מבזק מס מספר 3 - 22.12.2002

מיסוי ישראלי - פחת מואץ לנכס מקרקעין שנרכש בתקופה הקובעת

בימים אלו הותקנו תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת) התשס"ג 2002. לפי התקנה, התקופה הקובעת היא מיום 7.11.2001, ועד 31.12.2003. רכישת בניין בתקופה הקובעת תזכה את הרוכש בפחת מואץ כדלקמן:

  •  בגין בניין שנרכש עד 31.12.2002, פחת בשיעור 150% מן הפחת אשר זכאי לו הרוכש.
  • בגין בניין שנרכש בשנת 2003, 125% משיעור הפחת לו זכאי הרוכש.

שיעורי הפחת המוטבים לא יחולו ברכישה מקרוב, רכישה ללא תמורה, רכישה לפי הסעיפים 70,71 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג 1963 או לפי סעיף 85 לפקודה. כמו כן רכישת בניין במסגרת חילוף נכסים לא תזכה את בעליו בהטבה.

 

נבהיר כי פחת מואץ על פי תקנות אלה יהא על פי בחירת הנישום, ובלבד שהפחת לא יעלה על 100% מעלות הרכישה של הנכס. משמעות קביעה זו הינה האצת תביעת הפחת ותביעתו  כנגד הכנסה בשיעור מס הגבוה בד"כ משעור המס החל על שבח המקרקעין.    

מיסוי ישראלי - שינוי בהגדרת "נייר ערך זר" וההשפעה על עיתוי המימוש של ני"ע שסיווגם השתנה

חלק מן המניות בחברות הישראליות הנסחרות בחו"ל נחשבות כיום ל- "נייר ערך זר" כהגדרתו בצו מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים) התשנ"ב 1992. החל משנת המס הקרובה, ולאור קביעתו של שר האוצר בתקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים והוראת שעה) התשס"ג 2003, מועטו ניירות ערך כאמור מהגדרת "נייר ערך זר", כך שעל רווח הון בעת מכירתן, לאחר תום השנה, יוטל מס בשיעור של 15%, בניגוד לשיעור מס של 35% ערב הרפורמה.

יש לבחון את עיתוי מימוש ניירות ערך כאמור, לפני 1.1.2003 במידה וגלום בהם הפסד הון, או אחרי תאריך זה, במידה וצפוי בגינן רווח הון.

מיסוי ישראלי - שיעור מס של 10% על השכרת דירות למגורים ללא תקרות הכנסה

יחיד אשר בבעלותו דירות בישראל המושכרות למגורים יהא פטור ממס על פי הוראת השעה, בכפוף לתקרה מסוימת, או חייב במס בשיעור של 10% על הכנסות משכר דירה כאמור ובמגבלת תקרה "דומה" והכל בתנאים מסוימים. סעיף 122 לאחר 01/01/2003 קובע שיעור מס מופחת של 10% להכנסות כאמור, ללא מגבלה במספר הדירות המושכרות למגורים ובסכום ההכנסה.

לפיכך ראוי לבחון במקרים כגון אלו את דחיית קבלת שכ"ד מדירות המגורים לשנת המס הבאה.

מיסוי ישראלי - שינוי בהגדרת "נייר ערך זר" וההשפעה על עיתוי המימוש של ני"ע שסיווגם השתנה

חלק מן המניות בחברות הישראליות הנסחרות בחו"ל נחשבות כיום ל- "נייר ערך זר" כהגדרתו בצו מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים) התשנ"ב 1992. החל משנת המס הקרובה, ולאור קביעתו של שר האוצר בתקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים והוראת שעה) התשס"ג 2003, מועטו ניירות ערך כאמור מהגדרת "נייר ערך זר", כך שעל רווח הון בעת מכירתן, לאחר תום השנה, יוטל מס בשיעור של 15%, בניגוד לשיעור מס של 35% ערב הרפורמה.

יש לבחון את עיתוי מימוש ניירות ערך כאמור, לפני 1.1.2003 במידה וגלום בהם הפסד הון, או אחרי תאריך זה, במידה וצפוי בגינן רווח הון.

מיסוי בינלאומי - סעיף 90יב' לתיקון 132 - הכנסת ריבית מראש תחויב במס למרות ששולמה לפני 1.1.2003

בהקשר לפרסומים בכלי התקשורת ובמאמרים מקצועיים, לפיהם, ריבית אשר תתקבל לראשונה בחו"ל לפני כניסת הרפורמה לתוקף בשנת 2003, לא תהיה חייבת במס בידי המקבל, הרינו להסב את תשומת לבכם לסעיף 90(יב) לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132) הקובע הוראות מעבר לסעיף 125ג' לפקודה ואשר על פיהן יחולו על ריבית שתצמח מיום 1.1.2003 בידי יחיד (באבחנה מחברה) אף אם נתקבלה מראש, מיום 12.6.2002 ואילך שיעורי המס שלאחר הרפורמה. נציין כי הוראה "אנטי תכנונית" זו כאמור אינה קיימת בהקשר לשכ"ד מראש.

מיסוי בינלאומי - סעיף 90יב' לתיקון 132 - הכנסת ריבית מראש תחויב במס למרות ששולמה לפני 1.1.2003

בהקשר לפרסומים בכלי התקשורת ובמאמרים מקצועיים, לפיהם, ריבית אשר תתקבל לראשונה בחו"ל לפני כניסת הרפורמה לתוקף בשנת 2003, לא תהיה חייבת במס בידי המקבל, הרינו להסב את תשומת לבכם לסעיף 90(יב) לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132) הקובע הוראות מעבר לסעיף 125ג' לפקודה ואשר על פיהן יחולו על ריבית שתצמח מיום 1.1.2003 בידי יחיד (באבחנה מחברה) אף אם נתקבלה מראש, מיום 12.6.2002 ואילך שיעורי המס שלאחר הרפורמה. נציין כי הוראה "אנטי תכנונית" זו כאמור אינה קיימת בהקשר לשכ"ד מראש.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה