מבזק מס מספר 2 - 

מיסוי ישראלי  15.12.2002

מתנה לתושב חוץ לא תהא פטורה ממס לאחר 1.1.2003 - 15.12.2002

סעיף 97(א)(5) קובע פטור ממס במתנה לקרוב וכן במתנה ליחיד אחר אשר ניתנה בתום לב. במסגרת הצעה לתיקון 134 לפקודת מס הכנסה אשר נדון ואושר בוועדת הכספים של הכנסת מועטה מתנה לתושב חוץ מתחולת הפטור, דהינו מתנה לתושב חוץ אשר תינתן לאחר 01/01/2003 תהא חייבת במס רווח הון. ייתכן ותינתן האפשרות לתשלום המס במועד מאוחר, בדומה למנגנון שנקבע בסעיף 100א' לפקודה.

ראוי לבחון עיתוי הענקתה של מתנה לתושב חוץ ערב התיקון המוצע.

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

סניף חיפה והצפון - מחלקת מיסוי ישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה