מבזק מס מספר 10 - 

מיסוי ישראלי  9.2.2003

הפסד הון ממכירת ניירות ערך סחירים – במידה ונתבעו הוצאות מימון ההפסד יקוזז לפי סעיף 92 - 9.2.2003

הקלת המס הקבועה בסעיף 105יב', בעניין מיסוי רווחי הון במכירת ניירות ערך סחירים בבורסה, החייבים במס בשיעורים של 10% ו- 15%, אינה חלה במידה והמכירה התקיימה בין קרובים או במידה ונתבעו בגין המכירה הוצאות מימון, כך שרווח כאמור יהא חייב במס בשיעור של 25%.

עולה מהמתואר לעיל כי על הפסד כאמור לא תחול מגבלת הקיזוז כאמור בסעיף  105טו', הקובע קיזוז בשיטת "הסלים", אלא כפי הנראה יחול סעיף 92 לפקודה, לפיו יקוזז הפסד הון זה כנגד רווח הון מכל מקור שהוא.

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה