מבזקי מס

מיסוי מקרקעין

לאחרונה נתקבלו בועדת הכספים של הכנסת תקנות מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) (חילוף זכויות במקרקעין) (הוראת שעה), התשס"ד – 2003
בהוראת הביצוע שבנדון נקבעו מבחנים לסיווגן של חברה או שותפות רשומה העוסקת בבניה, דהיינו איגודים קבלניים, כאיגוד שאינו איגוד מקרקעין כמשמעות מונח זה בחוק מיסוי מקרקעין.
ביום 2.6.2003 ניתן פסק דין, על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כועדת ערר מס שבח מקרקעין, בעניין בוקר, ע"ש 4418/98. הסוגיה אשר נדונה בפסק הדין הייתה
ביום 2.6.2003 ניתן פסק דין, על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כועדת ערר מס שבח מקרקעין, בעניין בוקר, ע"ש 4418/98. הסוגיה אשר נדונה בפסק הדין הייתה
בפסק דין תקדימי שאותו הוביל ידידנו עו"ד זיו שרון, אשר ניתן היום (17.3.2003) בבית המשפט העליון נקבע כי ניתן לנכות הוצאות מימון ריאליות מן התמורה, בחישוב שבח מקרקעין, לעניין הטלת מס שבח מקרקעין.
סעיף 48א(ב1) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי שיעור המס בגין שבח ריאלי ממכירת נכס שנרכש לפני 7.11.2001 (להלן: "המועד הקובע") יהא כדלקמן: בגין חלק השבח הריאלי שנצמח בתקופה
סעיף 48א1 לחוק מיסוי מקרקעין (הוראת שעה) קובע כי מוכר זכות במקרקעין יהא זכאי להנחה ממס בגובה 20% מהמס החל בגין מכירת זכות בשנת 2002, ובגובה 10% מהמס החל בגין מכירה כאמור בשנת 2003.
בתיקון 1 לתיקון 132 נקבע כימתנה לתושב חוץ,גם אם הינו "קרוב" ,לא תהא פטורה ממס.בהוראת ביצוע 9/2002 בעניין הרפורמה במיסוי מקרקעין נקבע כי פעולה באיגוד מקרקעין
הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה