מבזקי מס

מיסוי ישראלי

בימים אלו הותקנו תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת) התשס"ג 2002. לפי התקנה, התקופה הקובעת היא מיום 7.11.2001, ועד 31.12.2003
סעיף 97(א)(5) קובע פטור ממס במתנה לקרוב וכן במתנה ליחיד אחר אשר ניתנה בתום לב. במסגרת הצעה לתיקון 134 לפקודת מס הכנסה
בפס"ד פריצקר בחן בהמ"ש המחוזי בחיפה את נאותות התמורה שנקבעה בחוזה למכירת ני"ע נסחרים בבורסה מיחיד לחברה בשליטתו, ואשר עלתה על מחיר הבורסה בשיעורים ניכרים.
בהתאם לתקנות שאושרו בוועדת הכספים בתחילת חודש זה נקבע כי ריבית בפיקדון תושב חוץ תהא פטורה ממס בתנאי שהפיקדון
ביטולה של חברה משפחתית, אם בשנת 2003 או בשנת 2004 עלול לשלול את זכאותם של חברי החברה,
נציבות מס הכנסה הודיעה, כי תאפשר להגיש את ההודעה בדבר בחירה בתוכנית הקצאת מניות ואופציות לעובדים
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה