מבזק מס מספר 10 - 

מיסוי בינלאומי  9.2.2003

במכירת מניות חנ"ז בהפסד לא יתאפשר קיזוז לאחור כנגד הדיבידנד הרעיוני - 9.2.2003

סעיף 75ב' לפקודה קובע כי רווחים ממקורות פסיביים של חברה נשלטת זרה ייראו כאילו חולקו לבעלי השליטה בה, תושבי ישראל. דיבידנד כאמור  יהא  חייב במס בישראל, בשנת הפקת ההכנסה הפסיבית. דיבידנד שיחולק בעתיד, ואשר מקורו בהכנסות שעליהן שולם מס כאמור יהא פטור מתשלום מס בישראל.

על פי נוסח החוק, במכירת מניות החנ"ז, יינתן זיכוי ממס רווח ההון בגובה המס אשר שולם בגין הדיבידנד הרעיוני. "סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס החל על רווח ההון כאמור, לאחר כל קיזוז וניכוי שהותרו על פי כל דין".

כלומר במידה והיו קיזוזי הפסדים או ניכויים שונים, תוקטן תקרת הזיכוי המתאפשרת לפי סעיף זה. לא כל שכן אמור הדבר במצב של מכירת מניות החנ"ז בהפסד. הפסד זה לא ניתן יהיה לקזוז "לאחור", כנגד ההכנסות מן "הדיבידנד הרעיוני".

בנוסף, חלוקת רווחי העבר לבעל המניות הרוכש, תהא חייבת אף היא במס, כך שקופת המדינה התעשרה פעמיים בגין אותם רווחים.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה