מבזק מס מספר 111 - 

מיסוי מקרקעין  11.5.2005

תיקון 55 – טבלה מרכזת - 11.5.2005

בהמשך למבזק מס הקודם (מס' 110) , להלן טבלה המרכזת את התחולות ומדרג שינוי החקיקה בעניין שינוי ותיקון סעיפי   71 ו- 71א לחוק מיסוי מקרקעין, וסעיף 93 לפקודת מס הכנסה.

תחולתו  הכללית של תיקון 55 לחוק מיסוי מקרקעין בעניין הנדון, לגבי זכות במקרקעין שהוקנתה לבעל הזכות באיגוד המתפרק, בפטור ממס לפי סעיף 71 לחוק, מיום 12.4.2005 ואילך, ובכפוף להחרגות שיתוארו להלן:

סעיף 93

סעיף 71א

סעיף 71

חל

לא חל

לא חל

הקצאה מטיבה

חל

לא חל

לא חל

מקרקעין שנרכשו בתקופה  A

חל בנוסח "הישן", על נכסי החברה שאינם מקרקעין, שעברו לבעלי המניות

לא חל

חל

מקרקעין שנרכשו לפני A , ולפני B, והאיגוד הפך לאיגוד מקרקעין לאחר C

חל בנוסחו "החדש"

חל

חל

מקרקעין שנרכשו לפני A, ולאחר B

לא חל ?!!

לא חל

חל

מקרקעין שנרכשו לפני A, לפני B והאיגוד הפך לאיגוד מקרקעין לפני C

הגדרות:

הקצאה מטיבה: – הקצאה בתקופה A  (ראה להלן), בה שונו זכויות בעלי המניות בתאגיד בשיעור 10% לפחות.

A – תקופה בת 4 שנים המסתיימת ביום תחילת הפרוק.

B – 1.4.1998

C- 7.11.2001

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה