מבזק מס מספר 33 - 

מיסוי ישראלי  11.8.2003

דגשים והבהרות לחוזר מס הכנסה בנושא חברות בהשקעת חוץ - 11.8.2003

בהמשך להתייחסותנו במבזק מס 27 מיום 16.6.2003, לחוזר מ"ה בנושא חברות בהשקעת חוץ, ומפאת חשיבות הנושא ושאלות להן נדרשנו לאחרונה, מצאנו לנכון לפרט עניין מרכזי בו:

שינוי מעמד חברה לחברה בהשקעת חוץ ("חב"ח") משפיע בין השאר על שיעור המס החל על החברה, תקופת הטבות במס להן זכאית החברה וכן להסרת מגבלת תקופת ההטבות בהקשר לדיבידנד המחולק מהכנסות המפעל המאושר; בחוזר נבחנות אפשרויות שונות של שינוי תושבות של בעלי המניות בחברה:

משקיע שהיה תושב ישראל בעת ההשקעה ובשנת המס הנבחנת נחשב לתושב חוץ, לגישת החוזר, השקעתו לא תחשב כהשקעת תושב חוץ, שכן מועד ההשקעה הינו המועד הקובע לעניין

א. קביעת שיעור השקעת החוץ.

ב.  בהתאם, מכירת אחזקותיו של תושב ישראל לתושב חוץ לא תביא את החברה למעמד של חב"ח, שכן לדעת החוזר מעמד זה נבחן בעת ההקצאה (המקורית או עתידית – נוספת), ולא בדרך של מכירת מניות.

ג.   מכירת מניותיו של תושב חוץ בחב"ח לתושב ישראל מאיינת את מעמדה כחב"ח מכאן ולהבא (בניגוד לרציו בגישת הנציבות בס"ק ב').

ד.  מכירה כאמור בס"ק ג', ולאחריה מכירת המניות על ידי תושב ישראל לתושב חוץ נוסף, תשיב לחברה, מיום זה ואילך את מעמדה כחב"ח, ויחולו לגבי רווחיה שנצברו בתקופה שבה החזיקו במניותיה האמורות תושבי חוץ, הקלות המס המוקנות לחב"ח.

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה