מבזק מס מספר 33 - 

מיסוי ישראלי  11.8.2003

דיון בתחולת סעיף 8ג' לפקודה במיסוי הפרשי שער - 11.8.2003

סעיף 8ג לפקודת מס הכנסה קובע כי "הכנסתו של אדם מהפרשי שער תיחשב כהכנסה בשנת המס שבה נצברה גם כשהדיווח הוא על בסיס מזומנים". סעיף זה חוקק לאחר פסק הדין בבית המשפט המחוזי בעניין דפוס מרכז אשר קבע בעיקרון כי הפרשי שער אלו דינם להתחייב במס בעת קבלתם בפועל, בדומה להלכה אשר נפסקה בבית המשפט העליון בעניין מספנות ישראל. לאחר פסיקות אלו שונו הוראות הפקודה ונקבע נוסח הסעיף שצוין לעיל. נציין כי ביהמ"ש העליון, בערעור בעניין דפוס מרכז הפך את ההלכה, בין השאר תוך התבססות על תיקון הפקודה.

במציאות הכלכלית דהיום, בה השינוי בשער המטבע איננו חד כיווני וודאי, כפי שהיה בעבר, עלול סעיף 8ג' לפקודה להביא לכלל אבסורד, וזאת בין היתר מאחר שבתום שנת 2002 שער הדולר היה גבוה באופן ניכר משערו בחודשים שלאחר

מכן, ואף משערו כיום. מציאות כלכלית זו עלולה להביא לתוצאה שבעת פירעון פיקדון או הלוואה בשנת 2003, אשר בגינם נרשמו הכנסות מהפרשי שער בשנת 2002, ינבע לנישום הפסד מירידת שער הדולר, לעיתים אף גבוה מהכנסות המימון שנרשמו על בסיס צבירה בשנת 2002.

לגישתנו, בהתבססעלפסיקותביהמ"שהעליוןבשנה האחרונה, ולאורהשינוייםשחלובשוקההוןמאזמתןפס"דדפוס מרכזוהשינויבהנחותהיסודשהיוואתהמסדלהחלטתודאז, ניתן, בהתקייםתנאיםמסוימים, לטעוןכיאיןלחייב במסהפרשישעראלוכלעודלאמומשו בפועל בידיהנישום.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה