מבזקי מס

מיסוי מקרקעין

ביום 13 בדצמבר 2018 ניתן פס"ד של ועדת הערר בעניין עליזה גבאי ואחרים (ו"ע (י-ם) 4457979-08-14). עיקר פסק הדין בו נדון, נסוב אודות מכירתן של מספר דירות מגורים שהיו בנויות בנחלה של בני משפחה מסוימת במושב באזור ירושלים. המדובר על דירה עיקרית שהייתה בנויה במקום זמן רב קודם לכן ועוד שלוש יחידות דיור שנבנו מהסבה של לול. כפי שתואר בהרחבה ובעדויות, בפסק הייתה בנייתן של שלוש הדירות לא חוקית, בניגוד לתוכנית המתאר ודעת רמ"י, וכד'.
סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין הינו המקבילה של סעיף 147 לפקודת מס הכנסה ומאפשר פתיחת שומות במקרים קיצוניים מסוימים שקרו. וזו לשונו של סעיף 85:
ביום 24.10.2018 דחתה ועדת הערר את עררו של רון האור (העורר), על חישוב מס רכישה ברכישת מספר חלקי דירות בבית דירות, כפי שיתואר: העורר רכש בתחילת 2015 1/4 מבית מגורים בתל אביב ובו 11 דירות, בסכום של 3.5 מיליוני ₪. בשומה העצמית הצהיר כי מדובר בנכס עסקי המשמש למגורים - החייב במס רכישה בשיעור 6% (כמו בניין). השומה העצמית נתקבלה.
שסעיף 66(א)(2) לפקודה קובע, כי לעניין חישוב המס, תיווסף ההכנסה החייבת, שלא מיגיעה אישית, להכנסה החייבת של בן הזוג, שהכנסתו החייבת מיגיעה אישית גבוהה יותר.
ביום 21.8.2018 דחתה ועדת הערר את עררה של הגברת הילדה רוליגר ז"ל (להלן- העוררת, ו"ע 2262-03-17), שבקשה לקבוע כי חכירת מגרש מרמ"י - בהסכם חכירה מהוון ל- 49 שנים - עליו בנוי בית מגוריה בו היא גרה זה עשרות שנים, יחוייב במס
מן המפורסמות הוא כי ניתן להעביר נכסי מקרקעין מחברה לבעלי מניותיה, במסגרת פרוק החברה לפי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין, בפטור ממס שבח. מן העבר השני - לגבי מס רכישה בידי בעלי המניות המקבלים את נכסי המקרקעין כאמור, קובעת תקנה 27(ב) לתקנות מיסוי מקרקעין, כי ככל שהזכות בנכס המקרקעין היתה בבעלותה של החברה (שפורקה)
טרם יבשה הדיו מפס"ד דלק הונגריה (ראה מבזק מס' מספר 741) בעניין רווחים ראויים לחלוקה בחברה זרה שעלול לגרום לרשות המיסים חסרון כיס רוחבי לא מבוטל, והנה ניחתה על רשות המיסים קביעה שיפוטית כואבת ורוחבית עוד יותר בעניין מיסוי מקרקעין:
כידוע החל משנת 2011 רכישת זכות לדירת מגורים במסגרת קבוצת רכישה, נחשבת כרכישת דירת מגורים, ויחול מס רכישה על שוויה, כאילו נרכשה דירת מגורים. השלכה מיידית לעניין זה היא כי מי שרכש זכות לדירה כאמור, נחשב כבעל דירת מגורים, קרי - בעת
ביום 3.7.2018 ניתן פסק דינה של ועדת הערר בעניין אאורה (ו"ע 20861-09-16), ובו בוטלה תוך ביקורת חריפה, שומת מס רכישה שהוטלה על אאורה בגין רכיב הוצאות פיתוח שהתחייבה לשלם, לחברה אחרת, ממנה רכשה חלק מהזכויות במקרקעין, זאת אף שעובדתית טרם בוצעו כל עבודות פיתוח במקרקעין, ביום חתימת ההסכם.
ביום 23.5.2018 ניתן פסק דינה של ועדת הערר בעניין חברת BVI PIV (ו"ע 57111-05-16). בפסק הדין נדונו שלוש סוגיות: שווי מכירה של דירת מגורים שנמכרה לבנו של מי ששכר את הדירה שנים קודם לכן מהחברה. מע"מ בשווי הרכישה של הדירה בידי החברה בעת רכישתה בידיה בעבר.
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה