מבזקי מס

מיסוי ישראלי

על פי הוראות המעבר לסעיף 64א1 לפקודה, חברה משפחתית, שהייתה משפחתית ערב פרסום מסקנות ועדת רבינוביץ, תהפוך אוטומטית לחברה שקופה
פרשנות מקובלת הינה, כי שיעורי המס המוטלים על הכנסתו של יחיד, לרבות שלל הפטורים וההקלות, יחולו גם על הכנסתה של חברה משפחתית (חברה שקופה) המיוחסת לנישום מייצג.
פרשנות מקובלת הינה, כי שיעורי המס המוטלים על הכנסתו של יחיד, לרבות שלל הפטורים וההקלות, יחולו גם על הכנסתה של חברה משפחתית (חברה שקופה) המיוחסת לנישום מייצג.
בהגדרת רווחים ראויים לחלוקה נוספה, בתיקון 132 לפקודה, הוראה לפיה הפסד שנוצר בחברה שמניותיה נמכרות ולא קוזז בחברה
שיעור המס אשר יחול לאחר כניסת הרפורמה לתוקף במכירת מוניטין שלא שולם בעדם יהא 25%, ללא חלוקה ליניארית כלשהי.
גמלאים בעלי הכנסה מריבית, פטורים עד לסכום מסוים ממס. במידה וינוכה מס במקור על ידי הבנקים בגין סכום ריבית הנמוך מתקרת הפטור, יבוצע החזר המס אוטומטי אשר יינתן לבעל חשבון אשר גילו מעל 65 שנים
יחיד אשר בבעלותו דירות בישראל המושכרות למגורים יהא פטור ממס על פי הוראת השעה, בכפוף לתקרה מסוימת, או חייב במס בשיעור של 10%
חלק מן המניות בחברות הישראליות הנסחרות בחו"ל נחשבות כיום ל- "נייר ערך זר" כהגדרתו בצו מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים) התשנ"ב 1992
חלק מן המניות בחברות הישראליות הנסחרות בחו"ל נחשבות כיום ל- "נייר ערך זר" כהגדרתו בצו מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים) התשנ"ב 1992
בימים אלו הותקנו תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת) התשס"ג 2002. לפי התקנה, התקופה הקובעת היא מיום 7.11.2001, ועד 31.12.2003
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה