות בית וחברות משפחתיות, בעקבות תיקון מספר 245 לפקודה. במבזק מס זה נתייחס לנאמר בחוזר בעניין חברה משפחתית בלבד.
ביום 24.7.2019 פרסמה רשות המיסים חוזר מ"ה 1/2019 (מתוקן) בנושא סיווג מניות בכורה לצרכי מס. החוזר סוקר את הרקע החוקי התייחסות החשבונאות, זכויות שונות הצמודות למניות אלו, ודין התשלומים שמשלמת החברה שהנפיקה אותן.
ביום 17 ביולי ניתן פס"ד בעניין וינברג (ע"מ 19140/25908-12-17), אשר לא התיר מחילת הלוואות בעלי מניות לחברה שבשליטתם, כהפסד הון, ואת אפשרות קיזוזו משבח מקרקעין, שנצמח להם במכירת מקרקעין, שעיקר התמורה ממכירתה שימש להחזר הלוואות של החברות לבנק, לפי דרישתו.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה