מבזקי מס

מיסוי ישראלי

קבוצות חברות רבות, ישראליות ובינ"ל, מחזיקות חברות תעשייתיות אשר בבעלותן מפעלים תעשייתיים (להלן - הקבוצה) הנהנים מהטבות מס הניתנות להן במסגרת חוקי עידוד שונים כגון: חוק עידוד השקעות הון (להלן - חוק העידוד), חוק האנג'לים (לעניין "חברת מטרה" ו"חברה מתחילה" כהגדרתם בחוק) וחוק עידוד תעשייה (מיסים).
לאחרונה ניתנה ע"י מע"מ החלטת מיסוי שאינה בהסכם (החלטת מיסוי 0599/19), העוסקת בסוגיית מכר מניות עם תמורה אשר חלקה במזומן וחלקה באשראי. ומהו האשראי בו עסקינן? - העמדת הלוואה מהמוכרת לרוכשת לפירעון במשך שנתיים. בשנה הראשונה ריבית בשיעור של- 3.5% בתוספת ה"ה, ובשנה השנייה ריבית בשיעור של - 10% בתוספת ה"ה.
עמדת רשות המיסים הידועה זה שנים רבות כי אחד מתנאי - הסף (הבלתי נקובים בחוק) להכרה ב"מפעל תעשייתי" של חברה המקיימת "פעילות ייצורית", כהגדרת מונחים אלו בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון (להלן - חוק העידוד או החוק), הוא כי יהיו לפחות 10 עובדי ייצור במפעל (במשרה מלאה) במהלך שנת המס.
אזור עוטף עזה סובל זה שנים רבות מטרור מתמשך, התקפות טילים, בלוני תבערה ואינסוף פגיעות ישירות, מבצעים בשמות שונים המשקפים מצב מלחמה מתמשך, ואור בקצה המנהרה - אין. בהחלטה שיפוטית מיום 26.3.2019 בביהמ"ש העליון בעניין אם דבליו גרופ (רע"א 174/19) (להלן - החברה) נדון מקרה בו תביעת חברה העוסקת בתכנון, ניהול, פיקוח וביצוע של פרויקטים הנדסיים,
ביום 20.3.2019, ניתן פס"ד בביהמ"ש העליון בעניין פליינג קרגו ( ע"א 3136/17 וע"א 3146/17). ערעור זה הינו לאחר פסיקת בית המשפט המחוזי שאישר את מתווה העסקה שייחס למעלה מ- 95% מתמורת העסקה למוניטין, רשות המסים לא יכלה לחיות בשלום עם הפסק שניתן וערערה לעליון.
ביום 19.3.2019 ניתן פס"ד של ב-7 ערעורים שונים של חברות שונות שבבעלותן מפעל תעשייתי (ביחס לשנים 2011 ו-2012) שאוחדו להליך משותף והוא: עניין "מפעל מועדף" בהיותו "מפעל בר תחרות" הזכאי להטבות עפ"י המבחן השלישי הקבוע בסעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק עידוד השקעות הון (להלן - החוק) - אשר קובע רף כי "25% או יותר מכלל הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 12 מילון תושבים לפחות" (להלן - המבחן).
במבזקנו מס' 624 סקרנו את פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי מרכז - לוד בעניין בעלי מניות בחברה, סעדטמנד אירג' ובן ציון (16.12.2015 - ע"מ 36427+36475-10-12) (להלן: בעלי המניות), שקבע, בין היתר, כי חלוקת דיבידנד לבעלי מניות יחידים (החייב במס 25%, דאז) בנסיבות המקרה הספציפי יש לסווג באופן שונה ולראות את הכספים שהתקבלו כדיבידנד כחלק מתמורת מכירת המניות ולפיכך רווח ההון (החייב במס שולי גבוה עקב הלינאריות שמיום הקמת החברה בשנת 1976).
לאחרונה ניתן פס"ד גרינפלד ואח' נ פ"ש ירושלים 1 - ע"מ 54138-04-15 וכו' במבזקנו זה נדון בסוגיית שיעור המס החל על רר"ל (רווחים ראויים לחלוקה) שמקורו ברווחים הנתונים לחוק עידוד. המערערים בעלי מניות בחברת אופיר אופטרוניקה, אשר הוקמה בשנת 1976. החברה נסחרה בבורסה החל משנת 1991 ועד ליום 5.10.2011. המערערים החזיקו יחדיו ב 26.96% ממניות החברה.
ביום 14 בפברואר 2019 ניתן פס"ד בעניין תאגיד איסוף מכלי משקה בע"מ ("התאגיד") (ע"מ 50208-01-15). הדיון נסב סביב חבותו של התאגיד לנכות מס במקור מסכומים ששילם לאספני מכלי משקה בעד החזר הפיקדון ע"פ חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט- 1999 ("חוק הפיקדון").
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה