מבזק מס מספר 2 - 

מיסוי בינלאומי  15.12.2002

הכללת דיבידנד שהתקבל בחברת חנ"ז כהכנסה פסיבית לעניין "מרבית הכנסה" - 15.12.2002

סעיף 75ב לפקודת מס הכנסה הדן בהוראות בהקשר לחברה נשלטת זרה (להלן ח.נ.ז), קובע ערב תיקון 134 כי דיבידנד שהתקבל מחבר בני אדם תושב חוץ ושמקורו הכנסה ששולם עליה מס בשיעור העולה על 20% לא ייכלל בגדר הכנסה פסיבית. בתיקון 134 מוצע לבטל אבחנה זו כך שכל דיבידנד שנתקבל יחשב כהכנסה פסיבית, אך ייתכן שלא ייכלל בגדר רווחים שלא שולמו. דהינו לא יחולו בגין דיבידנד כאמור הוראות בדבר חלוקת רווחי חברת ח.נ.ז. ולא יוטל על דיבידנדים כאמור מס כל עוד לא חולקו כדיבידנד לתושב ישראל .

פועל יוצא מהתיקון המוצע הינו כי יותר חברות ייכללו בהגדרת ח.נ.ז, עקב הכללת דיבידנד זה בהגדרת "הכנסה חייבת".

ראוי לבחון בשנית מבני השקעה בחברות זרות אשר כחלק מ"הגנת המסך" בפני הכללתן בגדר חברת ח.נ.ז, נכללו בבסיס הנוסחה לקביעת "מרבית ההכנסה" הכנסות מדיבידנדים אשר מקורם בהכנסות ששיעור המס עליהן עולה על 20% .

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה