מבזק מס מספר 10 - 9.2.2003

מיסוי ישראלי - השקעה בחברה שקופה בהון ובהלוואות בעלים, כדי שהעלות לא תיפגע בגובה הפסדים שיוחסו לבעל המניות

על פי סעיף 64א1(ב)(8)(ג), במכירת מניות בחברה שקופה יוקטן מעלות המניות המתואמת סכום ההפסדים "נטו" אשר יוחסו לבעל המניות עד לגובה המחיר המקורי המתואם, כך שרווח ההון יגדל בסכום זה.

לאור האמור לעיל, יש לבחון את האפשרות להשקיע בחברה בשני אפיקים – הון מניות והלוואת בעלים, כך שעלות ה"השקעה" באפיק "הלוואת בעלים" לא "תיפגע". השקעה בהלוואת בעלים, שאיננה צמודה ואינה נושאת ריבית ("שטר הון") אף תניב סכום אינפלציוני נוסף בעת המכירה, במידה ויתקיימו התנאים המנויים בסעיף 94א' לפקודה.

בכל מקרה יש לזכור כי עדיין לא נאמרה "המילה האחרונה" בנושא החקיקה בהקשר לחברה שקופה, וכי כניסתו לתוקף של סעיף 64א1 מותנה בקביעת כללים ותקנות על ידי שר האוצר, אשר ניתנה לו בהקשר זה, סמכות "חקיקתית" רחבה.

מיסוי ישראלי - ביטוח רשות של חפצים אישיים בפני נזקי מלחמה

התפרסמו באתר מס הכנסה באינטרנט הטפסים הרלוונטיים לביטוח תכולת דירה במקרה של נזקי מלחמה, בסכומים העולים על סכומי הביטוח הבסיסיים, הניתנים לכל תושב ללא תשלום.

כתובת האתר באינטרנט: www.mof.gov.il/itc.

מיסוי ישראלי - הפסד הון ממכירת ניירות ערך סחירים - במידה ונתבעו הוצאות מימון ההפסד יקוזז לפי סעיף 92

הקלת המס הקבועה בסעיף 105יב', בעניין מיסוי רווחי הון במכירת ניירות ערך סחירים בבורסה, החייבים במס בשיעורים של 10% ו- 15%, אינה חלה במידה והמכירה התקיימה בין קרובים או במידה ונתבעו בגין המכירה הוצאות מימון, כך שרווח כאמור יהא חייב במס בשיעור של 25%.

עולה מהמתואר לעיל כי על הפסד כאמור לא תחול מגבלת הקיזוז כאמור בסעיף  105טו', הקובע קיזוז בשיטת "הסלים", אלא כפי הנראה יחול סעיף 92 לפקודה, לפיו יקוזז הפסד הון זה כנגד רווח הון מכל מקור שהוא.

מיסוי ישראלי - זהירות השכרת מוניטין - פס"ד פרידלנד קובע - לא ניתן למכור מוניטין במנותק מן העסק

כחלק מההערכות לרפורמה במס, בשילוב עם ביטול התקרות בביטוח לאומי, העמידו בעלי מקצועות חופשיים את המוניטין שצברו בתחום עיסוקם לרשות החברה, תוך כוונה למכירת המוניטין לחברה במועד מאוחר יותר, שבו ייקבעו כללים לגבי הפחתת המוניטין. מכירה כאמור תביא להקלת מס  משמעותית, ובתקופת הביניים יושכרו המוניטין לחברה. ההכנסה מהשכרת המוניטין תיחשב הכנסה פסיבית, שבתנאים מסוימים לא תהא חייבת בדמי ביטוח לאומי.

בפסק דין שניתן לאחרונה בעניין פרידלנד שמואל (עמ"ה 1036/00), בו נמכרו מוניטין עסקיים לחברה בבעלות היחיד כשלש שנים מאוחר ממועד העברת הפעילות לחברה, קבע בית המשפט כי לא ניתן למכור מוניטין עסקיים במנותק מן העסק, וכי המוניטין עבר בפועל לחברה יחד עם שאר הנכסים, במועד העברת הפעילות.

 

מיסוי ישראלי - זהירות השכרת מוניטין - פס"ד פרידלנד קובע - לא ניתן למכור מוניטין במנותק מן העסק

כחלק מההערכות לרפורמה במס, בשילוב עם ביטול התקרות בביטוח לאומי, העמידו בעלי מקצועות חופשיים את המוניטין שצברו בתחום עיסוקם לרשות החברה, תוך כוונה למכירת המוניטין לחברה במועד מאוחר יותר, שבו ייקבעו כללים לגבי הפחתת המוניטין. מכירה כאמור תביא להקלת מס  משמעותית, ובתקופת הביניים יושכרו המוניטין לחברה. ההכנסה מהשכרת המוניטין תיחשב הכנסה פסיבית, שבתנאים מסוימים לא תהא חייבת בדמי ביטוח לאומי.

בפסק דין שניתן לאחרונה בעניין פרידלנד שמואל (עמ"ה 1036/00), בו נמכרו מוניטין עסקיים לחברה בבעלות היחיד כשלש שנים מאוחר ממועד העברת הפעילות לחברה, קבע בית המשפט כי לא ניתן למכור מוניטין עסקיים במנותק מן העסק, וכי המוניטין עבר בפועל לחברה יחד עם שאר הנכסים, במועד העברת הפעילות.

 

מיסוי בינלאומי - במכירת מניות חנ"ז בהפסד לא יתאפשר קיזוז לאחור כנגד הדיבידנד הרעיוני

סעיף 75ב' לפקודה קובע כי רווחים ממקורות פסיביים של חברה נשלטת זרה ייראו כאילו חולקו לבעלי השליטה בה, תושבי ישראל. דיבידנד כאמור  יהא  חייב במס בישראל, בשנת הפקת ההכנסה הפסיבית. דיבידנד שיחולק בעתיד, ואשר מקורו בהכנסות שעליהן שולם מס כאמור יהא פטור מתשלום מס בישראל.

על פי נוסח החוק, במכירת מניות החנ"ז, יינתן זיכוי ממס רווח ההון בגובה המס אשר שולם בגין הדיבידנד הרעיוני. "סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס החל על רווח ההון כאמור, לאחר כל קיזוז וניכוי שהותרו על פי כל דין".

כלומר במידה והיו קיזוזי הפסדים או ניכויים שונים, תוקטן תקרת הזיכוי המתאפשרת לפי סעיף זה. לא כל שכן אמור הדבר במצב של מכירת מניות החנ"ז בהפסד. הפסד זה לא ניתן יהיה לקזוז "לאחור", כנגד ההכנסות מן "הדיבידנד הרעיוני".

בנוסף, חלוקת רווחי העבר לבעל המניות הרוכש, תהא חייבת אף היא במס, כך שקופת המדינה התעשרה פעמיים בגין אותם רווחים.

מיסוי בינלאומי - במכירת מניות חנ"ז בהפסד לא יתאפשר קיזוז לאחור כנגד הדיבידנד הרעיוני

סעיף 75ב' לפקודה קובע כי רווחים ממקורות פסיביים של חברה נשלטת זרה ייראו כאילו חולקו לבעלי השליטה בה, תושבי ישראל. דיבידנד כאמור  יהא  חייב במס בישראל, בשנת הפקת ההכנסה הפסיבית. דיבידנד שיחולק בעתיד, ואשר מקורו בהכנסות שעליהן שולם מס כאמור יהא פטור מתשלום מס בישראל.

על פי נוסח החוק, במכירת מניות החנ"ז, יינתן זיכוי ממס רווח ההון בגובה המס אשר שולם בגין הדיבידנד הרעיוני. "סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס החל על רווח ההון כאמור, לאחר כל קיזוז וניכוי שהותרו על פי כל דין".

כלומר במידה והיו קיזוזי הפסדים או ניכויים שונים, תוקטן תקרת הזיכוי המתאפשרת לפי סעיף זה. לא כל שכן אמור הדבר במצב של מכירת מניות החנ"ז בהפסד. הפסד זה לא ניתן יהיה לקזוז "לאחור", כנגד ההכנסות מן "הדיבידנד הרעיוני".

בנוסף, חלוקת רווחי העבר לבעל המניות הרוכש, תהא חייבת אף היא במס, כך שקופת המדינה התעשרה פעמיים בגין אותם רווחים.

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה