מבזקי מס

מיסוי ישראלי

כידוע במסגרת הרפורמה הוקטן שעור מס רווח ההון ל-25%.לגבי נכסים שנרכשו לפני 1.1.2003 (להלן- היום הקובע), נקבע כי חישוב המס יהיה באופן ליניארי לפי יחסי תקופות ההחזקה בנכס הנמכר
סעיף 3(ג) לפקודה מטיל מיסוי פירותי בשיעור 35% על עודף סכומים שנתקבלו בפדיון מניות הניתנות לפדיון, על הסכומים שהושקעו בעבר במניות אלו.
עיון מדוקדק בנוסח סעיף 96 כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודה, מקים מספר סוגיות אשר ראוי לבוחנן: האחת - מה דינו של רווח הון שנדחה בעת מימוש נכס תוך יישום הוראות הסעיף :
עיון מדוקדק בנוסח סעיף 96 כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודה, מקים מספר סוגיות אשר ראוי לבוחנן: האחת - מה דינו של רווח הון שנדחה בעת מימוש נכס תוך יישום הוראות הסעיף :
סעיף 122 לפקודה קובע כי שעור המס בגין השכרת דירת מגורים בישראל יהא 10% בהתקיים כל הוראות הסעיף. כידוע הוסרה מגבלת סכומי ההכנסה החוסים בסעיף מוקל זה
סעיף 27 לפקודה מאפשר, במקרה של הפסד הון ממכירת מכונות וציוד אשר הוחלפו בציוד חדש, לנכות את ההפסד כהוצאה פירותית. למרות השינויים בשיעורי המס על רווחי הון
במכירתו של נכס חדש, אשר מעלותו קוזז סכום רווח הון ממכירת נכס ישן, גורסת נציבות מס הכנסה, בחוזר 23/2002 (הרפורמה במס הכנסה – שינויים בחלק ה' לפקודה), כי כל רווח הון ריאלי שיצמח בעתיד
במקרים בהם פוטרו העובדים והמעביד אשר סגר את עסקיו אינו מנפיק לעובד טופס 106, עולה שאלת הגשת דו"ח אישי על ידי העובד לפקיד שומה בדרך כלל לשם קבלת החזר מס.
סעיף 30(א)(15) לחוק מע"מ הדן בפירוק חברה שהינה עוסק והעברת נכסיה לבעלי המניות, קובע כי יחול מע"מ בשיעור אפס רק במידה ובעלי המניות הינם עוסקים.
סעיף 30(א)(15) לחוק מע"מ הדן בפירוק חברה שהינה עוסק והעברת נכסיה לבעלי המניות, קובע כי יחול מע"מ בשיעור אפס רק במידה ובעלי המניות הינם עוסקים.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה